ITA ปี 2565 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ข้อมูลเผยเเพร่ อื่นๆ


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

o1. โครงสร้าง

      - แผนผังองค์กร

o2. ข้อมูลผู้บริหาร

o3. อำนาจหน้าที่

o4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o5. ข้อมูลในการติดต่อ

o6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

o7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8. Q&A

o9. Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

o10 แผนดำเนินงานประจำปี

o11 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

       - รายงานแผน - ผล การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

o13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o17 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25 นโยบายการบริหารทรัพยากร

o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร

o27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

    - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

     - หลักเกณฑ์การพัฒนบุคลากร

     - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

     - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

     - แผนพัฒนาบุคลากรกรมประมง 2565

o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

      - กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

       - รายงานผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตฐานทางจริยธรรม

       - ประกาศจังหวัด เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม "สุจริต โปร่งใส นครปฐมใสสะอาด 2565"

แผนป้องกันการทุจริต

o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

      - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2564
        ไตรมาสที่ 1 // ไตรมาสที่ 2 //  ไตรมาสที่ 3 // ไตรมาสที่ 4 

     - การกำหนดแนวทางมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

      - คู่มือการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ กรมประมง 

     - รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส