ประมงจังหวัดนครปฐม 

 เจ้าหน้าที่  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง   นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง 

     ตำแหน่ง ประมงจังหวัดนครปฐม (อำนวยการสูง)

     การศึกษา 

     - วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

     - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

     - Dortor of Philosophy (Aquaculture)

     ติดต่อ

      - โทร : 061-3861331 / E-mal : chaninsang1962@gmail.com