บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม
นายชุมพล ทรัพย์วโรดม

ประมงจังหวัดนครปฐม
(ผู้อำนวยการระดับสูง)
    


นางปริณทิพย์ เรืองศรี

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    
นางสาวอุบลรัตน์ สุนทรรัตน์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางสุพิชชา เหมทานนท์

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นายปรีชา ดวงแก้ว

ประมงอำเภอบางเลน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสาวบัวแก้ว ทองมี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นายจิรพนธ์ สนประเสริฐ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวนันทนา โสมจันทร์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นางนาฏยา ทิศพิจิต

ประมงอำเภอสามพราน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสาวมนัสวินี เกตุศักดิ์

พนักงานพิมพ์ ส๔
    
นางขวัญตา แก้วอินทร์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายสรวุฒิ ก้านลำใย

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายธีรพล เกิดบุญ

ประมงอำเภอนครชัยศรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายอุดม พูนนาผล

นายท้ายเรือ ส.๒
    
นางสาวสุจิตรา ลวณะสกล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
ว่าง


    
นางสาวลักษณา บำรุงทรัพย์

ประมงอำเภอดอนตูม
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสุวิไลย ดวงแก้ว

พนักงานสถานที่ บ.๒
    
นางสาวกษมา อยู่เย็น

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
ว่าง


    
นายหฤษฏ์ ดาวเรือง

ประมงอำเภอกำแพงแสน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายวิรัณต์ จิตสงบ

พนักงานสถานที่ บ.๒
    
นายอาณัติ กระจ่างจิตร

ประมงอำเภอเมืองนครปฐม
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
ว่าง

ประมงอำเภอพุทธมณฑล
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


Supporter of Nakhon Pathom Fisheries Office


    


นายโกวิท ศรนุวัตร

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกร/ด้านมาตรฐานแบบกลุ่ม
    

Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000