- ว่าง -

ประมงจังหวัดนครปฐม
(ผู้อำนวยการระดับสูง)
    


นางสาวศรีสุดา แจ่มศรี

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    
นางจามรี รักษ์บางแหลม

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางนริสา หนูสอน

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นางสาวกษมา อยู่เย็น

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวเนตรดาว วิเศษโส

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    


นางสาวบัวแก้ว ทองมี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นายสรวุฒิ ก้านลำใย

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นางปานทิพย์ กำลังเกื้อ

ประมงอำเภอสามพราน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางอาภาพร อินทรักษา

ประมงอำเภอนครชัยศรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายหฤษฏ์ ดาวเรือง

ประมงอำเภอกำแพงแสน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


-ว่าง-

ประมงอำเภอบางเลน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางขวัญตา แก้วอินทร์

ประมงอำเภอดอนตูม
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายอาณัติ กระจ่างจิตร

ประมงอำเภอเมืองนครปฐม
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นางสาวมนัสวินี เกตุศักดิ์

พนักงานพิมพ์ ส๔
    
นางสุวิไลย ดวงแก้ว

พนักงานสถานที่ บ.๒
    


นางสาวสุจิตรา ลวณะสกล

นักวิชาการประมง
    
นายโกวิท ศรนุวัตร

นักวิชาการประมง
    
นางสาวอัจฉรา อัจฉริยะประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    


นายนิวัตร หวังอาษา

พนักงานขับรถยนต์
    
นายพรเทพ ลิ้มศิริวัฒน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000    fpo-nakhonpatom@dof.in.th   034-340034-35   034-340036   แฟนเพจ