บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม
นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง

ประมงจังหวัดนครปฐม
(ผู้อำนวยการระดับสูง)
    


นางวิไล ศรีสร้อย

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    
นางสาวอุบลรัตน์ สุนทรรัตน์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นายขวัญชัย กิ่งกุล

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นางสาวบัวแก้ว ทองมี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นายจิรพนธ์ สนประเสริฐ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางขวัญตา แก้วอินทร์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นางสาวนันทนา โสมจันทร์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายสรวุฒิ ก้านลำใย

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นางนาฏยา ทิศพิจิต

ประมงอำเภอสามพราน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางสาวลักษณา บำรุงทรัพย์

ประมงอำเภอดอนตูม
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายหฤษฏ์ ดาวเรือง

ประมงอำเภอกำแพงแสน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายอวิรุธ เชื้อผู้ดี

ประมงอำเภอบางเลน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางอาภาพร อินทรักษา

ประมงอำเภอนครชัยศรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายอาณัติ กระจ่างจิตร

ประมงอำเภอเมืองนครปฐม
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นางสาวมนัสวินี เกตุศักดิ์

พนักงานพิมพ์ ส๔
    
นางสุวิไลย ดวงแก้ว

พนักงานสถานที่ บ.๒
    
นายวิรัณต์ จิตสงบ

พนักงานสถานที่ บ.๒
    


นางสาวสุจิตรา ลวณะสกล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวกษมา อยู่เย็น

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวอัจฉรา อัจฉริยะประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นายโกวิท ศรนุวัตร

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกร/ด้านมาตรฐานแบบกลุ่ม
    
นายนิวัตร หวังอาษา

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000