นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง

ประมงจังหวัดนครปฐม
(ผู้อำนวยการระดับสูง)
    


นางวิไล ศรีสร้อย

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    
นางสาวอุบลรัตน์ สุนทรรัตน์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางนริสา หนูสอน

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายจิรพนธ์ สนประเสริฐ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายขวัญชัย กิ่งกุล

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสาวบัวแก้ว ทองมี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
นายสรวุฒิ ก้านลำใย

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


นางปานทิพย์ กำลังเกื้อ

ประมงอำเภอสามพราน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางอาภาพร อินทรักษา

ประมงอำเภอนครชัยศรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายหฤษฏ์ ดาวเรือง

ประมงอำเภอกำแพงแสน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    


นายอวิรุธ เชื้อผู้ดี

ประมงอำเภอบางเลน
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางขวัญตา แก้วอินทร์

ประมงอำเภอดอนตูม
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายอาณัติ กระจ่างจิตร

ประมงอำเภอเมืองนครปฐม
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นางสาวมนัสวินี เกตุศักดิ์

พนักงานพิมพ์ ส๔
    
นางสุวิไลย ดวงแก้ว

พนักงานสถานที่ บ.๒
    


นางสาวสุจิตรา ลวณะสกล

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายโกวิท ศรนุวัตร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอัจฉรา อัจฉริยะประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    


นางสาววริศรา ศิริรัตน์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสปัณธ์หยก โชคสินสิริ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    
นายพรเทพ ลิ้มศิริวัฒน์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    


นายวันโชค วิมูลชาติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวภัทราภรณ์ เพ็ชรศรี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวยุวินดา หมั่นมาก

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นายนิวัตร หวังอาษา

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม  ที่อยู่ 99 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000    fpo-nakhonpatom@dof.in.th   034-340034-35   034-340036   แฟนเพจ