1.จำนวน ทบ.1/พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ไร่)


1.จำนวน ทบ.1/พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ไร่) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


 

 

ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ทบ.1)

จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับ

อำเภอ

ฟาร์มเลี้ยงแบบยังชีพ

ฟาร์มเลี้ยงแบบพาณิชย์

พื้นที่เลี้ยง

เลี้ยงแบบยังชีพ-ปลาน้ำจืด

เลี้ยงแบบยังชีพ-สัตว์น้ำอื่นๆ

เลี้ยงแบบยังชีพ-หลายชนิดในหน่วยเดียว

รวม

เลี้ยงแบบพาณิชย์-ปลาน้ำจืด

เลี้ยงแบบพาณิชย์-สัตว์น้ำอื่นๆ

เลี้ยงแบบพาณิชย์-หลายชนิดในหน่วยเดียว

รวม

1

    เมืองหนองบัวลำภู

                    1,280

                          -  

                        864

        2,144

                            5

                            1

                           -  

            6

2215.02

2

    นากลาง

                    1,237

                          -  

                        367

        1,604

                            6

                           -  

                            2

            8

1130.87

3

    โนนสัง

                        272

                         10

                        244

           526

                            2

                            1

                           -  

            3

490.556

4

    ศรีบุญเรือง

                        220

                           2

                        706

           929

                            1

                           -  

                            1

            2

632.348

5

    สุวรรณคูหา

                        437

                           1

                    1,002

        1,440

                            1

                           -  

                           -  

            1

1481.12

6

    นาวัง

                        219

                          -  

                        275

           494

                            1

                           -  

                            1

            2

256.314

รวม

                    3,665

                         13

                    3,458

        7,137

                          16

                            2

                            4

          22

6206.228