1.จำนวน ทบ.1/พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ไร่)

1.จำนวน ทบ.1/พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ไร่) [2020-02-25 ] 2.จำนวน ท.บ.2 [2020-02-25 ] 3.จำนวน ท.บ.3 [2020-02-25 ] 4.จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น(รวม) [2020-02-25 ] 5.จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด [2020-02-25 ] 6.จำนวนพื้นที่และจำนวนแหล่งน้ำจืด [2020-02-25 ] 7.เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ [2020-02-25 ] 8.จำนวนเรือประมงทั้งหมด [2020-02-25 ] 9.จำนวนแปลงใหญ่ [2020-02-25 ] 10.การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ [2020-02-25 ] 11.ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2562) จังหวัดหนองบัวลำภู [2020-02-25 ] 12.ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ [2020-02-25 ] 13.จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) ปี 2548 - 2563 จังหวัดหนองบัวลำภู [2020-02-25 ] 14.จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) จังหวัดหนองบัวลำภู [2020-02-25 ] 15.จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [2020-02-25 ] 16.จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง [2018-03-06 ] 17.ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดหนองบัวลำภู [2018-03-06 ] 18.งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี ๒๕๖๓ (บาท) [2018-03-06 ] 19.หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ [2018-03-06 ] 20.สัตว์น้ำควบคุม [2018-03-06 ] 21.ท่าเทียบเรือประมง [2018-02-26 ]
อ่านทั้งหมด 

1.จำนวน ทบ.1/พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ไร่) 

 เผยเเพร่: 2018-02-26  |  อ่าน: 226 ครั้ง

 

จังหวัดหนองบัวลำภูมีจำนวนผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1

ยังชีพ จำนวน 6,881 ราย

พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวน 5477.3476 ไร่

และพาณิชย์ จำนวน 50 ราย

พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 20.3130 ไร่