4.จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น(รวม) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


1.ด้านการประมงน้ำจืด (เขตอนุรักษ์)   จำนวน 14 ราย

2.ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                จำนวน 4 ราย

3.ด้านการแปรรูป                               จำนวน 4 ราย

4.ด้านการประมงพาณิชย์                    จำนวน 0 ราย

5.ด้านการประมงชายฝั่ง                     จำนวน 0 ราย