11.ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2564) จังหวัดหนองบัวลำภู


11.ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2564) จังหวัดหนองบัวลำภู 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
จังหวัดหนองบัวลำภู
 อำเภอ     ประเภทการเลี้ยง (ไร่)    District
 ครัวเรือน   Type of culture  (Rai)   ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กก.) 
 Household   รวมเนื้อที่   บ่อ   นา   ร่องสวน   กระชัง   Production of Freshwater 
   Total area   Pond   Paddy cum fish   Ditch   Cage   Aquaculture (kgs.) 
อำเภอเมือง 2,851 2,215 3,695  -  -  - 331,500    Mueang district 
อำเภอนากลาง 1,701 1130.87 2,034  -  -  - 173,920    Na Klang district
อำเภอโนนสัง 457 490.556 559  -  -  - 61,520    Non Sang district
อำเภอศรีบุญเรือง 951 632.348 992  -  -  - 131,370    Si Bun Ruang district
อำเภอสุวรรณคูหา 1,390 1481.12 1,538  -  -  - 176,690    Suwankhuha district
อำเภอนาวัง 381 256.314 506  -  -  - 41,120    Na Wang district
                 
รวมยอด 7,731 6,206.23 9,324  -  -  - 916,110 Total

 

ผลผลิตจากการทำการประมงแหล่งน้ำจืด
จังหวัดหนองบัวลำภู
 อำเภอ   รวม   ปลาดุก   ปลาตะเพียน   ปลานิล   ปลาช่อน   สร้อยขาว   ปลาหมอ   กระสูบ   ปลาสร้อยนกเขา   อื่น ๆ  District
 Total   Walking catfish    Common silver barb   Nile tilapia   Striped snaked-head fish   Jullien’s mud carp   Common climbing perch   Transverse – bar  barb   Hard-lipped  barb   Others 
อำเภอเมือง       691.53                          38.89               157.69               42.52                       86.52         118.75                    33.54                 49.26                         57.17     107.19    Mueang district 
อำเภอนากลาง       441.85                          24.85               100.76               27.17                       55.28            75.88                    21.43                 31.48                         36.53       68.47    Na Klang district
อำเภอโนนสัง       345.97                          19.46                 78.90               21.27                       43.29            59.41                    16.78                 24.65                         28.60       53.61    Non Sang district
อำเภอศรีบุญเรือง       477.70                          26.87               108.94               29.37                       59.77            82.03                    23.17                 34.03                         39.49       74.03    Si Bun Ruang district
อำเภอสุวรรณคูหา       705.53                          39.68               160.89               43.38                       88.27         121.16                    34.22                 50.26                         58.32     109.35    Suwankhuha district
อำเภอนาวัง       220.61                          12.41                 50.31               13.57                       27.60            37.88                    10.70                 15.72                         18.24       34.18    Na Wang district
รวมยอด    2,883.19                        162.16               657.49             177.28                     360.73         495.11                  139.84               205.40                      238.35     446.83 Total