12.ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ 

1.ตลาดภายในชุมชน