18.งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2564 (บาท)


18.งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2564 (บาท) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค