อินเดีย 


สาธารณรัฐอินเดีย (Republic of India)

 

ข้อมูลทั่วไป

ภูมิประเทศ: อินเดียมีพื้นที่ 3.28 ล้านตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ ลักษณะคล้ายรูปสามเหลี่ยมยื่นออกไปในมหาสมุทรอินเดีย อาณาเขตด้านทิศเหนือติดกับจีน เนปาล และภูฏาน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปากีสถาน ทิศตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงใต้ติดกับมหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับพม่า และทิศตะวันออกติดกับบังกลาเทศ

ภูมิอากาศ: สภาพภูมิอากาศของอินเดียแตกต่างกันอย่างมากเนื่องจากมีพื้นที่กว้างใหญ่ ตอนเหนืออยู่ในเขตหนาว ขณะที่ตอนใต้อยู่ในเขตร้อน ทางเหนือมีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่าน คือ แม่น้ำสินธุและแม่น้ำคงคา จึงอุดมสมบูรณ์กว่าตอนใต้ซึ่งมีแต่แม่น้ำสายสั้น ๆ อุณหภูมิเฉลี่ยในที่ราบช่วงฤดูร้อนประมาณ 35 องศาเซลเซียส และฤดูหนาวประมาณ 10 องศาเซลเซียส

พื้นที่: 3,287,263 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่ชายฝั่ง: 7,516.6 กิโลเมตร

ประชากร: 1.38 พันล้านคน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2563)

สกุลเงิน: รูปี (IND)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP): 2.66 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2563)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita): 1,927.708 เหรียญสหรัฐ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2563)

 

ข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

พื้นที่เลี้ยงกุ้ง: รัฐเบงกอลตะวันตก  รัฐโอริสสา  รัฐอานธรประเทศ  รัฐทมิฬนาดู  รัฐเกรละ  รัฐคาร์นาตากา  รัฐกัว  รัฐมหาราษฏระ  รัฐคุชราต  เมืองปุฑุเจรี

ชนิดกุ้งที่เลี้ยงหลัก: กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)  กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)  

รูปแบบ/ระบบ/เทคนิคการเลี้ยง: ความแตกต่างของฤดูกาลตามแนวชายฝั่งของอินเดียมีผลกระทบอย่างมากต่อช่วงเวลาการเลี้ยงและการเก็บเกี่ยวผลผลิตกุ้งในแต่ละรัฐ โดยทั่วไปกุ้งกุลาดำจะเลี้ยง 2 รอบ ได้แก่ ช่วงฤดูร้อน และช่วงมรสุม สำหรับกุ้งขาวแวนนาไมโดยทั่วไปมีการเลี้ยงตลอดทั้งปีไม่มีฤดูกาลผลิตที่ชัดเจน ยกเว้นในบางพื้นที่

ลำดับ

รัฐ

ชนิดกุ้ง

รอบการเลี้ยง

ช่วงเวลาเลี้ยง

ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว

1

เกรละ

กุ้งกุลาดำ

1

ม.ค. - มี.ค.

เม.ย. - มิ.ย.

กุ้งกุลาดำ

2

ต.ค.- ธ.ค.

มี.ค.- เม.ย.

กุ้งขาวแวนนาไม

ม.ค. - ธ.ค.

ม.ค. - ธ.ค.

2

คาร์นาตากา

กุ้งกุลาดำ

1

ม.ค. - ก.พ.

พ.ค. - มิ.ย.

กุ้งกุลาดำ

2

ส.ค. - ก.ย.

พ.ย. - ธ.ค.

กุ้งขาวแวนนาไม

ม.ค. - ธ.ค.

ม.ค. - ธ.ค.

3

มหาราษฏระ

กุ้งกุลาดำ

 

ก.พ. - มี.ค.

มิ.ย./ก.ค. - ส.ค.

กุ้งกุลาดำ

2

ส.ค. - ก.ย.

ม.ค. - ก.พ.

กุ้งขาวแวนนาไม

1

ม.ค. - ธ.ค.

ม.ค. - ธ.ค.

4

คุชราต

กุ้งกุลาดำ

ก.พ. - มี.ค.

มิ.ย. - ส.ค.

กุ้งขาวแวนนาไม

ม.ค. - ธ.ค.

ม.ค. - ธ.ค.

5

เบงกอลตะวันตก

กุ้งกุลาดำ

1

ม.ค. - ก.ค. (ดังเดิม)

เม.ย. - พ.ย.

กุ้งกุลาดำ

1

ก.พ. - เม.ย.

พ.ค. - ก.ค.

กุ้งกุลาดำ

2

มิ.ย. - ส.ค.

ก.ย. - พ.ย.

กุ้งขาวแวนนาไม

เม.ย. - ก.ค.

ก.ค. - ต.ค.

6

โอริสสา

กุ้งกุลาดำ

1

ก.พ. - เม.ย.

ก.ค. - ก.ย.

กุ้งกุลาดำ

2

ก.ค. - ส.ค.

ต.ค. - พ.ย.

กุ้งขาวแวนนาไม

เม.ย. - ก.ค.

ก.ค. - ต.ค.

7

อานธรประเทศ

กุ้งกุลาดำ

1

ม.ค. - มี.ค.

พ.ค. - มิ.ย.

กุ้งกุลาดำ

2

ก.ค. - ส.ค.

ก.ย. - พ.ย.

กุ้งขาวแวนนาไม

ม.ค. - ธ.ค.

ม.ค. - ธ.ค.

8

ทมิฬนาดู

กุ้งกุลาดำ

1

มี.ค. - เม.ย.

มิ.ย. - ก.ค.

กุ้งกุลาดำ

2

ก.ค. - ส.ค.

ต.ค. - พ.ย.

กุ้งขาวแวนนาไม

ม.ค. - ธ.ค.

ม.ค. - ธ.ค.

 

การนำเข้ากุ้ง : ปริมาณรวม 3,687.674 ตัน  มูลค่า 40.751 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2563)

ตลาดนำเข้ากุ้งหลัก: สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร  เดนมาร์ก (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2563)

การส่งออกกุ้ง: ปริมาณรวม 734,159 ตัน  มูลค่า 5.72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

ตลาดส่งออกกุ้งหลัก: สหรัฐอเมริกา  จีน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2563)

 

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป

https://data.worldbank.org/

https://globthailand.com

https://mea.gov.in/

ข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

https://commerce.gov.in/

https://agritech.tnau.ac.in/fishery/fish_shrimps.html

https://mpeda.gov.in

https://wits.worldbank.org/

 

White spot costs the shrimp sector millions of dollars a year เครื่องมือวินิจฉัยแบบใหม่สำหรับการตรวจหาไวรัสจุดขาวเพิ่งได้รับสิทธิบัตร      

อินเดียเล็งเห็นการเลี้ยงกุ้งเพื่อการส่งออก