เวียดนาม 


สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)

 

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง: ประเทศเวียดนามอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีนมีพื้นที่ทั้งหมด 331,690 ตารางกิโลเมตร (พื้นดิน 325,360 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 4,200 ตารางกิโลเมตร) มีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับประเทศจีน ทิศตะวันตกติดประเทศลาว ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับประเทศกัมพูชาและอ่าวไทย ทิศตะวันออกมีชายฝั่งทะเลยาวติดกับทะเลจีนใต้ ยาว 3,444 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ: ประมาณ 3 ใน 4 ของเวียดนาม ประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้ นอกนั้นเป็นไหล่เขาและหมู่เกาะต่าง ๆ นับพันเกาะเรียงราย ตั้งแต่อ่าวตังเกี๋ยไปจนถึงอ่าวไทย มีที่ราบสูงตอนเหนือของประเทศ และเป็นภูมิภาคที่มีเขาสูงมากมาย โดยเฉพาะเทือกเขาฟานซีปาน (Fan Si Pan) ซึ่งสูงถึง 3,143 เมตร (10,312 ฟุต) และสูงที่สุดในคาบสมุทรอินโดจีน นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญสองแห่ง คือ ที่ราบลุ่มปากแม่น้ำแดง (Red River Delta) ทางภาคเหนือ และที่ราบลุ่มปากแม่น้ำโขง (Mekong River Delta) ทางทิศใต้ เวียดนามเป็นประเทศที่มีพื้นที่แคบแต่มีความยาวมาก ทำให้ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ แตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้

ลักษณะภูมิอากาศ: เป็นแบบมรสุมเขตร้อน ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเปิดโล่งรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านทะเลจีนใต้ ทำให้มีโอกาสรับลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อน จึงมีฝนตกชุกในฤดูหนาว สามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2 ครั้ง (ฝนตกตลอดปี ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นประเทศที่มีความชื้นประมาณร้อยละ 84 ตลอดปี มีปริมาณฝนจาก 120 ถึง 300 เซนติเมตร และมีอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียส ภาคใต้มีภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร ภาคเหนือได้รับอิทธิพลลมมรสุม อากาศร้อนในช่วงฤดูฝน (กลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนกันยายน) และอากาศเย็นในช่วงฤดูหนาว (กลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนมีนาคม)

ประชากร: 96 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง: ฮานอย (Hanoi)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP: 244.95 ล้านดอลล่าสหรัฐ (ไทย 504.99 ล้านดอลล่าสหรัฐ) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

รายได้ประชาชาติต่อหัว: 2,563.8 ดอลล่าสหรัฐ (ไทย 7,273.6 ดอลล่าสหรัฐ) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth: ร้อยละ 7.1 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน: ด่ง (Dong)

รายได้ประชาชาติต่อหัว: 88.7 ดอลล่าสหรัฐ (2555)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว: 1,527 ดอลล่าสหรัฐ

ทรัพยากรที่สำคัญ: แร่ฟอสเฟต น้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง ประมง ถ่านหิน แร่บ๊อกไซต์ ไม้ซุงและป่าไม้

สินค้าส่งออกที่สำคัญ: สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โทรศัพท์มือถือ น้ำมันดิบ รองเท้า เครื่องหนัง เครื่องประดับ อัญมณี คอมพิวเตอร์ สินค้าเกษตร และสินค้าประมง เป็นอันดับ 4 ของสินค้าส่งออก เช่น ปลาหมึก กุ้ง

ตลาดส่งออกที่สำคัญ: สหรัฐอเมริกา จีน เยอรมนี ญี่ปุ่น ไต้หวัน และสิงคโปร์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ: น้ำมัน อาหารสัตว์ ปุ๋ย รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ: จีน ไทย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา อินเดีย ประเทศเอกวาดอร์

ฟาร์มกุ้ง: Binh Dai District’s Dinh Trung Commune

พื้นที่ในการเลี้ยงกุ้ง: Cuu Long (Mekong) ผู้เลี้ยงกุ้งตามแนวชายฝั่งทะเลได้ทำการเลี้ยงกุ้งขาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมือง Kien Giang, Soc Trang, Bac Lieu และ Ca Mau เป็นพื้นที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการเลี้ยงกุ้ง

ชนิดกุ้งที่นิยมใช้เลี้ยง: กุ้งขาวไวนาไม (Litopenaeus Vannamei), กุ้งกุลาดำ

 

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป

https://www.mfa.go.th/th/country/VN?page=5d5bcb3915e39c3060006815&menu=5d5bd3c715e39c306002a87f

http://www.nan.mcu.ac.th › aec › index.php › aec-group

http://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศเวียดนาม,http://aec.ubru.ac.th/index.php/aec-group/mvietnam

ข้อมูลการเลี้ยงกุ้งที่มา

https://www.ryt9.com › expd//สินค้ากุ้งหลากหลายชนิดเป็นรายได้หลักของการส่งออกของเวียดนาม http://www.depthai.go.th

 

การส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของเวียดนามเพิ่มขึ้น 25% ในเดือนมีนาคม 2565