ญี่ปุ่น 


ประเทศญี่ปุ่น (Japan)

 

ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะภูมิประเทศ: ประเทศของญี่ปุ่นถือว่ามีความหลากหลายอีกทั้งแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้นในแต่ละภูมิภาคที่แบ่งตามสภาพทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศจึงมีลักษณะที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

          เกาะฮอกไกโด ตั้งอยู่ทางเหนือสุด มีขนาดพื้นที่ราวๆ 83,457 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เป็นเทือกเขาและที่ราบลุ่มซึ่งถูกโอบล้อมด้วยทะเลทุกทิศทาง เป็นเกาะที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีทั้งทะเลสาบ พื้นที่ชุ่มน้ำ ภูเขาไฟ ชายฝั่งทะเล เทือกเขาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ประเภทสน อีกทั้งยังอยู่ในเขตที่มีอากาศหนาวเย็นจึงป็นดินแดนที่มีฤดูร้อนเย็นสบายมากกว่าภูมิภาคอื่น

          เกาะฮอนชู เกาะหลักที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีพื้นที่ราวๆ 231,121 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 60% ของพื้นทีทั้งประเทศ มีชายฝั่งติดทะเลยาวกว่า 5,450 กิโลเมตรรอบเกาะ พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะเป็นที่ราบสูงและภูเขาสูงชัน เช่น ที่ราบคันโต, ที่ราบโทโฮกุ โดยมีภูเขาที่สูงที่สุดคือภูเขาไฟฟูจิ ทางด้านตะวันออกและทางใต้เป็นพื้นที่ราบ และเป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญมากมาย อย่างโตเกียว โยโกฮามา นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า ฮิโรชิมา

          เกาะชิโกกุ เกาะที่เล็กที่สุดในบรรดาเกาะหลัก มีขนาดราวๆ 18,793 ตารางกิโลเมตร ถูกล้อมรอบ 3 ด้านด้วยเกาะฮอนชูและเกาะคิวชู ถูกแบ่งออกเป็นตอนเหนือและตอนใต้โดยภูเขาสูงชัน ฝั่งเหนือจะมีปริมาณน้ำฝนน้อยและมีเมืองอุตสาหกรรมอยู่ตลอดแนว ส่วนฝั่งใต้ด้านมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ และตอนกลางของเกาะมีภูเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000-2,000 เมตร

          เกาะคิวชู ตั้งอยู่ทางใต้สุด มีพื้นที่ราวๆ 42,194 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่เกาะญี่ปุ่น มีอากาศที่อบอุ่นและมีฝนตกค่อนข้างมาก ภูมิประเทศเป็นแบบสูงต่ำสลับกัน ส่วนใหญ่เป็นชายทะเลและภูเขาอันอุดมสมบูรณ์ ตอนบนของเกาะเป็นเขตอุตสาหกรรมส่วนทางตอนใต้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญ

          หมู่เกาะริวกิวและเกาะโอกินาวา มีพื้นที่รวมทั้งหมด 2,265 ตารางกิโลเมตร เป็นหมู่เกาะที่มีแนวยาวคล้ายรูปโซ่ในแปซิฟิกตะวันตก อยู่สุดขอบทางตะวันออกของทะเลจีนตะวันออก และอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะคิวชู โดยมีเกาะหลักคือโอกินาวา มีภูมิอากาศแบบกึ่งเขตร้อนซึ่งมีฤดูหนาวที่เย็นสบายและอากาศร้อนในฤดูร้อน รวมทั้งมีทรัพยากรใต้ทะเลที่อุดมสมบูรณ์ด้วย

ลักษณะภูมิอากาศ: ภูมิอากาศของประเทศญี่ปุ่นเป็นแบบอบอุ่นเป็นหลัก แต่มีความแตกต่างกันมากตั้งแต่เหนือจดใต้ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นแบ่งออกเป็นหกเขตภูมิอากาศหลัก ได้แก่ ฮกไกโด ทะเลญี่ปุ่น ที่สูงภาคกลาง ทะเลเซโตะใน มหาสมุทรแปซิฟิกและหมู่เกาะรีวกีวเขตเหนือสุด ฮกไกโด มีภูมิอากาศแบบทวีปชื้นที่มีฤดูหนาวเย็นและยาวนาน และมีฤดูร้อนอุ่นมากถึงเย็น ในเขตทะเลญี่ปุ่นตรงชายฝั่งตะวันตกของฮนชู ลมฤดูหนาวจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือนำให้หิมะตกหนัก ในฤดูร้อน ภูมิภาคนี้เย็นกว่าเขตแปซิฟิก เขตที่สูงภาคกลางเป็นภูมิอากาศแบบทวีปชื้นในแผ่นดินตรงแบบ มีความแตกต่างของอุณหภูมิมากระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาว ตลอดจนมีความแตกต่างระหว่างกลางวันกลางคืนมาก ชายฝั่งแปซิฟิกมีลักษณะภูมิอากาศแบบกึ่งเขตร้อนชื้นซึ่งมีฤดูหนาวไม่รุนแรง มีหิมะตกบางครั้ง และฤดูร้อนที่ร้อนชื้นเนื่องจากลมฤดูกาลจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะรีวกีวมีภูมิอากาศแบบกึ่งเขตร้อน ลักษณะภูมิอากาศจะมี 4 ฤดู ได้แก่

          - ฤดูใบไม้ผลิ : มีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 10-25 องศาเซลเซียส
          - ฤดูร้อน : มิถุนายน – สิงหาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 27-35 องศาเซลเซียส
          - ฤดูใบไม้ร่วง : กันยายน – พฤศจิกายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 12-26 องศาเซลเซียส

          - ฤดูหนาว : ธันวาคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 2-10 องศาเซลเซียส

เมืองหลวง: โตเกียว (Tokyo)

ประชากร: 125,836,021 คน

สกุลเงิน: Yen - เยน
GDP: 5.058 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
GDP per capita:  40,193.252 เหรียญสหรัฐ

พื้นที่: ประมาณ 378,000 ตารางกิโลเมตร เกาะที่ใหญ่ที่สุด คือ เกาะฮอนชู มีพื้นที่ประมาณ 228,000 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของโลก

พื้นที่ชายฝั่ง: 35,641.419 กิโลเมตร

 

ข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

พื้นที่เลี้ยงกุ้ง: แหล่งเลี้ยงกุ้งที่สำคัญ โอกินาวาได้เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำญี่ปุ่น

ปริมาณนำเข้า: นำเข้ากุ้งและกุ้งก้ามกรามแช่แข็ง จากทุกประเทศในปี 2019 จำนวนทั้งหมด 155,741ตัน

 

ปริมาณนำเข้าเดือนกุมภาพันธ์ 2565

 

ตลาดที่นำเข้ากุ้งหลักแต่ละประเทศ : อินเดีย 38,094.2 ตัน, เวียดนาม 30,961.9 ตัน, อินโดนีเซีย 23,669.8 ตัน, อาร์เจนติน่า 16,215.8 ตัน, ไทย 10,744 ตัน

ชนิดกุ้งที่เลี้ยงหลัก : Kuruma

รูปแบบ/ระบบ/เทคนิคการเลี้ยง : ISPS (Indoor shrimp production system), RAS (Recirculating aquaculture systems)
 

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป

https://studywiz.net/Japan

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=JP  ปี 2020

https://data.worldbank.org/ ปี 2020

https://allabout-japan.com/th/article/7962/

https://www.th.emb-japan.go.jp/

https://stats-japan.com/

ข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

https://wits.worldbank.org/

Seafood Trade Intelligence Portal

http://www.imteng.co.jp/ และ https://www.globalseafood.org/

 

กุ้งแดงอาร์เจนตินาได้รับความนิยมตามฤดูกาลในญี่ปุ่น