EU (The European Union) 


สหภาพยุโรป (The European Union - EU)

 

ข้อมูลทั่วไป

     สหภาพยุโรปเป็นการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคยุโรปทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในลักษณะสถาบันแบบเหนือรัฐ (Supranational Institution) ที่ใหญ่ที่สุดและก้าวหน้าที่สุดในโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสันติภาพเป็นการถาวรระหว่างประเทศในภูมิภาคยุโรปภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมไปถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ประเทศสมาชิกและการมีบทบาทนำของ EU ในประชาคมโลก ปัจจุบัน EU มีรัฐสมาชิกจำนวน 27 ประเทศ (โครเอเชียเข้าเป็นสมาชิกล่าสุด เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2556 และสหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิก EU เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2563) มีระบบตลาดร่วม ระบบภาษีศุลกากรร่วมการใช้เงินสกุลยูโรร่วมกันใน 19 ประเทศสมาชิก (ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม ไซปรัส เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย และสเปน) และมีศูนย์กลางการบริหารอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม

ภูมิประเทศลักษณะของชายฝั่งทะเลทวีปยุโรปมีฝั่งทะเลยาวมากเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อที่ ทั้งนี้เนื่องจากชายฝั่งทะเลมีลักษณะเว้าแหว่งมาก มีคาบสมุทรขนาดใหญ่หลายแห่งที่สำคัญ ได้แก่ คาบสมุทรสแกนดิเนเวียและคาบสมุทรจัตแลนด์ในยุโรปภาคเหนือ คาบสมุทรไอบีเรีย คาบสมุทรอิตาลีและคาบสมุทรบอลข่านในยุโรปภาคใต้ ลักษณะชายฝั่งส่วนใหญ่เป็นชายหาดแคบๆ บางแห่งไม่มีหาดทรายเลย และบางแห่งเป็นหน้าผาชันน้ำลึก ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป แบ่งเป็น 4 เขตใหญ่

          1. เขตภูเขาภาคเหนือ ภาคเหนือของทวีปยุโรปมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาโดยมีที่ราบชายฝั่งทะเลเป็นบางตอน บริเวณที่เป็นภูเขาอยู่แถบคาบสมุทรสแกนดิเนเวียและในแคว้นสกอตแลนด์และแคว้นเวลส์ ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือและทางตะวันตกของเกาะบริเตนใหญ่ รวมทั้งเกาะไอซ์แลนด์เนื่องจากภาคเหนือของทวีปยุโรปเคยมีน้ำแข็งปกคลุมมาก่อนในสมัยน้ำแข็ง จึงมีร่องรอยการกัดเซาะและการทับถมที่เกิดจากการกระทำของธารน้ำแข็ง ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็ง คือ ชายฝั่งที่มีลักษณะเว้าแหว่งมากเป็นพิเศษ โดยมีอ่าวแคบ ๆ ที่มีน้ำลึกมาก เรียกว่า อ่าวฟยอร์ด ชายฝั่งเช่นนี้มีพบอยู่ทั่วไปในประเทศนอร์เวย์ และแคว้นสกอตแลนด์ของประเทศสหราชอาณาจักร

          2. เขตที่ราบใหญ่ภาคกลาง ตอนกลางของทวีปยุโรปมีภูมิประเทศเป็นที่ราบต่อเนื่องกันเป็นผืนใหญ่ ตั้งแต่ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกไปจนถึงเทือกเขายูราลในรัสเซีย ครอบคลุมดินแดนซีกตะวันตกของประเทศฝรั่งเศส ภาคตะวันออกของประเทศอังกฤษ ประเทศเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และเดนมาร์ก ดินแดนภาคเหนือของประเทศเยอรมนี และโปแลนด์ ดินแดนส่วนใหญ่ของรัสเซีย เขตที่ราบใหญ่ภาคกลางนี้มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่น และเป็นเขตที่มีความสำคัญทางด้านเกษตรกรรมมากที่สุดของทวีปยุโรป

          3. เขตที่ราบสูงภาคกลาง อยู่ทางตอนกลางของทวีปยุโรป ได้แก่ บริเวณภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส ภาคใต้ของประเทศเยอรมนี และประเทศโปแลนด์ มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ซึ่งเป็นเขตเชื่อมต่อระหว่างเขตที่ราบใหญ่ภาคกลางกับเขตเทือกเขาสูงภาคใต้ของทวีป เขตที่ราบนี้ยังปรากฏต่อเนื่องไปในบริเวณส่วนใหญ่ของคาบสมุทรไอบีเรียในยุโรปภาคใต้ ซึ่งเป็นดินแดนของประเทศสเปนและโปรตุเกสด้วย

          4. เขตเทือกเขาสูงภาคใต้ ภาคใต้ของทวีปยุโรปมีเทือกเขาสูงๆ เป็นลักษณะเด่นทางด้านภูมิประเทศ เทือกเขาเหล่านี้มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยในทวีปเอเซีย ในทางธรณีวิทยาถือว่าเป็นเทือกเขารุ่นใหม่ที่มีอายุน้อย จึงมีการสึกกร่อนพังทลายไม่มาก ลักษณะเป็นยอดสูง และมีหุบเขาลึก ตามบริเวณยอดเขามีธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ปกคลุมอยู่โดยทั่วไป

ภูมิอากาศปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของทวีปยุโรป ได้แก่ละติจูด ทวีปยุโรปตั้งอยู่ในช่วงละติจูด 35-70 องศาเหนือ ซึ่งอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากพอสมควร ฉะนั้นจึงไม่มีภูมิอากาศเมืองร้อนเหมือนทวีปอื่นๆ ที่มีดินแดนใกล้เส้นศูนย์สูตร จะเห็นได้ว่าทางตอนใต้สุดของทวีปเป็นเขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมีภูมิอากาศอบอุ่น อุณหภูมิปานกลาง ทิศทางลมประจำ ลมประจำที่พัดผ่านส่วนใหญ่ของทวีปยุโรปเป็นลมฝ่ายตะวันตกพัดจากมหาสมุทรแอตแลนติกเข้ามาทางด้านตะวันตกของทวีป ด้วยเหตุนี้ทางซีกตะวันตกของทวีปจึงมีฝนตกชุก ส่วนทางซีกตะวันออกของทวีปฝนจะตกน้อยลง และความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างฤดูร้อนกับฤดูหนาวมีมากขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะของภูมิอากาศแบบภาคพื้นทวีป ซึ่งทวีปยุโรปมีเขตภูมิอากาศต่าง ๆ รวม 7 เขต ดังนี้

          1. ภูมิอากาศแบบเมติเตอร์เรเนียน ได้แก่ บริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในยุโรปภาคใต้ ครอบคลุมดินแดนชายฝั่งของประเทศสเปน ชายฝั่งภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ชายฝั่งของประเทศยูโกสลาเวีย และประเทศกรีซ

          2. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น ได้แก่ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำดานูบในประเทศฮังการี ภาคเหนือของประเทศยูโกสลาเวียและประเทศโรมาเนีย

          3.ภูมิอากาศทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย บริเวณที่พบ มี 2 แห่ง คือ ตอนกลางของประเทศสเปน อูเครน จอร์เจียและตอนใต้ของรัสเซีย

          4.ภูมิอากาศภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก ได้แก่ บริเวณที่ราบชายฝั่งตะวันตกของทวีป ครอบคลุมดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส หมู่เกาะบริติช เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ภาคเหนือของเยอรมนี และภาคใต้ของนอร์เวย์และสวีเดน

          5. ภูมิอากาศชื้นภาคพื้นทวีป บริเวณที่พบ คือ ยุโรปตะวันออก ครอบคลุมดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศโปแลนด์ เช็คและสโลวัก รัสเซีย และสาธารณรัฐเอกราชต่างๆ ที่เคยรวมอยู่ในสหภาพโซเวียต

          6. ภูมิอากาศแบบไทกา เป็นภูมิอากาศหนาวซึ่งมีฤดูหนาวยาวนาน บริเวณที่พบ คือ ดินแดนทางเหนือของประเทศฟินแลนด์ ภาคกลางของนอร์เวย์และสวีเดน

          7. ภูมิอากาศแบบทุนดรา เป็นภูมิอากาศหนาวแบบขั้วโลก มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี บริเวณที่พบ คือ ชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติกทางตอนเหนือของทวีปยุโรป

พื้นที่: 4.325 ล้าน ตารางกิโลเมตร

พื้นที่ชายฝั่ง: 68,000 กิโลเมตร

ประชากร: จำนวนประชากรกว่า 447.3 ล้านคน (ปี 2563)

ภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-สหภาพยุโรป: ไทยให้ความสำคัญกับสหภาพยุโรปในฐานะมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและเป็นตลาดขนาดใหญ่ด้วยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 18,292 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (สถิติปี 2563) และเป็นภูมิภาคที่มีอำนาจซื้อสูงที่สุดในโลก สหภาพยุโรปจึงเป็นยักษ์ใหญ่ในเวทีการค้าโลกที่มีอำนาจต่อรองสูงและมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการค้าระหว่างประเทศ โดยเป็นผู้นำด้านกฎระเบียบและนโยบายด้านการค้าและที่มิใช่การค้าที่สำคัญของโลก (Global Standards Setter) ในส่วนของไทยนั้น ในปี 2563 EU เป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 5 ของไทย รองจากอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไป EU ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ และสินค้านำเข้าที่สำคัญจาก EU ได้แก่ เครื่องจักรกล เครื่องบิน อุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เวชกรรม สถิติการลงทุนในปี 2563 ประเทศสมาชิก EU ได้รับอนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทยจำนวน 134 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 995 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นการลงทุนในไทยมากเป็นอันดับ 3 รองจากญี่ปุ่นและจีน โดยประเทศสมาชิก EU ที่มีมูลค่าการลงทุนในไทยมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย ลักเซมเบิร์ก และอิตาลี ขณะเดียวกันสหภาพยุโรปเห็นว่าไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประเทศสายกลางที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศและสามารถเป็นหุ้นส่วนของสหภาพยุโรปได้ โดยไม่ได้มองว่าไทยเป็นประเทศผู้รับความช่วยเหลือดังเช่นในอดีต

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ

          - GDP (2563) 18,292 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 501.77 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

          - GDP ต่อหัว (2563) 35,623 ดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 7,219.2 ดอลลาร์สหรัฐ)

          - ทรัพยากรสำคัญ ได้แก่ แร่เหล็ก ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียม ถ่านหิน ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ยูเรเนียม ไม้

          - สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า

          - ตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน สวิตเซอร์แลนด์ รัสเซีย (ไทย อันดับที่ 27 / อันดับที่ 2 ของอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 0.6)

          - สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ เหล็ก เครื่องจักรและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์

          - ตลาดนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ รัสเซีย (ไทย อันดับที่ 17 / อันดับที่ 3 ของอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 1.0)

สกุลเงิน: € - ยูโร

 

ข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

การนำเข้า/ส่งออกกุ้ง (มกราคม - มิถุนายน 2562 - 2564)

 

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป

http://www.satit.up.ac.th/

https://www.mfa.go.th/

https://www.mataf.net/th/currency/converter-EUR

 

Urner Barry ขยายขอบเขตตลาดกุ้งในยุโรป                                                                               

อุปทานกุ้งเลี้ยงยังคงต่ำตามฤดูกาลของประเทศในแถบอเมริกาใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นประเทศอินโดนีเซียในช่วงไตรมาสแรกของปี