เอกวาดอร์

เอกวาดอร์ 


 

สาธารณรัฐเอกวาดอร์ (Republic of Ecuador)

 

ข้อมูลทั่วไป

     เอกวาดอร์เป็นหนึ่งในสิบเจ็ดประเทศของโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งรวมถึงที่ราบชายฝั่ง ที่ราบสูงภาคกลาง และป่าตะวันออกที่ราบลุ่มมีพืชและสัตว์เฉพาะถิ่นหลายชนิด เช่น ที่หมู่เกาะกาลาปาโกส เพื่อแสดงความตระหนักรู้ถึงมรดกทางนิเวศวิทยาอันเป็นเอกลักษณ์ดังกล่าว รัฐธรรมนูญเอกวาดอร์ฉบับ ค.ศ. 2008 จึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกที่รับรองสิทธิของธรรมชาติหรือสิทธิของระบบนิเวศอันมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย

ที่ตั้ง: อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้ บริเวณเส้นศูนย์สูตร มีอาณาเขตติดต่อกับโคลอมเบียทางทิศเหนือ ติดต่อกับเปรูทางทิศตะวันออกและทางทิศใต้ และจรดมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศตะวันตกพื้นที่ทั้งหมด 283,560 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 276,840 พื้นน้ำ 6,720 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ชายฝั่งทะเล 2,237 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ: ที่ราบชายฝั่งทะเล ด้านในตอนกลางเป็นบริเวณเทือกเขาแอนดิส และราบเข้าไปในป่าทางทิศตะวันออก

สภาพภูมิอากาศ: สภาพภูมิอากาศเป็นเขตร้อนชื้นในพื้นที่ ป่าฝน และตามแนวชายฝั่ง ส่วนที่เหลือจะขึ้นอยู่กับระดับความสูง กีโตมีความสูง 9,350 ฟุต (2,850 เมตร) อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในเดือนกรกฎาคมประมาณ (19° C) และค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเดือนมกราคมประมาณ (9.4 ° C) อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิสูงและต่ำเป็นค่าเฉลี่ย สูงและต่ำสุดในแต่ละเดือนของปีเนื่องจากทำเลที่ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตร

เมืองหลวง: กรุงกีโต (Quito)

ประชากร: 17 ล้านคน (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

หน่วยเงินตรา: ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

GDP: 108.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 504.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital: 6,344.9 ดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 7,273.6 ดอลลาร์สหรัฐ) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth: ร้อยละ 1.4 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

รายได้ประชาชาติต่อหัว (2551): 3,961 ดอลลาร์สหรัฐ

อันดับคู่ค้า: เป็นคู่ค้าอันดับที่ 11 ของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (2559) มูลค่าการนำเข้า (2552) 14.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้านำเข้า (2552): สินค้าอุตสหากรรม น้ำมันหล่อลื่น สินค้าอุปโภคบริโภค ยานพาหนะ อุปกรณ์ขนส่ง ยา เครื่องมือโทรคมนาคม ไฟฟ้า

มูลค่าการส่งออก (2552): มูลค่า 14.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออก (2552): น้ำมันปิโตรเลียม กล้วย ดอกไม้ กุ้ง โกโก้ กาแฟ

ประเทศคู่ค้าส่งออกที่สำคัญ: สหรัฐอเมริกา เวียดนาม ชิลี ปานามา รัสเชีย ประเทศต่าง ๆ ในลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ประเทศกลุ่มประชาคมแอนเดียน สหภาพยุโรป

ประเทศคู่ค้าส่งออกที่สำคัญ: สหรัฐอเมริกา จีน โคลอมเบีย บราชิล ปานามา

เริ่มเลี้ยงกุ้งครั้งแรก: ในซานตาโรซ่า จังหวัดเอล โอโร่ ปี 2510 และเกิดการขยายตัวไปตลอดแนวชายฝั่งอย่างรวดเร็ว ในปี 2559 มี 3,070 ฟาร์ม บนพื้นที่รวม 1,437,500 ไร่ เป็นพื้นน้ำเลี้ยงรวม 1,300,000 ไร่

พื้นที่ในการเลี้ยง: ปากแม่น้ำ Rio Guayas

ชนิดกุ้งที่นิยมเลี้ยง: กุ้งขาวไวนาไม

พ่อแม่พันธุ์กุ้ง: SPR

 

ข้อมูลการนำเข้า/ส่งออกกุ้ง (มกราคม - มิถุนายน 2562 - 2564)

 

ข้อมูลการส่งออกกุ้ง ไปยังสหรัฐอเมริกาในปี 2564

สินค้านำเข้ากุ้งประเภทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเพิ่มขึ้นจาก 244,540 ตันในปี 2562 เป็น 275,002 ตันในปี 2564

 

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป

https://th.wikipedia.org › wiki › ประเทศเอกวาดอร์

https://th.eferrit.com › ภูมิศาสตร์ของเอกวาดอร์

ข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) - Globefish Highlights

Shrimp News //Victor Moreno

https://www.mfa.go.th/th/content/5d5bcc2115e39c306000a197?cate=5d5bcb4e15e39c3060006870

http://fedoratour.com

 

BioMar ยกระดับความยั่งยืนการเลี้ยงกุ้งในเอกวาดอร์                                                                               
ไม่พึ่งพาจีน? ไม่มีปัญหา: ผู้ผลิตกุ้งเอกวาดอร์เล็งเห็นความต้องการที่ได้รับความนิยมในตลาดสหรัฐฯ และ EU

การประท้วงลุกลามในเอกวาดอร์ แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุ้ง

                                                                                                                                                            

กุ้งที่ดีที่สุดในโลก คือ กุ้งเอกวาดอร์