อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย 


สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

 

ข้อมูลทั่วไป

ภูมิประเทศ: อินโดนีเซีย (Indonesia) หรือชื่อทางการ คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย และระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย ทำให้อินโดนีเซียสามารถควบคุมเส้นทางการติดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้งสองผ่านช่องแคบสำคัญต่าง ๆ อาทิ ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดรา และช่องแคบล็อมบ็อก ซึ่งล้วนเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางมายังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบชายฝั่ง เป็นประเทศที่ประกอบด้วยหมู่เกาะต่าง ๆ มีเกาะใหญ่น้อยเกือบ 18,000 เกาะ มีภูเขาสูงอยู่ตามเกาะต่าง ๆ

          - ทิศเหนือ ติดกับรัฐซาราวัคและซาบาห์ของประเทศมาเลเซีย

          - ทิศตะวันออก ติดกับประเทศปาปัวนิวกินี

          - ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จรดน่านน้ำของประเทศมาเลเซีย โดยมีช่องแคบมะละกาเป็นพรมแดนกั้นระหว่างเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียกับประเทศมาเลเซีย

          - ทิศใต้ ติดกับมหาสมุทรอินเดีย

ภูมิอากาศจากอินโดนีเซียเป็นหมู่เกาะ ภูมิอากาศมีลักษณะผสมผสานและเปลี่ยนแปลงไปตามภูมิประเทศ โดยทั่วไปมีอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรแบ่งเป็น 2 ฤดูคือ
          - ฤดูร้อน ระหว่าง เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม

          - ฤดูฝน ระหว่าง เดือนพฤศจิกายน - เดือนเมษายน

พื้นที่: 5,193,250 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่ชายฝั่ง: 3,166,163 ตารางกิโลเมตร

ประชากร: 273,523,621 คน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2563)

สกุลเงิน: รูเปียห์ (IDR)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP): 1.06 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2563)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita): 3,869.588 เหรียญสหรัฐ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2563)

 

ข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

พื้นที่เลี้ยงกุ้ง: เกาะซุมบาวา  จังหวัดลัมปุง  จังหวัดสุมาตรา  จังหวัดกาลิมันตัน  จังหวัดสุลาเวสี  จังหวัดมาลุกุ

ชนิดกุ้งที่เลี้ยงหลัก: กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)  กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)

 

รูปแบบ/ระบบ/เทคนิคการเลี้ยง: บ่อเลี้ยงมี 6 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบ

รายละเอียด

บ่อดิน

ขอบบ่อและพื้นบ่อเป็นดิน

บ่อปูด้วย HDPE เต็มบ่อ

ขอบบ่อและพื้นบ่อปูด้วย HDPE

บ่อปูด้วย HDPE บางส่วน

ขอบบ่อและ 75% ของพื้นบ่อปูด้วย HDPE พื้นบ่อตรงกลาง 25% เป็นดิน

บ่อคอนกรีต

ขอบบ่อและพื้นบ่อเป็นคอนกรีต

บ่อคอนกรีตผสมกับ HDPE

ขอบบ่อเป็นคอนกรีตปูด้วย HDPE พื้นบ่อเป็นดิน

บ่อ Biocrete

ขอบบ่อเป็นคอนกรีต พื้นบ่อปูด้วยพลาสติกคลุมทับด้วยทราย

 

การนำเข้ากุ้ง: ปริมาณรวม 3,240.38 ตัน  มูลค่า 26.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2563)

ตลาดนำเข้ากุ้งหลัก: อาร์เจนตินา  เยอรมัน  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2563)

การส่งออกกุ้ง: ปริมาณรวม 239,504.62 ตัน  มูลค่า 2,040.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2563)

ตลาดส่งออกกุ้งหลัก: สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุ่น (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2563)

 

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป

https://data.worldbank.org/

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2020&locations=ID&start=2000&view=chart

https://www.ditp.go.th/contents_attach/141178/141178.pdf

ข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

https://wits.worldbank.org/

https://www.globalseafood.org/advocate/shrimp-farming-in-indonesia/

   

two shrimp

การปรับปรุงด้านพันธุกรรมกุ้งสามารถรับมือกับความท้าทายด้านโรคกุ้งในอินโดนีเซียได้หรือไม่ ?
ยอดขายในสหรัฐฯ และ Walmart หนุนบริษัทกุ้ง Seka Bumi ของอินโดนีเซีย 22%