การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online


การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 


คำถามที่พบบ่อย -การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ลำดับ ว/ด/ป หน่วยงาน ข้อหารือ   ตอบ
1 11 ม.ค.64 คุณกฤษดาวรรณ      เมื่อผู้ยืมได้รับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online        ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 140
    ศปจ.นครสวรรค์ ผู้ยืมจะต้องลงลายมือชื่อผู้รับเงิน พร้อมวันที่ในสัญญา   ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563
      การยืมเงินอีกหรือไม่     ข้อ 1.6 วรรค 2 " กรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งขอรับเงินตามแบบคำขอ
          เบิกเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือสัญญาการยืมเงิน เมื่อได้รับโอน
          เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารจากส่วนราชการแล้ว ผู้มีสิทธิรับเงินไม่
          ต้องลงชื่อรับเงินในแบบคำขอเบิกเงินดังกล่าวอีก "
            ข้อ 1.7 " ให้ใช้รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ
          Summary Report / Transaction History ที่ได้จากระบบ
          KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่าย และเก็บ
          รักษาไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป "
          ดังนั้น เมื่อผู้ยืมได้รับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบ
          KTB Corporate Online แล้วผู้ยืมไม่ต้องลงชื่อรับเงินใน
          สัญญาการยืมเงิน