ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ


ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ 


คำถามที่พบบ่อย - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ -
ลำดับ ว/ด/ป หน่วยงาน ข้อหารือ   ตอบ
1 7 เม.ย. 25623 ศพส.สงขลา      เงินทดรองราชการ สามารถนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายใด         ตามระเบียบกรัทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
      ได้บ้าง   พ.ศ. 2562 ข้อ 14 เงินทดรองราชการมีไว้สำหรับทดรองใช้
          จ่ายตามงบประมาณรายจ่าย ดังต่อไปนี้
          1) งบบุคลากร เฉพาะค่าจ้างซึ่งไม่มีกำหนดจ่ายเป็นงวด
          แน่นอน เป็นประจำแต่จำเป็นต้องจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวัน หรือ
          แต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง
          2) งบดำเนินงาน ยกเว้น ค่าไฟและค่าน้ำประปา
          3) งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
          ของบุตร และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรกษาพยาบาล
          ทั้งนี้ การนำเงินทดรองราชการไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายงบ
          ดำเนินงาน เช่น ค่าวัสดุ และค่าใช้สอย ให้ใช้จ่ายได้ในกรณี
          มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือผู้ขายไม่ให้เครดิตแก่หน่วยงาน