การใช้รถราชการ 


คำถามที่พบบ่อย -การใช้รถราชการ
ลำดับ ว/ด/ป หน่วยงาน ข้อหารือ   ตอบ
1 6 ก.ค.64 คุณมุทิตา      หน่วยงานสามารถจัดทำประกันภัยรถของทาง        ตามหนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค 0310/ 52 ลงวันที่ 31
    ศปจ.ชัยภูมิ ราชการภาคสมัครใจได้หรือไม่   พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ
          ทางราชการ โดยได้ปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์การ
          จัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งหลักการ
          ในการจัดทำประกันภัยรถของทางราชการภาคสมัครใจ
          มีรายละเอียดดังนี้
          กลุ่มที่ 1 สำหรับรถยนต์ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
          ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส
          และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอสะบ้าย้อย
          อำเภอเทพา อำเภอจะนะ และอำเภอนาทวี
          กลุ่มที่ 2 สำ หรับรถยนต์ที่มีลักษณะการใช้งานที่ก่อให้เกิด
          ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่ารถยนต์ปกติ และ
          เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมีโอกาสจะก่อให้เกิดความเสียหาย
          ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นในวงกว้าง
          และจำนวนมาก
          กลุ่มที่ 3 สำหรับรถยนต์นอกเหนือจากกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
          ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติจำนวนที่จะจัดทำ
          ประกันภัยเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมภายใต้วงเงิน
          งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร
               ทั้งนี้ การจัดทำประกันภัยรถของทางราชการภาค
          สมัครใจทั้ง 3 กลุ่ม ให้หัวหน้าส่วนราชการ (อธป.) เป็นผู้
          พิจารณาอนุมัติเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมภายใต้วงเงิน
          งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร