การเบิกค่ารักษาพยาบาล 


คำถามที่พบบ่อย - การเบิกค่ารักษาพยาบาล -
ลำดับ ว/ด/ป หน่วยงาน ข้อหารือ   ตอบ
1 9 มี.ค. 2563 ศพช. กรณีตรวจสุขภาพประจำปีคู่สมรสสามารถเบิกได้   กรณีตรวจสุขภาพประจำปีคู่สมรสไม่สามารถเบิกได้
    สมุทรปราการ หรือไม่   ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
          พ.ศ. 2553 การตรวจสุขภาพประจำปีตรวจได้เฉพาะผู้มีสิทธิ
          ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับเบี้ยหวัด
          บำนาญ ไม่รวมถึงบุคคลในครอบครัว
           
2 23 เม.ย.2563 สปจ.ปัตตานี กรณีบุตรอายุ 17 ปีตั้งครรภ์โดยไม่จดทะเบียบสมรส   กรณีบุตรอายุ 17 ปีตั้งครรภ์โดยไม่จดทะเบียบสมรส
      ค่าคลอดบุตรสามารถอาศัยสิทธิของบิดา ซึ่งเป็นข้าราชการ   ค่าคลอดบุตรสามารถอาศัยสิทธิของบิดา ซึ่งเป็นข้าราชการได้
      ได้หรือไม่ อย่างไร   เนื่องจากบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ และ
          ไม่ได้จดทะเบียบสมรส) ซึ่งค่าคลอดบุตรเป็นค่ารักษาพยาบาล
           
3 8 พ.ค. 2563 ศพจ.อุทัยธานี กรณีมารดาของเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการ   ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว 531
      ค่ารักษาพยาบาลเข้าทำการรักษาโรคมะเร็ง และ   ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน ๒5๖๒ ได้เพิ่มรายการยาดังกล่าว
      สถานพยาบาลของทางราชการเรียกเก็บเงินค่ายา   โดยให้แพทย์ผู้ทำการรักษาจะต้องดำเนินการลงทะเบียน
      Ruxolitinib เพิ่มเติม เจ้าหน้าที่สามารถนำใบเสร็จ   ณ สถานพยาบาล เพื่อเข้าระบบ OCPA พร้อมทั้งระบุเงื่อนไข
      รับเงินดังกล่าวมาเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัดได้หรือไม่   ข้อบ่งชี้ในการเบิกจ่ายค่ายา และเบิกจ่ายค่ายาดังกล่าว
      อย่างไร   ในระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่สามารถนำ
          ใบเสร็จรับเงินค่ายา Ruxolitinib มาเบิกกับ
          หน่วยงานต้นสังกัดได้
           
4 15 พ.ค. 2563 ศพช. จันทบุรี กรณีเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล   กรณีเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
      ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีความจำเป็นต้องฟอกเลือด   ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีความจำเป็นต้องฟอกเลือด
      ด้วยเครื่องไตเทียม แต่เนื่องจากสถานพยาบาลของทาง   ด้วยเครื่องไตเทียม แต่เนื่องจากสถานพยาบาลของทางราชการมี
      ราชการมีเครื่อง ไตเทียมไม่เพียงพอ จึงส่งตัวผู้ป่วยไปเข้า   เครื่องไตเทียมไม่เพียงพอ สามารถไปเข้าทำการรักษาที่
      รับการฟอกเลือดที่หน่วยไตเทียมของเอกชน กรณีนี้   สถานพยาบาลของเอกชนได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
      สามารถนำใบเสร็จรับเงินที่สถานพยาบาลของเอกชน   ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว146 ลงันที่ 14 เมษายน 2563
      เรียกเก็บมาเบิกกับหน่วยงานต้นสังกัดได้หรือไม่   ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการฟอกเลือด
          ด้วยเครื่องไตเทียมที่สถานพยาบาลของทางเอกชนสามารถ
          ใช้สิทธิเบิกค่ายาและค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการจากทาง
          ราชการได้ โดยให้ผู้มีสิทธิ ถือปฎิบัติดังนี้
          กรณีสถานพยาบาลของทางราชการไม่มีเครื่องไตเทียม
          หรือมีแต่ไม่เพียงพอในการให้บริการให้มีสิทธิ
          ได้รับการรักษา โดยให้สถานพยาบาลของทางราชการทำ
          หนังสือส่งตัวผู้มีสิทธิไปเข้ารับการรักษาหรือรับบริการ
          พร้อมเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ดังนี้
          1. ค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้เบิกได้
          ตามอัตราของสถานพยาบาลของทางราชการ
          ครั้งละ 2,000 บาท
          2. ค่ากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง
          Eythopoiesis-Stimulating Agents (ESA) และ
          ค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
          แต่ไม่เกินอัตราที่แนบท้ายประกาศ (ข้อ 5.2(2))
          รายการอัตราค่ายาและค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
          3. ในกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับ
          การฟอกไตเทียมที่เข้ารับการฟอกเลือดเป็นประจำ
          หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวกรองไตเทียม
          ให้มีสิทธิเบิกค่าตัวกรองไตเทียมในอัตรา
          ชุดละ 500 บาท
           
5 5-มิ.ย.-63 ศปจ.ตาก กรณีข้าราชการที่เกษียณอายุและอยู่ระหว่าง   กรณีข้าราชการที่เกษียณอายุและอยู่ระหว่างรอ
      รอคำสั่งเป็นผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ จะเบิกเงิน   คำสั่งเป็นผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ สามารถเบิกสวัสดิการ
      สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่   ค่ารักษาพยาบาลได้ โดยต้องกรอกรายงานข้อมูล
          แบบฟอร์มตามแบบเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิและ
          บุคคลในครอบครัวในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
          (แบบ ๗๑๒๗) พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสาร
          ประกอบต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบ และทำการบันทึก
          เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ตามหนังสือ
          กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 1422.2/ว 376
          ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
           
6 17-มิ.ย.-63 ศพช.จันทบุรี กรณีที่ข้าราชการในสังกัดสมรสกับชาวต่างชาติ   กรณีข้าราชการในสังกัดสมรสกับชาวต่างชาติ
      ข้าราชการจะสามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษา   ข้าราชการจะสามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษา
      พยาบาลที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล   พยาบาลที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของ
      ของทางราชการในประเทศไทยของคู่สมรส   ทางราชการในประเทศไทยของคู่สมรสมาเบิก
      มาเบิกกับทางราชการได้หรือไม่   กับทางราชการได้ ตามพระราชกฤษฎีกาเงิน
          สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
          กำหนดให้บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิได้รับ
          สวัสดิการรักษาพยาบาลจากทางราชการได้นั้น
          จะต้องเป็นบุคคลในครอบครัวที่ชอบด้วยกฎหมาย
          เท่านั้น ทั้งนี้ กรณีคู่สมรสของข้าราชการรายดังกล่าว
          หากมีการจดทะเบียนสมรส (ตามกฎหมายไทย)
          ก็สามารถนำค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น มายื่นเบิก
          กับส่วนราชการต้นสังกัดได้ กรณีสมรสใน
          ต่างประเทศจะถือว่าชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อ
          ทำตามแบบที่กำหนดไว้ตามกฎหมายไทย
          โดยให้พนักงานทูตหรือกงสุลไทยรับรอง
          (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1459)
           
7 24-มิ.ย.-63 ปจ.กาญจนบุรี กรณีที่ข้าราชการเข้ารับการรักษาพยาบาล   กรณีที่ข้าราชการเข้ารับการรักษพยาบาล
      ในสถานพยาบาลของทางราชการด้วยการฝังเข็ม   ในสถานพยาบาลของทางราชาด้วยการฝังเข็ม
      ค่าฝังเข็มสามารถเบิกได้หรือไม่และเบิกได้เท่าไร   ค่าฝังเข็มสามารถเบิกได้ ตามหนังสือ
          กระทรวงการคลัง ที่ กค 1422/ว 33 ลงวันที่ 11
          เมษายน 2554ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิก
          จ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางการแพทย์
          แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกไว้ว่า
          รายการ “ฝังเข็ม” รหัส 58001 ให้สามารถเบิกได้
          100 บาท โดยเบิกได้ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง
          (ราคาเหมาจ่ายรวมค่าเข็มและค่าบริการทางการแพทย์)
           
8 26-ส.ค.-63 คุณธิติยดา กรณีเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาล   กรณีเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาล
    ศพจ. ประเภทผู้ป่วยนอก โดยชำระเงินผ่านเครื่องรับชำระ   ประเภทผู้ป่วยนอก โดยชำระเงินผ่านเครื่องรับชำระเงิน
    อำนาจเจริญ เงินอัตโนมัติ (KIOSK) ซึ่งใบเสร็จรับเงินไม่มี   อัตโนมัติ (KIOSK) ซึ่งใบเสร็จรับเงินไม่มีลายมือชื่อผู้รับเงิน
      ลายมือชื่อผู้รับเงิน เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิสามารถนำ   เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิสามารถนำใบเสร็จรับเงินดังกล่าว
      ใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมาเบิกค่ารักษาพยาบาล   มาเบิกค่ารักษาพยาบาลกับต้นสังกัดได้ ตามหนังสือ
      กับต้นสังกัดได้หรือไม่   กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 0416.4/ว127 ลงวันที่
          14 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จ
          รับเงิน ซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (KIOSK)
          ใบเสร็จรับเงินซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงิน
          อัตโนมัติ (KIOSK) ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน ดังต่อไปนี้
          1. ตราครุฑ ใช้สำหรับสถานพยาบาล ซึ่งเป็น
          ส่วนราชการ หรือตราสัญลักษณ์ของสถานพยาบาล
          ใช้สำหรับสถานพยาบาล ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ
          2. เลขที่เอกสาร
          3. ชื่อสถานพยาบาล
          4. ที่ทำการหรือสำนักงานที่ออกใบเสร็จรับเงิน
          5. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
          6. ชื่อ นามสกุล ผู้ชำระเงิน
          7. รายการค่ารักษาพยาบาล เพี่อให้ส่วนราชการ
          ใข้สำหรับการตรวจสอบ
          8. จำนวนเงินที่รับชำระเงิน ‘'ตัวเลข”
          ผู้มีสิทธิสามารถยื่นขอใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษา
          พยาบาลจากทางราชการโด้
           
9 11-พ.ย.-63 ศพจ. ระยอง กรณีบุตรภายใน 3 ลำดับเสียชีวิต สามารถเลื่อน   การแทนที่จำนวนบุตรได้กำหนดไว้ในมาตรา 6 - 7 แห่ง
      บุตรลำดับต่อไปขึ้นมาแทนได้หรือไม่   พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
          พ.ศ. 2553 ซึ่งกรณีที่บุตรภายใน 3 ลำดับ ณ วันที่
          เสียชีวิตได้บรรลุนิติภาวะแล้วก็ไม่สามารถเลื่อนบุตรลำดับ
          ถัดไปมาแทนที่ได้ เว้นแต่วันที่เสียชีวิตยังไม่บรรลุนิติภาวะ
          จึงจะสามารถเลื่อนบุตรลำดับถัดไปมาแทนที่ได้
           
10 19-พ.ย.-63 ศพจ. สุโขทัย กรณีผู้มีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลและเกิดรายการ   กรณีผู้มีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลและเกิดรายการ
      ค่าวิตามินสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่   ค่าวิตามินสามารถเบิกจ่ายได้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
          ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว 72 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
          เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรณีเบิกจ่ายค่ายาประเภทวิตามิน
          กำหนดให้การเบิกจ่ายค่ายาประภทวิตามินเบิกจ่ายได้
          เฉพาะวิตามินที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยาจากสำนักงาน
          คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมีคุณสมบัติในการ
          บำบัดรรักษาโรค
           
11 4 ม.ค.64 คุณมุทิตา กรณีผู้มีสิทธิได้ตรวจสุขภาพประจำปี 2563   ผู้มีสิทธิ (ไม่รวมถึงบุคคลในครอบครัว) สามารถเบิกค่า
    ศปจ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 และยังไม่ได้นำใบเสร็จ   ตรวจสุขภาพประจำปีได้ปีละ 1 ครั้ง ตามรายการและอัตรา
      รับเงินค่าตรวจสุขภาพประจำปีมาเบิกกับทาง   ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งแบ่งการตรวจเป็น 2 ช่วงอายุ
      ราชการ ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ได้ตรวจ   คือ ผู้มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ตรวจได้ 7 รายการ และผู้มี
      สุขภาพประจำปี 2564 ผู้มีสิทธิดังกล่าวสามารถนำ   อายุมากกว่า 35 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตรวจได้ 16 รายการ
      ใบเสร็จรับเงินค่าตรวจสุขภาพประจำปี 2563   โดยมีสิทธิเบิกปีละ 1 ครั้ง ตามปีงบประมาณ แต่สามารถยื่น
      มาเบิกในวันที่5 มกราคม 2564 ได้หรือไม่   เบิกได้ตามปีปฏิทิน (1 ปี) นับถัดจากวันที่ปรากฏในใบเสร็จ
          รับเงิน
          ดังนั้น ผู้มีสิทธิดังกล่าวจึงสามารถนำใบเสร็จรับเงินค่า
          ตรวจสุขภาพประจำปี 2563 มาเบิกในปีงบประมาณ 2564
          ได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 5 มกราคม 2564 เท่านั้น
           
12 11 ม.ค.64 คุณผึ้ง กรณีผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลทำประกันสุขภาพ   ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ทำประกันสุขภาพไว้
    ศปจ.ระยอง กับบริษัทประกันไว้ และนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษา   สามารถเบิกค่ารักษาได้ 2 ทาง คือ เบิกจากบริษัทประกัน
      พยาบาลไปเบิกกับบริษัทประกันแล้ว สามารถนำ   และเบิกจากกรมบัญชีกลาง (สมทบ) แต่ไม่เกินจำนวนเงิน
      ใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมาเบิกกับทางราชการได้อีกหรือไม่   ค่ารักษาที่จ่ายไปจริง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
          ที่ กค 0422.2/ว 380 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
          และฉบับซ้อมความเข้าใจ ที่ กค 0422.2/ว 45 ลงวันที่ 7
          กุมภาพันธ์ 2554 โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ดังนี้
          1. ให้นำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลไปวางเบิกที่
          บริษัทประกันก่อน
          2. บริษัทประกันจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ และรับรองว่า
          เบิกจ่ายรายการใดบ้าง
          3. นำสำเนาใบเสร็จรับเงิน (ตามข้อ 2) มาเบิกกับส่วน
          ราชการต้นสังกัด โดยสามารถเบิกได้ตามสิทธิกรมบัญชีกลาง
          แต่ไม่เกินค่ารักษาที่จ่ายจริง
          ดังนั้น ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ทำประกันสุขภาพ
          กับบริษัทประกันไว้ ให้นำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
          ไปเบิกกับบริษัทประกันก่อน หากยังเบิกได้ไม่เต็มตาม
          จำนวนเงินที่จ่ายไปจริง ให้บริษัทประกันรับรองรายการ
          ที่จ่าย และนำสำเนาใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมาเบิกกับทาง
          ราชการได้ แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่จ่ายไปจริง
           
13     กรณีบุตรอายุ 17 ปี ตั้งครรภ์โดยไม่ได้จดทะเบียน   กรณีบุตรอายุ 17 ปี ตั้งครรภ์โดยไม่ได้จดทะเบียน
      สมรส ค่าคลอดบุตรสามารถอาศัยสิทธิของบิดา ซึ่งเป็น   สมรส ค่าคลอดบุตรสามารถอาศัยสิทธิของบิดาซึ่งเป็น
      ข้าราชการได้หรือไม่   ข้าราชการได้ เพราะบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ
          (อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้จดทะเบียนสมรส)
          ซึ่งค่าคลอดบุตรเป็นค่ารักษาพยาบาล
           
14 9 มีค. 64 ศพจ. อำนาจเจริญ กรณีฟันเทียมชำรุดผู้มีสิทธิสามารถเบิกค่าซ่อมแซมได้หรือไม่   กรณีฟันเทียมชำรุดผู้มีสิทธิสามารถเบิกค่าซ่อมแซมได้
          ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0416.4/ว484
          ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะ
          และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวปฎิบัติ
          ในการเบิกจ่ายค่าอวัยวะและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
          ข้อ 3 การซ่อมแซมอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัด
          รักษาโรค ให้เบิกได้ตามที่แพทย์ของสถานพยาบาลที่ตรวจรักษา
          เป็นผู้สั่งซ่อมโดยประหยัด ทั้งนี้ไม่เกินอัตราตามรายการที่กำหนด
          เว้นแต่ ค่าซ่อมแซมฟันเทียมให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน
          ครึ่งหนึ่งของราคาฟันเทียม
           
15 15 มีค. 64 ศพช. ระยอง กรณีเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายไปเข้าร่วมงาน   กรณีเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายไปเข้าร่วมงานพระราชพิธี
      พระราชพิธี และต้องอยู่ร่วมงานต่อเนื่องจนล่วงเลยเวลา   และต้องอยู่ร่วมงานต่อเนื่องจนล่วงเลยเวลาราชการสามารถเบิก
      ราชการสามารถเบิกค่าตอบแทนได้หรือไม่   ค่าตอบแทนได้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.6/ว218
          ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
          ในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี
          อนุมัติให้ส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ใน
          สังกัดเข้าร่วมงานเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปฏิบัติภารกิจ
          ดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
          โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
          จ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
          โดยอนุโลม
           
16 28 เมย. 64 ศพจ.นครพนม กรณีผู้มีสิทธิที่มีอาการไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย   กรณีผู้มีสิทธิที่มีอาการไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย และแพทย์ได้
      และแพทย์ได้สอบสวนโรคตามแนวทางแล้ว   สอบสวนโรคตามแนวทางแล้ว จำเป็นต้องตรวจทาง
      จำเป็นต้องตรวจทางห้องปฎิบัติการเพื่อยืนยันว่า   ห้องปฎิบัติการเพื่อยืนยันว่าติดโควิด 19 หรือไม่
      ติดโควิด 19 หรือไม่ ผู้มีสิทธิสามารถเบิกค่า   ผู้มีสิทธิสามารถเบิกค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการได้
      ตรวจทางห้องปฎิบัติการได้หรือไม่   ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
          ที่ กค 0416.4/ว 565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
          เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเบิกค่ารักษาพยาบาล
          กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อ
          ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
          ข้อ 1 การเบิกค่าตรวจห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค
          Real time RT-PCR หรือเทคนิคอื่นๆ ให้เบิกในอัตรา
          เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2,200 บาทต่อครั้ง โดยรวม
          ค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทางห้อง
          ปฎิบัติการ
           
17 28 เมย. 64 ศพจ.นครพนม กรณีผู้มีสิทธิทำประกันชีวิตโควิด 19   กรณีผู้มีสิทธิทำประกันชีวิตโควิด 19 หากผู้มีสิทธิติดโควิด 19
      หากผู้มีสิทธิติดโควิด 19 และเข้ารักษาพยาบาล   และเข้ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล เอกชนผู้มีสิทธิสามารถ
      ของโรงพยาบาลเอกชน ผู้มีสิทธิสามารถนำค่า   นำค่ารักษาพยาบาลมาเบิกกับหน่วยงานต้นสังกัดได้
      รักษาพยาบาลมาเบิกกับหน่วยงานต้นสังกัด   ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 233
      ได้หรือไม่   ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
          ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาล
          ของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือ
          ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
          ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวทำสัญญา
          ประกันภัย ซึ่งให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
          กรณีเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
          หากสิทธิที่จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย
          ต่ำกว่าค่ารักษาพยาบาลในคราวนั้น ให้ผู้มีสิทธิ มีสิทธิได้รับเงิน
          สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์นี้เฉพาะ
          ส่วนที่ขาดอยู่
18 4 มิย. 64 ศพจ.ร้อยเอ็ด กรณีมารดาเจ้าหน้าที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล   กรณีมารดาเจ้าหน้าที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
      โดยได้ติดฟันเทียมเบิกได้หรือไม่   โดยได้ติดฟันเทียมเบิกได้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
          ที่ กค 0422.2/ว 236 ลงวันที่ 7 กรกฏาคม 2551 เรื่อง
          ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัด
          รักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียม
           
19 15 มิย. 64 ศปจ.พิษณุโลก กรณีผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลเข้ารับการ   กรณีผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลเข้ารับการรักษากรณี
      รักษากรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน   เจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชนและได้รับการวินิจฉัย
      และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้ทำการรักษาว่าเป็น   จากแพทย์ผู้ทำการรักษาว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ผู้มีสิทธิสามารถเบิก
      ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ผู้มีสิทธิสามารถเบิกรักษาพยาบาล   รักษาพยาบาลตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่
      ได้ในอัตรากี่บาท   กค 0416.4/ว333 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์
          การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถาน
          พยาบาลของเอกชน สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
          หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกหรือ
          ผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน ข้อ 8 ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงิน
          สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ดังนี้
          1. ค่าห้องและค่าอาหาร ให้เบิกได้เช่นเดียวกับกรณีเข้ารับการ
          รักษพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
          2. ค่าอวัยวะเทียมและอุกปรณ์ในการบำบัดรักษาโรคให้เบิกได้
          เช่นเดียวกับกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
          ของทางราชการ
          3. ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่น ๆ ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวน
          เงินทั้งหมดที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินแปดพันบาท
           
20 27 มิย. 64 ศพช. จันทบุรี กรณีเจ้าหน้าที่เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภท   กรณีเจ้าหน้าที่เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภท
      ผู้ป่วยในและเจ็บหนัก ต้องการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล   ผู้ป่วยในและเจ็บหนัก ต้องการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
      แต่ไม่สามารถลงลายมือชื่อในใบเบิกเงินค่ารักษา   แต่ไม่สามารถลงลายมือชื่อในใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลได้
      พยาบาลได้ ต้องดำเนินการอย่างไร   เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิสามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์
          กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
          การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 หมวดที่ 3 ข้อ15 (2)
          กำหนดว่าในกรณีที่ผู้มีสิทธิมีสติสัปชัญญะ แต่ไม่สามารถลง
          ลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ
          พร้อมทั้งให้มีพยาน 2 คน ลงลายมือชื่อรับรอง
          และให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ยื่นใบเบิกเงิน
          ค่ารักษาพยาบาล
           
21 17-ก.ย.-64 ศพก.ปทุมธานี กรณีคู่สมรสของผู้มีสิทธิเบิกค่าบริการทันตกรรมตามสิทธิ   กรณีคู่สมรสของผู้มีสิทธิเบิกค่าบริการทันตกรรมครสิทธิของ
      ของสำนักประกันสังคมครบตามอัตราที่กำหนดแล้ว (900 บาท)   สำนักประกันสังคมครบตามอัตราที่กำหนดแล้ว สามารถนำส่วนเกิน
      คู่สมรสของผู้มีสิทธิสามารถนำส่วนเกินจากอัตราที่สำนักงาน   มาเบิกได้ตามอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยแนบใบเสร็จรับเงิน
      ประกันสังคมกำหนดมาเบิกตามสิทธิข้าราชการได้หรือไม่   ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรรักษาพยาบาล
          พ.ศ. 2553 มาตรา 10 วรรค 2
22 15 ต.ค.2564 คุณพัชรี กรณีผู้มีสิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลนำใบเสร็จรับเงิน   ผู้มีสิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสามารถนำใบเสร็จรับเงิน
    ศพช. ของบุตรที่ได้รับการรักษาก่อนอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์   ของบุตรที่ได้รับการรักษาก่อนอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ มายื่นขอ
    สุราษฎร์ธานี มายื่นขอเบิกหลังจากอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ขอทราบว่า   เบิกเงินหลังจากอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ได้ เนื่องจากเป็นการรักษา
      กรณีดังกล่าวสามารถเบิกได้หรือไม่   ที่เกิดขึ้น ณ วันที่ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะ
           
23 9 พ.ค. 65 ศพช. กรณีบิดาของผู้มีสิทธิ ได้รับการวินิจจัยการแพทย์ว่าเป็น   กรณีบิดาของผู้มีสิทธิ ได้รับการวินิจจัยว่าเป็นโรคกระดูกสันหลัง
    สมุทรสาคร โรคกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท ไม่สามารถเดินได้   กดทับเส้นประสาท และแพทย์ออกใบรับรองแพทย์ว่าจำเป็น
      แพทย์จึงออกใบรับรองแพทย์ว่าจำเป็นต้องใช้รถเข็น   ต้องใช้รถเข็น โดยผู้มีสิทธิสามารถเบิกค่ารถเข็นได้ ตามแนบ
      แบบปรับได้ จึงขอสอบถามว่าสามารถเบิกค่ารถเข็น   ประกาศกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว457 ลงวันที่ 9
      ได้หรือไม่ จำนวนเท่าใด   ธันวาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์
          ในการบำบัดโรค หน้าที่ 17 รหัสอุปกรณ์ 8901 ลำดับที่ 105
          ประเภท 8.9.1 รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ทำด้วยโลหะ แบบปรับ
          ให้เหมาะสมกับความพิการได้ คันละไม่เกิน 6,600 บาท
           
24 พ.ค.-65 คุณเงินยวง กรณีคู่สมรสของข้าราชการเป็นชาวต่างชาติ ขอทราบว่า   ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
    ศปจ.ยะลา สามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสชาวต่างชาติ   พ.ศ. 2553 มาตรา 4 ให้คำนิยาม ดังนี้ “บุคคลในครอบครัว”
      มาเบิกกับทางราชการได้หรือไม่   หมายความว่า
          (1) บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
          หรือบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือน
          ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ
          แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็น
          บุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
          (2) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ
          (3) บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ
          ดังนั้น คู่สมรสของข้าราชการซึ่งเป็นชาวต่างชาติ หากเป็นคู่สมรส
          ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิก็สามารถนำใบเสร็จรับเงิน
          ค่ารักษาพยาบาลมาเบิกกับทางราชการได้ แต่ทั้งนี้ หากคู่สมรส
          มีสิทธิของตนเอง เช่น ประกันสังคม ก็ให้เบิกได้เฉพาะส่วนที่ขาดเท่านั้น