การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค


การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 


ด้านการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
ลำดับ ว/ด/ป หน่วยงาน ข้อหารือ   ตอบ
1 2 มิ.ย.2565 คุณน้ำผึ้ง อัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ   ตามคำสั่งกรมประมง ที่ 900/2562 เรื่อง
    ศพอ.ชลบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เบิกได้ไม่เกิน 1,000 บาท   กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้บริการ
      ต่อเดือน ใช่หรือไม่   โทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562
          ข้อ 3 ระบุว่า หัวหน้าหน่วยงานสังกัดราชการ
          บริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค
          ให้มีสิทธิเบิกค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
          ไม่เกินอัตราคนละ 1,000 บาท ต่อรอบเดือน