ด้านระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ อื่น ๆ


ด้านระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ อื่น ๆ 


ด้านระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ อื่น ๆ
ลำดับ ว/ด/ป หน่วยงาน ข้อหารือ   ตอบ
1 14 ส.ค. 63 คุณพัชรี ผอ.ศูนย์ฯ มีอำนาจอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   ผอ.ศูนย์ฯ มีอำนาจอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
    ศพช. ไปราชการของเจ้าหน้าที่ที่สังกัดหน่วยงานอื่น แต่มาเบิก   ราชการให้แก่ข้าราชการต่างสำนักเบิกเงินเดือนได้ ตาม
    สุราษฎร์ธานี ค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของหน่วยงานได้หรือไม่   คำสั่งกรมประมง ที่ 889/2556 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่
          ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง
          สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
           
2 28-ส.ค.-63 คุณมัย กรณีหน่วยงานจัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามความ   ตามคำสั่งกรมประมง ที่ 889/2556 เรื่อง มอบหมาย
    ศพส.สงขลา ก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน สามารถเบิกค่าอาหาร   อำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
      ว่างและเครื่องดื่มได้หรือไม่ และต้องใช้หลักฐานใดประกอบ   กรมประมง ลงวันที่ 4 พ.ย. 2556 ให้ผู้อำนวยการศูนย์มี
      การเบิกจ่าย   อำนาจหน้าที่ตามข้อ 2.6 (12) อนุมัติจัดประชุม
          ราชการและเบิกค่ารับรองประเภทอาหารว่างและเครื่องดื่ม
          และค่าอาหารในการจัดประชุมราชการ รวมทั้ง
          ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม โดยหลักฐาน
          ที่ใช้ประกอบการเบิกจ่าย มีดังนี้
          1. บันทึกขออนุมัติจัดประชุมและขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย
          ในการประชุม
          2. วาระการประชุม
          3. บันทึกรับรองการจัดประชุม
          4. ใบเสร็จรับเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
           
3 พ.ค.   กรณีหน่วยงานประสงค์เบิกจ่ายค่าชุดแต่งกายปฏิบัติการ   ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
      ห้องทดลอง (Lab) หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่   ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
          หมวด 3 ค่าวัสดุ ข้อ 17 รายการดังกล่าวได้รับยกเว้น
          ไม่ให้เบิก แต่ทั้งนี้หน่วยงานก็สามารถเบิกจ่ายได้
          เนื่องจากกรมประมงได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง
          ให้เบิกจ่ายได้ตามหนังสือ ที่ กค 0526.7/256 ลงวันที่ 21
          มกราคม 2540 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าชุดแต่งกายปฏิบัติการ
          ห้องทดลอง (Lab)