การรับบริจาค 


คำถามที่พบบ่อย - การรับบริจาค -
ลำดับ ว/ด/ป หน่วยงาน ข้อหารือ   ตอบ
1 9 เมย. 63 ศพช.จันทบุรี      กรณีหน่วยงานได้รับบริจาคโต๊ะทำงานจากบุคลากร        กรณีหน่วยงานได้รับบริจาคโต๊ะทำงานจากบุคคล
      ภายนอกหน่วยงานต้องพิจารณาอย่างไรในการรับทรัพย์สิน   ภายนอก หน่วยงานต้องพิจารณา หลักเกณฑ์ตามระเบียบ
          กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มี
          ผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2562 การรับเงินหรือทรัพย์สิน
          ข้อ 5 ในการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ
          ให้ส่วนราชการเป็นผู้รับบริจาค ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
             1) การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ส่วน
          ราชการผู้รับบริจาคคำนึงถึงผลได้ผลเสีย และประโยชน์ที่
          ทางราชการจะพึงได้รับ และจะพึงต้องให้ตอบแทนทั้งใน
          ปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ
             2) การรับบริจาคที่มีเงื่อนไขเป็นการผูกพันจะต้องไม่ให้
          ประโยชน์ต่อผู้ใดโดยเฉพาะผู้รับบริจาคจะต้องพิจารณาว่าผล
          ตอบแทนที่ได้รับคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องเสียไปหรือไม่
             3) การรับริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีภาระติดพันหรือมี
          ภาระต้องเรียกร้องหรือซ่อมบำรุงรักษาส่วนราชการ
             4) ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
          ที่ไม่ตรงกับอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้ส่วน
          ราชการที่ได้รับการบริจาคมาส่งมอบให้แก่ส่วนราชการ
          ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลและบริหารทรัพย์สิน
          ของแผ่นดินต่อไป
               ในกรณีที่มีผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้ทางราชการ
          ทุกกรณี ให้มีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
          จนถึงหัวหน้าส่วนราชการ และให้ถือว่าเป็นการรับบริจาค
          ในนามของส่วนราชการ
             5) หัวหน้าส่วนราชการอาจตั้งคณะกรรมการขึ้น
          เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการรับบริจาคเงินหรือ
          ทรัพย์สินก่อนก็ได้
             6) ในการรับบริจาคทรัพย์สินอื่นนอกจากเงิน ให้ส่วน
          ราชการผู้รับบริจาคตรวจสอบเสียก่อนว่าทรัพย์สิน
          ที่จะรับบริจาคมีเอกสารสิทธิสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้ต้อง
          เกิดคดีฟ้องร้องกันภายหลัง
           
2 13 สค. 63 คุณธิติยดา      กรณีผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประสงค์ให้ของแถม        ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)
    ศพจ. (วัสดุสิ้นเปลือง) แก่หน่วยงานจะต้องดำเนินการอย่างไร   0405.2/ว254 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนด
    อำนาจเจริญ     แนวทางปฎิบัติในการรับของแถม ดังนี้
          1. ให้หน่วยงานแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ
          ตรวจสอบทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบ
          กระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มี
          ผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 ข้อ 5
          2. เมื่อหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าทรัพย์สินที่มี
          ผู้บริจาคดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทางราชการให้ผู้ยื่น
          ข้อเสนอจัดทำหนังสือแสดงความจำนงในการบริจาคให้
          แก่หน่วยงาน
          3. ให้หน่วยงานดำเนินการตรวจรับทรัพย์สินที่มี
          ผู้บริจาค
          4. ให้หน่วยงานจัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สินที่
          มีผู้บริจาค