การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร


การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 


คำถามที่พบบ่อย - การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร -
ลำดับ ว/ด/ป หน่วยงาน ข้อหารือ   ตอบ
1 16 ธ.ค.2562 กคพ. กรณีการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรในสถานศึกษาระดับ   ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่
      อนุบาล จะสามารถเบิกได้เท่าใด   กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิ.ย.2559
          1. ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา
          ของทางราชการ
          - ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละไม่เกิน
          5,800 บาท เงินบำรุงการศึกษาที่จะให้เบิกจ่ายได้ จะต้อง
          เป็นเงินประเภทต่างๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียก
          เก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
           
          2. ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษา
          ของเอกชน
          สถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษา
          2.1 สถานศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุน
          - ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละไม่เกิน
          13,600 บาท
          2.2 สถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน
          - ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละไม่เกิน
          5,800 บาท
           
2 15 เม.ย. 2563 ศปจ.ยะลา กรณีข้าราชการทำใบเสร็จรับเงินค่าศึกษาบุตร   ในกรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วแต่เกิดสูญหาย
      สูญหาย สามารถใช้หลักฐานใดประกอบ   ให้ใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินรับรองเป็น
      การเบิกจ่ายได้บ้าง   เอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได้ ในกรณีที่
          ไม่อาจขอสำเนาใบเสร็จรับเงินตามวรรคสองได้
          ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างนั้น
          ทำใบรับรองการจ่ายเงิน โดยชี้แจงเหตุผล
          พฤติการที่สูญหายหรือไม่อาจขอสำเนาใบเสร็จ
          รับเงินได้และรับรองว่ายังไม่เคยนำใบเสร็จรับเงิน
          นั้นมาเบิกจ่าย แม้พบภายหลังจะไม่นำมาเบิก
          จ่ายอีก แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นอธิบดี
          หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปสำหรับส่วนราชการ
          ในราชการบริหารส่วนกลางหรือผู้ว่าราชการ
          จังหวัดสำหรับส่วนราชการในราชการบริหาร
          ส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
          เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐาน
          ประกอบการเบิกเงินได้ ตามระเบียบกระทรวง
          การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
          การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
          การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 22562 ข้อ 48
           
3 17-พ.ย.-63 นปจ. กรณีข้าราชการขอเบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียน   สามารถเบิกได้ เนื่องจากเป็นบุตรคนที่ 1 อายุ
    สมุทรปราการ บุตร โดยบุตรคนที่ 1 อายุ 22 ปี ศึกษาอยู่ระดับชั้น   ยังไม่ครบ 25 ปีบริบูรณ์ และยังไม่ได้จบการศึกษา
      ปริญญาตรี ปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยรัฐบาล   ตามพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
      เรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี แต่ยังไม่สำเร็จ   ศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 มาตรา 4
      การศึกษาภายใน 4 ปี ต้องมีลงทะเบียนเรียน   บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตร
      เพิ่มเติมในปีที่ 5 อยากทราบว่าสามารถเบิก   ระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบำรุงการศึกษาเต็มจำนวน
      ค่าเล่าเรียนในปีที่ 5 ได้หรือไม่   ที่ได้จ่ายไปจริงแต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภท
          และไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดวรรคสอง
          ทั้งนี้ บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ
          หรือเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีตาม
          (2) หรือ (5) จะต้องเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรี
          เป็นหลักสูตรแรกเท่านั้น
           
5 23 พ.ย.2563 ศปป. กรณีปีการศึกษา 2562 บุตร เรียนมหาวิทยาลัย   เนื่องจากบุตรยังไม่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
    นครราชสีมา ธรรมศาสตร์ ปี 1 และได้เบิกค่าบำรุงการศึกษาแล้ว   และไม่ได้เรียนพร้อมกัน 2 สถานศึกษาในปีการศึกษา
      ต่อมาปีการศึกษา 2563 บุตรได้ย้ายไปเรียนที่   เดียวกัน ดังนั้น จึงมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 1 จากกรณีข้างต้น   ของบุตร ตามประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลัง
      จะสามารถเบิกค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยหอการค้า   กำหนด ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่
      ไทย ได้หรือไม่   กค 0422.3/ ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
          เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
           
6 11 ม.ค.64 คุณสุจิตรา กรณีบิดาและมารดาเป็นข้าราชการแต่ต่างสังกัด   กรณีบิดาและมารดาเป็นข้าราชการแต่ต่างสังกัด
    ศทช. และมารดาเป็นฝ่ายยื่นขอรับเงินสวัสดิการค่า   และมารดาเป็นฝ่ายยื่นขอรับเงินสวัสดิการมาตลอด
      การศึกษาบุตร ต่อมาหากบิดาประสงค์เป็นฝ่าย   หากบิดาประสงค์เป็นฝ่ายยื่นขอรับเงินสวัสดิการค่า
      ยื่นขอรับเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร   การศึกษาบุตรแทนมารดา ให้ผู้ใช้สิทธิ (บิดา) ทำหนังสือ
      แทนมารดา จะต้องดำเนินการอย่างไร   รับรองตนเองให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดของคู่สมรสทราบ
          ว่าตนเองเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว และให้ส่วนราชการ
          เจ้าสังกัดของคู่สมรสตอบรับให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด
          ของผู้ใช้สิทธิทราบตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด
           
7 27 ม.ค.64 กพก. บุตรของเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับ   ภาคเรียนที่ 1 มีค่าใช้จ่ายจำนวน 25,400 บาท มีสิทธิ
      มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563   เบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได้ไม่เกิน 8,100
      ภาคเรียนที่ 1 ในสถานศึกษาของเอกชนที่   บาท (16,200/2=8,100) ภาคเรียนที่ 2 มีค่าใช้จ่าย
      ไม่ได้รับเงินอุดหนุน ซึ่งได้กำหนดให้เบิกจ่าย   จำนวน 5,500 บาท มีสิทธิเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการ
      ทั้งปีการศึกษาปีการศึกษาละไม่เกิน 16,200   ศึกษาบุตรได้ไม่เกิน 2,400 บาท (4,800/2=2,400)
      บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่มีค่าใช้จ่ายในภาคเรียน   ดังนั้น ปีการศึกษา 2563 เจ้าหน้ามีสิทธิเบิกจ่าย
      ที่ 1 จำนวน 25,400 บาท ต่อมาบุตรของ   สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได้ทั้งหมด จำนวน
      เจ้าหน้าที่ได้ย้ายเข้าศึกษาระดับมัธยม   10,500 บาท ตามหนังสือ กค 0408.5/ว371
      ศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ในสถานศึกษา   ลว. 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิก
      ของทางราชการ ซึ่งได้กำหนดให้เบิกจ่าย   จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณี
      ทั้งปีการศึกษาปีการศึกษาละไม่เกิน 4,800   บุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษา
      บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่มีค่าใช้จ่ายในภาคเรียน   ในระหว่างปีการศึกษา
      ที่ 2 จำนวน 5,500 บาท อยากทราบว่า    
      ปีการศึกษา 2563 เจ้าหน้ามีสิทธิเบิกจ่าย    
      สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรทั้งหมดเท่าไหร่    
           
8 17-มี.ค.-64 ด่านตรวจ กรณีที่บุตรของผู้สิทธิเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ   กรณีสถานศึกษาเรียกเก็บค่าปรับการชำระเงินล่าช้า
    ประมง เกี่ยวกับการศึกษาบุตรในระดับชั้นอนุบาลใน   รวมกับค่าบำรุงการศึกษา ผู้มีสิทธิสามารถนำค่าใช้จ่าย
    นราธิวาส สถานศึกษาของทางราชการและทางโรงเรียน   ดังกล่าวมาเบิกกับส่วนราชการได้ หากรายการ
      เรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษา โดยมีรายการค่า   ดังกล่าวเป็นรายการที่สถานศึกษาได้รับอนุญาต
      อาหารว่างด้วย ผู้มีสิทธิสามารถนำค่าใช้จ่าย   ให้เรียกเก็บตามอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
      ดังกล่าวมาเบิกกับส่วนราชการได้หรือไม่   ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่
          กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
          เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและ
          ค่าเล่าเรียน
           
9 19 มีค. 64 ปจ.ขอนแก่น กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนสถานศึกษาในระหว่าง   กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา
      ปีการศึกษา จากโรงเรียนรัฐบาลไปเป็นโรงเรียน   จากโรงเรียนรัฐบาลไปเป็นโรงเรียนเอกชนผู้มีสิทธิสามารเบิก
      เอกชนผู้มีสิทธิสามารเบิกค่าศึกษาบุตรได้ในอัตราเท่าไหร่   ค่าศึกษาบุตรได้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
          ที่ กค 0408.5/ว371 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560
          เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
          กรณีบุตรผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่าง
          ปีการศึกษา ให้ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
          ของบุตรเป็นรายภาคเรียนตามที่จ่ายจริงหรือครึ่งหนึ่ง
          ของจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสัดส่วนจำนวนภาคเรียนของ
          อัตราเบิกทั้งปีการศึกษา ตามประเภทสถานศึกษาของทาง
          ราชการหรือสถานศึกษาของเอกชน
           
10 20 พ.ค.64 ศปป.นครราชสีมา กรณีบุตรอายุ 23 ปี จบการศึกษาในระดับ   ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
      ปริญญาตรีแล้ว ต่อมาได้เข้าศึกษาในหลักสูตร ปวส.   การศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไข
      จะสามารถนำหลักฐานการชำระเงิน   เพิ่มเติม มาตรา 8 กำหนดให้เบิกจ่ายเงิน
      ค่าศึกษาในหลักสูตร ปวส. มาเบิกได้หรือไม่   สวัสดิการได้ถึงการศึกษาในระดับ
          ปริญญาตรีหลักสูตรแรก ไม่มีบท
          บัญญัติกำหนดให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการได้
          หลังจากบุตรจบการศึกษาในปริญญาตรีหลักสูตร
          แรกแล้ว ดังนั้น กรณีบุตรอายุ 23 ปี
          จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว ต่อมาได้
          เข้าศึกษาในหลักสูตร ปวส. ไม่สามารถนำ
          หลักฐานการชำระค่าการศึกษาบุตร
          ในหลักสูตร ปวส. มาเบิกจากทางราชการได้
           
11     กรณีบุตรอายุ 22 ปี ทำงานรับราชการ   กรณีบุตรอายุ 22 ปี ทำงานรับราชการ
      และกำลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี   และกำลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
      สามารถใช้สิทธิเบิกค่าการศึกษาของบุตร   สามารถใช้สิทธิเบิกค่าการศึกษา ของบุตรได้
      ได้หรือไม่   เนื่องจากกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
          ของบุตรฯ กำหนดนิยาม บุตร ได้ว่าเป็นบุตร
          โดยชอบด้วยกฎหมาย (ลำดับที่ 1 - 3 ของผู้มีสิทธิ)
          ที่มีอายุครบ 3 ปีแต่ไม่เกิน 25 ปี โดยไม่ได้
          กำหนดเงื่อนไขเรื่องอื่น ๆ
           
12 2 ก.ค.64 คุณมัย ผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร   ตามระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
    ศพส.สงขลา สามารถใช้ใบแจ้งการชำระเงินเป็นหลักฐานการเบิก   สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
      ได้หรือไม่   ข้อ 8 วรรคสอง
          " กรณีที่สถานศึกษามีข้อตกลงกับธนาคารในการรับชำระเงิน
          บำรุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียนของสถานศึกษา
          ให้ใช้ใบแจ้งการชำระเงินและหรือใบเสร็จรับเงิน
          ของสถานศึกษา ซึ่งมีรายการตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (5)
          เป็นหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา" รายละเอียด
          ดังนี้
          (1) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของสถานศึกษาผู้รับเงิน
          (2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
          (3) รายการแสดงการรับเงินระบุรายละเอียดแต่ละรายการ
          (4) จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
          (5) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
           
13     กรณีผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา   ตามระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
      บุตรขอผ่อนผันการชำระเงินกับสถานศึกษา ซึ่งเกิน   สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 ข้อ 11 (2)
      ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา สามารถนำหลักฐานการ   กล่าวว่า
      ชำระเงินดังกล่าวมาเบิกกับทางราชการได้หรือไม่   " ผู้มีสิทธิมีความจำเป็นต้องขอผ่อนผันกับสถานศึกษา
          ในการชำระเงินล่าช้า ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้มีสิทธิยื่น
          ใบเบิกเงินสวัสดิการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกหลักฐาน
          การรับเงินของสถานศึกษา"
           
14 1 ส.ค.64 คุณอัจฉรา กรณีบุตรเกิด 23 ก.ค. 2561 อายุครบ 3 ปี ในวันที่   บุตรอายุครบ 3 ปี หรืออายุครบ 25 ปี ในภาคเรียนใด
    ศพจ.ลำพูน 23 ก.ค. 2564 มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ   มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได้ในภาคเรียนนั้น
      การศึกษาบุตรในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   สามารถนำหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาในภาคเรียนนั้น
      (เปิดภาคเรียน 16 พ.ค. 2564) หรือไม่ อย่างไร   มาเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรจากทางราชการ
          ได้เต็มภาคเรียน (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่
          กค 0409.5/ว 15 ลงวันที่ 13 มกราคม 2549
          เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเงิน
          สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรในหลักสูตร
          ระดับปริญญาตรี)
           
15   คุณรวีร์ กรณีผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประสงค์เบิกค่าเล่าเรียน   กรณีผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประสงค์เบิกค่าเล่าเรียนบุตร
    ศปป. บุตรของตนเอง อยากทราบว่าผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิก   ของตนเอง ผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกในแบบ 7223 คือ หัวหน้า
    พิษณุโลก ในแบบ 7223 คือใคร   กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองบริหารการคลัง ตามคำสั่งกรม
          ประมง ที่ 252/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุมัติการ
          เบิกจ่ายเงิน ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559
           
16 5 ต.ค.2564 คุณพัชรี กรณีบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ   ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257
    ศพช.สุราษฎร์ธานี การศึกษาบุตรศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1   ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
      ของสถานศึกษาเอกชน และจ่ายค่าธรรมเนียม   บำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ระบุว่า ประเภทและอัตรา
      การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564   เงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน ข้อ 3 หลักสูตรระดับ
      จำนวน 12,500 บาท อยากทราบว่าผู้มีสิทธิ   ปริญญาตรี ให้เบิกจ่ายได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงของ
      ดังกล่าวสามารถเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ   ค่าเล่าเรียน ปีการศึกษาละไม่เกิน 25,000 บาท ทั้งนี้
      การศึกษาบุตรได้ทั้งจำนวนหรือไม่   ค่าเล่าเรียน ที่ให้เบิกจ่ายได้จะต้องเป็นค่าธรรมเนียมการเรียนหรือ
          ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บตาม
          อัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือมหาวิทยาลัย
          ดังนั้น กรณีบุตรของผู้มีสิทธิฯ ซึ่งศึกษาระดับปริญญาตรีของ
          สถานศึกษาเอกชน และได้จ่ายค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน
          ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 12,500 บาท จะมีสิทธิเบิกเงิน
          สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรสำหรับภาคเรียนที่ 1/2564
          ได้เพียงจำนวน 6,250 บาท
           
17 14 ต.ค.2564 คุณจิรา การเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตร มีระเบียบข้อไหน   ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
    ศปจ.ระยอง แจ้งว่าเปิดเทอมก่อนถึงจะเบิกได้   เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560
          ข้อ 10 กำหนดว่า การยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการให้กระทำ
          ภายในกำหนดเวลา ดังนี้
          (1) ภายใน 1 ปีการศึกษานับแต่วันเปิดภาคเรียนแต่ละภาค
          ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าการศึกษาเป็นรายภาคเรียน
          (2) ภายใน 1 ปีการศึกษานับแต่วันเปิดภาคเรียนภาคที่ 1
          ของปีการศึกษา ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าการศึกษา
          ครั้งเดียวตลอดปี
           
18 พ.ค.   นาย ก. ได้ชำระค่าเทอมให้แก่บุตร จำนวน 15,000.- บาท   ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
      โดยนำฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร นาย ก. สามารถนำใบ   ของบุตร พ.ศ. 2560 ข้อ 8 หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
      แจ้งชำระเงินของธนาคารมาเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน   อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
      ได?หรือไม่   (1) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของสถานศึกษาผู้รับเงิน
          (2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
          (3) รายการแสดงการรับเงินระบุรายละเอียดแต่ละรายการ
          (4) จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
          (5) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
          กรณีที่สถานศึกษามีข้อตกลงกับธนาคารในการรับชําระเงิน
          บํารุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียนของสถานศึกษา ให้ใช้ใบแจ้ง
          การชําระเงินและหรือใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา ซึ่งมีรายการ
          ตาม ข้อ 8 เป็นหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
          ดังนั้น กรณีดังกล่าวหากทางสถานศึกษาของบุตรนาย ก.
          มีข้อตกลงกับธนาคาร สามารถนำใบแจ้งชำระเงินของธนาคาร
          มาเบิกจ่ายเงินแทนหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาได้