ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ


ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 


คำถามที่พบบ่อย - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -
ลำดับ ว/ด/ป หน่วยงาน ข้อหารือ   ตอบ
1 31 ม.ค.2563 ศพจ.       สามารถเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา        ตามระเบียบฯ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
    ขอนแก่น ราชหารในวันเดียวกับที่เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไป   นอกเวลาราชการ พ.ศ.2560 ข้อ 6
      ราชการได้หรือไม่   กรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ตาม
          ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทาง
          ไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ
          พ.ศ. 2524 ไม่มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนเว้นแต่ได้รับ
          อนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการก่อนการเดินทาง
          เมื่อการเดินทางไปราชการนั้นเสร็จสิ้น และกลับถึงที่ตั้ง
          สำนักงานในวันใดหากจำเป็นต้องปฏิบัติงาน
          นอกเวลาราชการในวันนั้น ให้เบิกเงินตอบแทนได้
           
2 15 มีค. 64 ศพช.      กรณีเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายไปเข้าร่วมงาน        กรณีเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายไปเข้าร่วมงานพระราชพิธี
    ระยอง พระราชพิธี และต้องอยู่ร่วมงานต่อเนื่องจนล่วงเลย   และต้องอยู่ร่วมงานต่อเนื่องจนล่วงเลยเวลาราชการสามารถเบิก
      เวลาราชการสามารถเบิกค่าตอบแทนได้หรือไม่   ค่าตอบแทนได้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.6/ว218
          ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
          ในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธีอนุมัติให้ส่วนราชการ
          ที่ได้รับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมงาน เบิกค่าใช้จ่าย
          ที่เกิดจากการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวเป็นค่าตอบแทน
          การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
          กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
          นอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 โดยอนุโลม
           
3 9-ก.ย.-64 ศพช.      กรณีเจ้าหน้าที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ        กรณีเจ้าหน้าที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการและเดินทาง
    จันทบุรี และเดินทางกลับมาถึงสำนักงานในเวลา 17.00 น.   กลับมาถึงสำนักงานในเวลา 17.00 น.จ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานต่อที่
      เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานต่อที่สำนักงานสามารถ   สำนักงานสามารถเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
      เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้หรือไม่   ได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
          การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๖ กรณีข้าราชการ
          ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
          ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุม
          ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ไม่มีสิทธิได้รับเงินตอบแทน เว้นแต่
          ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการก่อนการเดินทาง
          เมื่อการเดินทางไปราชการนั้นเสร็จสิ้นและกลับถึงที่ตั้งสำนักงาน
          ในวันใด หากจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันนั้น
          ให้เบิกเงินตอบแทนได้