บ้านพักของหน่วยงาน 


คำถามที่พบบ่อย - บ้านพักหน่วยงานรารชการ -
ลำดับ ว/ด/ป หน่วยงาน ข้อหารือ   ตอบ
1 1 ต.ค.2562 PIPO กรณีบ้านพักของหน่วยงาน ว่าง แต่มีสภาพชำรุด   ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์
    สุราษฎร์ธานี ทรุดโทรม และมีลักษณะไม่ปลอดภัย ทำให้   และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยใน
      ไม่สามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้ หน่วยงานจะต้อง   ที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560
      ดำเนินการอย่างไรบ้าง   กรณีที่บ้านพักของทางราชการว่างลง แต่มีสภาพ
          ชำรุด ทรุดโทรม มีลักษณะไม่ปลอดภัย หรือมี
          เหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุอื่นใดเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
          เข้าอยู่อาศัยได้ ผู้มีอำนาจจัดที่พักไม่ต้องจัดให้
          ข้าราชการเข้าพักจนกว่าจะซ่อมแซมที่พักแล้วเสร็จ
          หรือเหตุอันสุดวิสัยได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาจน
          สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ และให้ผู้มีอำนาจจัดที่พัก
          ให้ข้าราชการเข้าพักอาศัยต่อไป