การปฏิบัติ ระบบ GFMIS

การปฏิบัติ ระบบ GFMIS 

 เผยเเพร่: 2020-02-25 |  อ่าน: 2,090 ครั้ง


คำถามที่พบบ่อย - การปฏิบัติ ระบบ GFMIS -
ลำดับ ว/ด/ป หน่วยงาน ข้อหารือ   ตอบ
1 1 ธ.ค.2562 ศพจ.สตูล การเลือกรหัสบัญชีระหว่าง ค่าซ่อมแซม        บัญชีค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา หมายถึง ค่าใช้จ่าย
      และค่าวัสดุแตกต่างกันอย่างไร   เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายและเพื่อการรักษา
          สภาพการใช้งานสินทรัพย์
          - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่เป็นการจ้างเหมา
          ทั้งค่าสิ่งของและแรงงาน แหล่งเงิน xx11220
          - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ส่วนราชการเป็น
          ผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองโดยซื้อ
          ของของมาใช้ในการซ่อมแซมทรัพย์นั้น แหล่งเงิน
          xx11230บัญชีค่าวัสดุ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
          การซื้อวัสดุมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
          รวมถึงการจ้างทำของแหล่งเงิน xx11230 ทั้งนี้ ค่า
          ซ่อมแซม บำรุงรักษา และค่าวัสดุจะต้องดูวัตถุประสงค์
          การดำเนินงานเป็นสำคัญ
           
2 13-มี.ค.-63 PIPO      กรณีหน่วยงานจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์        หน่วยงานจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 70%
    สุราษฎร์ธานี ล้างมือ 70% สำหรับบริการประชาชนที่มา   สำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อหน่วยงาน
      ติดต่อหน่วยงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด   ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่
      ของโรคติดต่อโควิด 19 (COVID-19)   นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558
      หน่วยงานจะเลือกเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์   เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 70% ถือเป็นวัสดุสำนักงาน
      หรือวัสดุสำนักงาน   โดยดูจากวัตถุประสงค์การนำไปใช้ของหน่วยงาน
           
3 15-เม.ย.-63 ศพช.พังงา      กรณีหน่วยงานจัดจ้างกำจัดสิ่งปฏิกูล        เลือกรหัสบัญชี ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก
      หน่วยงานต้องเลือกรหัสบัญชี และ   และเลือกแหล่งเงิน ค่าใช้สอย ตามผังบัญชี ตาม
      แหล่งเงินอะไร   มาตรฐานกรมประมง version 2560
           
4 10 ส.ค 63 ศพจ.      กรณี หน่วยงานมีความประสงค์จะจ้าง        หน่วยงานมีความประสงค์จะจ้างบุคคลภายนอกทำ
    หนองคาย บุคคลภายนอกทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการ   ป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานต้อง
      ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานต้องเลือกแหล่งของ   เลือกแหล่งของเงิน คือ ค่าวัสดุ (รหัส 1230) และบัญชี
      เงินประเภทใดและบัญชีแยกประเภทใด   แยกประเภท คือ ค่าประชาสัมพันธ์ (ผังบัญชีกรมประมง
          กลุ่มบัญชี กองคลัง ตุลาคม 2560)