ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ


ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 


คำถามที่พบบ่อย - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ -
ลำดับ ว/ด/ป หน่วยงาน ข้อหารือ   ตอบ
1 15 พ.ย.2562 ศพช.สมุทรสาคร      กรณีข้าราชการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ EquaEpi II        กรณีข้าราชการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ EquaEpi II
      - 2019 ณ โรงแรมอมารีหัวหิน กรณีผู้จัดการประชุมไม่ออกค่า   - 2019 ณ โรงแรมอมารีหัวหิน ถือว่าเป็นการประชุมระหว่าง
      อาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่ายานพาหนะทั้งหมดหรือออกให้บางส่วน   ประเทศเนื่องจากมีชาวต่างประเทศเข้าร่วมประชุมด้วย
      ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถเบิกจ่ายในอัตราเท่าใด   กรณีผู้จัดการประชุมไม่ออกค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่ายานพาหนะ
          ทั้งหมดหรือออกให้บางส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าใช้จ่าย
          ทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนที่ขาดได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตรา ดังนี้
          1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ให้เบิกได้ไม่เกินคนละ 1,200 บาท
          ต่อวัน กรณีผู้จัดจัดให้ไม่ครบทุกมื้อให้หักมื้อที่ผู้จัดจัดให้ออก
          2. ค่าเช่าที่พักไม่เกินคนละ 2,000 บาทต่อวัน
          3. ค่าพาหนะให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นและ
          เหมาะสม
           
2 9 ธ.ค.2562 ศปป.พิษณุโลก      กรณีจัดฝึกอบรมเป็นการบรรยายสามารถเบิกค่า        กรณีจัดฝึกอบรมเป็นการบรรยายสามารถเบิกค่า
      สมนาคุณวิทยากร ได้กี่คน   สมนาคุณวิทยากรได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
          ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
          ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 หมวดที่ 2 ส่วนที่ 1
          ข้อที่ 14 การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร ให้เป็นไปตาม
          หลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้
          หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
          (ก) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย ให้จ่าย
          ค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน 1 คน
          (ข) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายหรือสัมนาเป็น
          คณะ ให้จ่ายค่าสมนาคุณได้ไม่เกิน 5 คน โดยรวมถึงผู้ดำเนินการ
          อภิปรายหรือสัมนาที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับวิทยากรด้วย
          (ค) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาค
          ปฎิบัติ แบ่งกลุ่มภาคอภิปรายหรือสัมนาหรือแบ่งทำกิจกรรม ซึ่งได้
          กำหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมและจำเป็นต้องมี
          วิทยากรประจำกลุ่ม ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ
           
3 24 ส.ค.2563 สปจ.ประจวบคีรีขันธ์      กรณีหน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก (เกษตรกร)        ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
      และไม่จัดยานพาหนะให้ ผู้จัดฝึกอบรมสามารถเบิก   การจัดดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
      ค่ายานพาหนะให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในลักษณะ   ข้อ 19 การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ถ้าส่วนราชการที่
      เหมาจ่ายตามระยะทางได้หรือไม่   จัดฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ทั้งหมดหรือ
          จัดให้บางส่วน ให้ส่วนราชการที่จัดฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด
          หรือส่วนที่ขาดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มิได้เป็นบุคลากร
          ของรัฐ สำหรับค่าพาหนะเดินทาง ให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการ
          ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
          ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
          ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๙ การเดินทางไปราชการให้ใช้ยานพาหนะ
          ประจำทาง และให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด ไม่เกิน
          สิทธิที่ผู้เดินทางจะพึงได้รับตามประเภทของพาหนะที่ใช้เดินทาง
          ดังนั้น กรณีหน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก (เกษตรกร) และไม่
          จัดยานพาหนะให้ ผู้จัดฝึกอบรมสามารถเบิกค่ายานพาหนะให้แก่ผู้เข้ารับการ
          ฝึกอบรมได้เท่าที่จ่ายจริง
           
           
4 15-ก.พ.-64 คุณพัชรี      กรณีวิทยากรอยู่ในท้องที่เดียวกับสถานที่จัดฝึกอบรม        ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
    ศพช.สุราษฎร์ธานี และหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมไม่ได้จัดยานพาหนะให้   การจัดดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3)
      แต่รับผิดชอบค่ายานพาหนะให้แก่วิทยากร อยากทราบ   พ.ศ. 2555 ข้อ 17 (3) กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่เดียว
      ว่ามีหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายอย่างไร และใช้หลักฐานใด   กับสถานที่จัดการฝึกอบรม ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมจะเบิก
      ประกอบการเบิกจ่าย   จ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้างไป - กลับ ให้แก่วิทยากรแทนการจัดรถ
          รับส่งวิทยากรได้ โดยให้ใช้แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
          เอกสารหมายเลข 1 ท้ายระเบียบ เป็นหลักฐานการจ่าย
           
5 ก.พ.-64 ยโสธร      หน่วยงานจะสามารถจัดซื้อกระเป๋าสำหรับผู้เข้ารับ        หน่วยงานสามารถจัดซื้อกระเป๋าสำหรับผู้เข้ารับการฝึก
      การฝึกอบรมเพื่อใช้บรรจุเอกสารได้หรือไม่ และมีอัตรา   อบรมเพื่อใช้บรรจุเอกสารได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
      สำหรับการเบิกหรือไม่   ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
          ข้อ 8 โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัด
          หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่นต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วน
          ราชการ เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการ
          ที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ (10)
          ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึก
          อบรม และให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราใบละ
          300 บาท
6 ก.พ.-64 นครปฐม       หน่วยงานจัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่        หน่วยงานสามารถจ่ายค่าวิทยากรให้เจ้าหน้าที่ของ
      ของหน่วยงานผู้จัดเป็นวิทยากร หน่วยงานสามารถจ่ายค่า   หน่วยงานได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย
      วิทยากรให้แก่เจ้าหน้าที่ได้หรือไม่   ในการฝึกอบรมฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (2) อัตรา
          ค่าสมนาคุณวิทยากร (ก) วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ
          ไม่ว่าจะสังกัดส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมหรือไม่ก็ตาม
          ให้ได้รับค่าสมนาคุณสำหรับการฝึกอบรมข้าราขการ
          ประเภท ก. ไม่เกินชั่วโมงละ 800 บาท ส่วนการฝึกอบรม
          ข้าราชการประเภท ข. และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
          ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท และ
          (3) การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยาการให้ใช้แบบใบสำคัญ
          รับเงินสำหรับวิทยากร เป็นหลักฐานการจ่าย
           
7 15-ก.พ.-64 สนง.ปจ.ลำปาง      กรณีสำนักงานประมงจังหวัดขออนุมัติจัดประชุม       กรณีสำนักงานประมงจังหวัดขออนุมัติจัดประชุมราชการ
      ราชการ หน่วยงานจะต้องอ้างคำสั่งมอบอำนาจฉบับใด   หน่วยงานจะต้องอ้างคำสั่งกรมประมง ที่ 119/2/2557
          เรื่อง มอบหมายให้ประมงจังหวัดมีอำนาจอนุมัติให้เบิกจ่าย
          เงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
           
8 29-มี.ค.-64 คุณอมรลักษณ์      ส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรมสามารถเบิกค่า        ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
      ยานพาหนะประจำทางให้แก่วิทยากรตามหลักเกณฑ์ใด   การจัดดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
          ข้อ 17 (2) กรณีใช้ยานพาหนะประจำทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ
          ให้จัดยานพาหนะตามระดับของการฝึกอบรมตามสิทธิของ
          ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
          ไปราชการโดยอนุโลม ดังนี้
          (ก) การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ให้จัดยานพาหนะ
          ตามสิทธิของข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารสูง เว้นแต่กรณี
          เดินทางโดยเครื่องบินให้ใช้ชั้นธุรกิจ แต่ถ้าไม่สามารถเดินทาง
          โดยชั้นธุรกิจได้ให้เดินทางโดยชั้นหนึ่ง
          (ข) การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข ให้จัดยานพาหนะ
          ตามสิทธิของข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน
          (ค) การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดยานพาหนะตามสิทธิ
          ของข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
          ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายค่ายานพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงตาม
          ความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด
           
9 มี.ค.-64 ราชบุรี      จำนวนชั่วโมงในการบรรยายฝึกอบรมของวิทยากร        ระเบียบการฝึกอบรมฯ ไม่มีการกำหนดจำนวนชั่วโมงในการ
      มีการกำหนดจำนวนชั่วโมงในการบรรยายของวิทยากรหรือไม่   บรรยาย แต่ทั้งนี้ระเบียบได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่า
          สมนาคุณวิทยากร ข้อ 16 (จ) เพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายค่า
          สมนาคุณวิทยากร การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับตามเวลา
          ที่กำหนดในตารางการฝึกอบรม โดยไม่ต้องหักเวลาที่พัก
          รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม แต่ละชั่วโมงการฝึกอบรม
          ต้องมีการกำหนดเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที กรณี
          กำหนดเวลาการฝึกอบรมไม่ถึงห้าสิบนาทีแต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า
          นาทีให้เบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง
          ดังนั้น แม้ว่าระเบียบจะไม่มีการกำหนดจำนวนชั่วโมง
          ในการบรรยาย แต่เห็นควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำแผน
          การอบรมให้ครอบคลุมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ก่อนจัดฝึกอบรม
          และหน่วยงานจะต้องดำเนินการตามกำหนดเวลาการฝึกอบรม
          ที่ได้รับอนุมัติโครงการจาก อธป.
           
10          หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม จัดยานพาหนะให้ผู้เข้ารับการ        หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายค่าจัดยานพาหนะได้ ตามระเบียบ
      ฝึกอบรม สามารถเบิกจ่ายได้อย่างไรบ้าง   กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
          และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 ข้อ 19
          กรณีส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรม จัดยานพาหนะในการฝึกอบรม
          และออกค่ายานพาหนะสำหรับบุคคล ตามข้อ 11 ให้เป็นไปตาม
          เกณฑ์ ดังนี้
          1. กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรม
          หรือกรณียืมยานพาหนะจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
          ให้เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง
          2. กรณีใช้ยานพาหนะประจำทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ
          ให้จัดยานพาหนะ โดยอนุโลมตามสิทธิของข้าราชการตาม
          พรก. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยให้เบิกจ่ายได้
          เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นและประหยัด ดังนี้
          ก) การฝึกอบรมประเภท ก ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของ
          ข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เว้นแต่กรณี
          เดินทางโดยเครื่องบินให้ใช้ชั้นธุรกิจ กรณีที่ไม่สามารถเดิน
          ทางโดยชั้นธุรกิจให้เดินทางโดยชั้นหนึ่ง
          ข) การฝึกอบรมประเภท ข ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิ
          ของข้าราชการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น
          ค) การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้จัดยานพาหนะ
          ตามสิทธิของข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป
          ระดับปฏิบัติงาน
           
11 ก.ค. สนง.ประมงภูเก็ต      กรณีหน่วยงานได้รับอนุมัติให้จัดฝึกอบรม หน่วยงาน        ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
      จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าฝึกอบรม   ฝึกอบรม พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 3 ) ข้อ 8 ให้ส่วนราชการ
      จำนวน 50 คน แต่มีผู้มาเข้าร่วมฝึกอบรมไม่ครบตาม   ที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้
      จำนวนที่ได้เตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม หน่วยงาน   ตามรายการที่กำหนด และค่าใช้จ่ายให้เบิกจ่ายตาม
      จะสามารถเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่เหลือเกิน   หลักเกณฑ์และอัตราตามที่กำหนด โดยค่าอาหารว่าง
      จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้หรือไม่   และเครื่องดื่ม ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความ
          จำเป็น เหมาะสมและประหยัด
          ดังนั้น กรณีหน่วยงานจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
          เหลือเกินจำนวนผู้ที่มาเข้าร่วม หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายค่า
          อาหารได้ตามที่จ่ายจริง แต่ในกรณีที่หน่วยงานทราบล่วงหน้า
          ว่าจะมีผู้เข้าร่วมจำนวนเท่าไร หน่วยงานควรจัดเตรียมให้เพียงพอ
          และเหมาะสมต่อจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
           
12 ก.ค. ศปจ.ราชบุรี      หน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสาร        ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 35
      สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม แต่การฝึกอบรมไม่สามารถ   ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องการอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
      ดำเนินการได้ตามกำหนดการเดิม เนื่องจากสถานการณ์   กรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม
      การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผล
      จึงจำเป็นต้องยกเลิกการฝึกอบรม ดังนั้นหน่วยงาน   สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
      สามารถเบิกค่าจัดซื้อกระเป๋าได้หรือไม่   ระบุกรณีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหัวหน้าส่วน
          ราชการต้นสังกัดอนุมัติให้ยกเลิกหรือเลื่อนการจัดฝึกอบรม
          การจัดงาน หรือการจัดประชุมระหว่างประเทศ หรืออนุมัติให้
          ยกเลิกหรือเลื่อนการเข้ารับการฝึกอบรม.... โดยให้เบิกค่าใช้จ่าย
          ดังนี้
          - ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงาน หรือการจัดประชุม
          ระหว่างประเทศ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และให้หมาย
          รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดฝึกอบรม ที่ได้เตรียมการ
          ไว้ล่วงหน้า
          ดังนั้น หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายค่าจัดซื้อกระเป๋าบบรรจุ
          เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ เนื่องจากได้มีการจัดเตรียม
          ไว้ล่วงหน้า
           
13 ส.ค. สนง.ประมง      หน่วยงานจัดประชุม ระยะเวลาการประชุม        หน่วยงานจัดประชุม ระยะเวลาการประชุม 09.00-12.00 น.
      09.00-12.00 น. จะเบิกค่าอาหารกลางวันได้หรือไม่   ไม่สามารถเบิกค่าอาหารกลางวันได้ เนื่องจากการเบิกค่าอาหารใน
          การประชุมจะเบิกได้ถ้ามีช่วงระยะเวลาการประชุมคาบเกี่ยวในมื้อ
          อาหาร เช่น หากมีการประชุมถึงเวลาประมาณ 13.30 น. ก็สามารถ
          เบิกอาหารกลางวันได้
           
14 ส.ค. สนง.ประมง      หน่วยงานจะต้องจัดประชุมกี่ชั่วโมงถึงจะขออนุมัติเบิก         ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบ กองบริหารการคลัง ที่ กษ 0504.6/2
      ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มได้   ลว. 9 มค. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าอาหาร
          ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการจัดฝึกอบรมและ
          ประชุมราชการ กำหนดว่าการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม
          ราชการ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการ
          ประชุม ควรมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 3 ท่านขึ้นไป
          และจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมงขึ้นไป
          ทั้งนี้ให้เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น
          เหมาะสม และประหยัด