การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง

การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง 

 เผยเเพร่: 2020-02-25 |  อ่าน: 2,214 ครั้ง


คำถามที่พบบ่อย - การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง -
ลำดับ ว/ด/ป หน่วยงาน ข้อหารือ ตอบ
1 10 ต.ค.62 ศพจ.สุพรรณบุรี ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ประจำเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2562 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
      สามารถนำมาเบิกจากเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้หรือไม่ การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ ๒๓ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน
        ปีงบประมาณใด ให้เบิกเงินจากงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นไปจ่าย ในกรณีมี
        เหตุจำเป็นไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นได้ทัน ให้เบิกจากเงิน
        งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณถัดไปได้ แต่ค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องไม่เป็นการก่อหนี้
        ผูกพันเกินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ ข้อ 25 ค่าใช้จ่ายตามประเภทที่กระทรวง
        การคลังกำหนดซึ่งมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายประจำหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้น
        เกิดขึ้นเมื่อส่วนราชการได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ และให้นำมาเบิกจ่ายจากงบประมาณ
        รายจ่ายประจำปีที่ได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ และตามหนังสือกระทรวงการคลัง
        ที่ กค 0502/ว 178 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2535 กำหนดค่าโทรศัพท์เฉพาะเดือนสิงหาคม -
        กันยายน สามารถนำมาเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับแจ้งให้ชำระหนี้
        โดยไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี
         
2 12 พ.ย.62 ศพช.สุราษฎร์ธานี ขอทราบหลักเกณฑ์การยืมเงินราชการ 1. เงินยืม หมายถึง เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อ
        เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใดไม่ว่าจะจ่าย
        จากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ
        2. สัญญาการยืมเงิน และสัญญาค้ำประกัน ให้เป็นไปตามแบบที่
        กระทรวงการคลังกำหนด
        3. ให้ผู้อำนวยการศูนย์เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินยืมของบุคคล
        ในหน่วยงาน โดยจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
        4. กรณีพนักงานราชการยืมเงินไม่ว่าจำนวนเท่าใด หรือกรณีข้าราชการ
        ยืมเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป จะต้องมีข้าราชการระดับอาวุโสขึ้นไป หรือ
        ชำนาญการขึ้นไปเป็นผู้ค้ำประกัน
        5. ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าที่จำเป็น และห้ามมิให้
        อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ชำระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน
        6. การจ่ายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ ให้กระทำได้เฉพาะเพื่อ
        ใช้จ่ายในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของเงินนอกงบประมาณประเภทนั้น
        หรือกรณีอื่น ซึ่งจำเป็นเร่งด่วนแก่ราชการ และได้รับอนุมัติจากอธิบดี
        7. สัญญาการยืมเงินให้จัดทำขึ้น 2 ฉบับ โดยส่วนราชการผู้ให้ยืมเก็บรักษา
        ไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ และให้ผู้ยืมเก็บไว้ 1 ฉบับ
        8. กรณีที่ต้องจ่ายเงินยืมสำหรับการปฏิบัติราชการที่ติดต่อคาบเกี่ยวจาก
        ปีงบประมาณปัจจุบันไปถึงปีงบประมาณถัดไป ให้เบิกเงินยืมงบประมาณในปีปัจจุบัน
        โดยให้ถือว่าเป็นรายจ่ายของงบประมาณปีปัจจุบัน และให้ใช้จ่ายเงินยืมคาบเกี่ยว
        ปีงบประมาณถัดไป
        9. การจ่ายเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ
        ให้จ่ายได้สำหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกิน 90 วัน หากมีความจำเป็นจะต้อง
        จ่ายเกินกว่านั้นจะต้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน
        10. ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายใน
        กำหนดระยะเวลา ดังนี้
        (1) กรณีเดินทางไปประจำต่างสำนักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจำใน
        ต่างประเทศหรือกรณีเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืม
        โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับเงิน
        (2) กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
        ชั่วคราว ให้ส่งแก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายใน 15 วันนับแต่วันกลับมาถึง
        (3) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก (1) หรือ (2) ให้ส่งแก่ส่วนราชการ
        ผู้ให้ยืมภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับเงิน
        ในกรณีที่ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายเพื่อส่งใช้คืนเงินยืมแล้วมีเหตุต้องทักท้วง
        ให้หน่วยงานแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้ยืมทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามคำทักท้วง
        ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคำทักท้วง หากผู้ยืมมิได้ดำเนินการตามคำทักท้วง
        และไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้หน่วยงานทราบให้หน่วยงานดำเนินการตามเงื่อนไข
        ในสัญญาการยืมเงิน โดยถือว่าผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืมเท่าจำนวนที่ทักท้วงนั้น
        11. เมื่อผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่ายที่ยืม (ถ้ามี)
        ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืนบันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพร้อมทั้งพิมพ์หลักฐาน
        การรับเงินคืนจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามที่กระทรวงการคลัง
        กำหนด และ/หรือออกใบรับใบสำคัญตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ผู้ยืม
        ไว้เป็นหลักฐาน
        12. ให้หน่วยงานเก็บรักษาสัญญาการยืมเงินซึ่งยังมิได้ชำระคืนเงินยืม
        ให้เสร็จสิ้นไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย และเมื่อผู้ยืมได้ชำระคืนเงินยืมเสร็จสิ้น
        แล้วให้เก็บรักษาเช่นเดียวกับหลักฐานการจ่าย
        13. ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ชำระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กำหนด
        ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติให้ยืมเรียกชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้
        เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 30วัน นับแต่วันครบกำหนด
         
3 19 พ.ย. 62 ศปป.ลำปาว การจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) หน่วยงานจะต้องพิมพ์ การจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) หน่วยงานจะต้องพิมพ์เอกสาร
      เอกสารใดบ้างเพื่อประกอบการจ่ายเงิน และผู้เกี่ยวข้องลงนามอย่างไร ประกอบการจ่ายดังนี้
        1. เอกสารที่แสดง Customer Ref# โดยมี Maker และ Authorizer ลงนามพร้อมระบุวันที่
        2. รายงาน KTB iPay Report โดยมี Maker ลงนามพร้อมระบุวันที่
        3. รายงาน Payment Detail Complete Transaction Report (CTF037) โดยประทับตรา
        "จ่ายเงินแล้ว" Maker ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้ง
        วัน เดือน ปี
        4. รายงาน Payment Summary Complete Transaction Report (CTF087) โดยประทับ
        ตรา "จ่ายเงินแล้ว" Maker ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง
        พร้อมทั้งวัน เดือน ปี
        พร้อมนี้ก่อนการจ่ายเงินและหลังการจ่ายเงินให้พิมพ์ Statement มาประกอบด้วย และ
        ทุกสิ้นวันให้มีการจัดทำทะเบียนคุมผลการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อ
        ใช้ในการตรวจสอบด้วย
         
4 13 ส.ค.63 สปจ. กรณีหน่วยงานได้รับใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์และได้ทดรองจ่ายให้แก่บริการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง กค 0502/ว 178 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2535 กำหนด
    ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ให้ผู้ให้ไปแล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่นำใบเสร็จรับเงิน ค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ และให้เบิกจากงบประมาณรายจ่าย
      ดังกล่าวมาเบิกในดังกล่าวมาเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำปีที่ได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ โดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี (ข้อ3 รายการค่าใช้จ่าย
      หน่วยงานสามารถกระทำได้หรือไม่ อย่างไรหน่วยงานสามารถกระทำได้ เฉพาะเดือนสิงหาคม - กันยายน ข้อ 3.5 ค่าโทรศัพท์) จากกรณีข้างต้นหน่วยงานได้รับใบแจ้งหนี้
      หรือไม่ อย่างไรหรือไม่ อย่างไร และได้ทดรองจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการไปแล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่ไม่ได้ส่งเบิกใน
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงถือเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี ไม่สามารถนำมาส่งเบิกในปี
        งบประมาณปัจจุบันได้ เว้นแต่ หน่วยงานได้รับอนุมัติจากรมประมงจึงจะสามารถเบิกจ่ายจาก
        งบประมาณปีปัจจุบันได้
         
5 26 ส.ค. 63 คุณปราณี กรณีข้าราชการได้รับอนุมัติให้เดินทางไประหว่างวันที่ 28 ก.ย. - 2 ต.ค. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
    ศพจ.เชียงราย 2563 สามารถยืมเงินงบประมาณเพื่อสำรองจ่ายในการเดินทางไปราชการ การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 62 กรณีที่ต้องจ่ายเงินยืมสำหรับ
      ได้หรือไม่ การปฏิบัติราชการที่ติดต่อคาบเกี่ยวจากปีงบประมาณปัจจุบันไปถึงปีงบประมาณถัดไป ให้เบิก
        เงินยืมงบประมาณในปีปัจจุบัน โดยให้ถือว่าเป็นรายจ่ายของงบประมาณปีปัจจุบัน และให้ใช้
        จ่ายเงินยืมคาบเกี่ยวปีงบประมาณถัดไปสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ไม่เกิน
        90 วัน นับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ แลให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงิน
        เหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) แก่ส่วนราชการภายใน 15 วันนับแต่วันกลับมาถึง
         
6 1 ม.ค. 64 ชัยภูมิ กรณีเจ้าหน้าที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วเกิดสูญหาย สามารถใช้สำเนา กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
      ใบเสร็จรับเงินมาเบิกจ่ายแทนฉบับจริงได้หรือไม่ ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง
        พ.ศ.2562 ข้อ 48 กรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว แต่เกิดสูญหาย ให้ใช้สำเนาใบเสร็จรับเงิน
        ซึ่งผู้รับเงินรับรองเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได้ แต่ในกรณีที่ไม่อาจขอสำเนา
        ใบเสร็จรับเงินได้ ให้เจ้าหน้าที่ทำใบรับรองการจ่ายเงิน โดยชี้แจงเหตุผล พฤติการณ์ที่สูญหาย
        หรือไม่อาจขอสำเนาใบเสร็จรับเงินได้และรับรองว่ายังไม่เคยนำใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจ่าย
        แม้พบภายหลังจะไม่นำมาเบิกจ่ายอีก แล้วเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ จึงจะใช้
        ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได้
         
7 9-ก.พ.-64 ศพช.ระนอง กรณีข้าราชการทำใบเสร็จรับเงินค่าศึกษาบุตรสูญหาย ต้องใช้หลักฐานใด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
      ประกอบการเบิกจ่ายได้บ้าง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 48 วรรค 2 ในกรณีที่ได้รับ
        ใบเสร็จรับเงินแล้วแต่เกิดสูญหาย ให้ใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินรับรองเป็น
        เอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได้
         
8 10-ก.พ.-64 ศพจ.สิงห์บุรี กรณีหน่วยงานมีข้าราชการ ทั้งหมด 3 คน (รวมผู้อำนวยการศูนย์ฯ) ไม่สามารถแต่งตั้งพนักงานราชการเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินได้
      มีความประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินแต่เนื่องด้วยข้าราชการ เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง
      2 คน ต้องออกไปปฏิบัติราชการบ่อยครั้งจึงทำให้ไม่มีคนปฏิบัติหน้าที่ การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง
      ในส่วนนี้ หน่วยงานสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน (สำรอง) พ.ศ. 2562 ข้อ 86 ระบุว่า ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแต่งตั้ง
      เป็นพนักงานราชการได้หรือไม่ ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ
        ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในส่วนราชการนั้น
        อย่างน้อยสองคน เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการนั้น ดังนั้น
        หน่วยงานจะต้องแต่งตั้งข้าราชการซึ่งรวมถึงผู้อำนวยการศูนย์ฯ
        เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน
         
9 1-มี.ค.-64 คุณอมรลักษณ์ ขอทราบว่าเมื่อหน่วยงานได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
      (เงินทดรองราชการ/เงินสำรองจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ) การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 79 ระบุว่า " ในการจัดเก็บ
      หน่วยงานจะต้องออกใบเสร็จรับเงินหรือไม่ และหากออก หรือรับชำระเงิน ให้ส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชำระเงินนั้น ออกใบเสร็จรับเงิน
      ใบเสร็จรับเงินจะต้องออกให้แก่ผู้ใด หรือพิมพ์รายงานซึ่งเป็นหลักฐานการรับชำระเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
        ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เว้นแต่ เป็นการรับชำระเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ
        หรือการรับเงินอื่นใดที่มีเอกสารของทางราชการระบุจำนวนเงินที่รับชำระอันมีลักษณะ
        เช่นเดียวกับใบเสร็จรับเงิน โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมจำนวนที่รับจ่าย
        ทำนองเดียวกันกับใบเสร็จรับเงิน หรือเป็นการรับเงินตามคำขอเบิกเงินจากคลัง
        หรือเป็นการได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ
        ดังนั้น กรณีหน่วยงานได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน
         
10 29-มี.ค.-64   ขอทราบว่าใบสำคัญรับเงิน (ปม.44) และใบรับรองแทนใบเสร็จ ใบสำคัญรับเงิน ใช้ในกรณีที่ผู้รับเงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้
      รับเงิน (บก.111) ใช้ในกรณีใด และยินยอมที่จะลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้ หน่วยงานจะแนบสำเนา
        บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน
        ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ใช้ในกรณีที่ได้เอกสารการรับเงินจากผู้ขายแล้ว
        แต่ไม่สมบูรณ์ เช่น ไม่มีชื่อผู้รับเงิน หรือไม่มีชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นต้น
        ก็ให้จัดทำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินแนบกับเอกสารที่ได้รับจากผู้ขาย หรือจะใช้
        ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายได้ เช่น ค่าแท็กซี่ เป็นต้น
         
  มิ.ย.-64 สปจ. การใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จ และใบสำคัญรับเงิน หลักฐานการจ่าย สามารถปฏิบัติได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
    แม่ฮ่องสอน ใช้แตกต่างกันอย่างไร การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
        พ.ศ. 2562 ดังนี้
        ข้อ 47 กรณีส่วนราชการจ่ายเงินรายใด ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงิน
        จากผู้รับเงินได้ ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบสำคัญรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย
        ข้อ 48 กรณีข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ จ่ายเงินไปโดย
        ได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วนตามข้อ 46 หรือซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียก
        ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างนั้น
        ทำใบรับรองการจ่ายเงิน เพื่อนำมาเป็นเอกสาการขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ
         
12 3 ก.ย. 64 ศพจ.หนองคาย แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินต้องเป็นข้าราชการหรือไม่ กรณีแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินต้องเป็นข้าราชการที่ตำแหน่งระดับประเภท
      และกี่คน รายงานคงเหลือประจำวันลงวันที่วันไหนหากไม่มีการ วิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
      รับจ่ายเงินและกรรมการเก็บรักษาเงินต้องลงลายมือชื่อ ในส่วนราชการนั้น อย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน (ข้อ 86) สำหรับ
      ครบหรือไม่ การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันต้องจัดทำเป็นประจำทุกวันที่มีการ
        รับเงินสด หรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น หากวันใดไม่มีรายงาน
        รับจ่ายเงินจะไม่ทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันสำหรับวันนั้นก็ได้ แต่
        ให้หมายเหตุไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่มีการรับจ่ายเงินของวัน
        ถัดไปด้วย (ข้อ 92) และการลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนต้องลงลายมือ
        ชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน กรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่
        ได้ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตามนัยข้อ 86 ปฎิบัติ
        หน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินให้ครบจำนวน (ข้อ 93)
         
13 27 ก.ย.64 คุณน้อยหน่า กรณีเจ้าหน้าที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการระหว่างวันที่ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
    ศพท. 29 - 30 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่สามารถส่งใบสำคัญขอเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
    สมุทรปราการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหลังกลับจากเดินทางไปราชการ ข้อ ๒๓ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกเงินจากงบประมาณรายจ่าย
      ได้หรือไม่ ของปีนั้นไปจ่าย ในกรณีมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่าย
        ของปีนั้นได้ทัน ให้เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณถัดไปได้
        แต่ค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันเกินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ
        อนุมัติ และให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
        ดังนั้น เพื่อมิให้หน่วยงานเสียเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงบประมาณ
        พ.ศ. 2565 กรณีเจ้าหน้าที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการระหว่างวันที่ 29 - 30
        กันยายน 2564 ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยืมเงินราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
        เดินทางไปราชการดังกล่าว และให้ส่งใช้เงินยืมภายใน 15 วันนับแต่วันที่กลับมาถึง
         
14 27 ก.ย.64 คุณพัชรี กรณีใช้บัตรเติมนํ้ามันรถราชการ (Fleet Card) หากหน่วยงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
    ศพช.สุราษฎร์ธานี ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้สำหรับเดือนกันยายน หน่วยงานสามารถนำ การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๕ ค่าใช้จ่ายตามประเภท
      ใบแจ้งหนี้ของเดือนกันยายน 2564 มาเบิกในปีงบประมาณ ที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายประจำ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
      พ.ศ. 2565 ได้หรือไม่ ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อส่วนราชการได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ และให้นำมา
        เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ และตาม
        หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0403.2/ว 500 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
        เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมนํ้ามันรถราชการ
        (Fleet Card) ข้อ ๕ ค่าใช้จ่ายในเดือนกันยายน ให้ถือเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้น
        เมื่อส่วนราชการผู้เบิกได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ และให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ
        รายจ่ายประจำปีที่ได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ได้ โดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี
        ดังนั้น ใบแจ้งหนี้สำหรับเดือนกันยายน 2564 ที่หน่วยงานได้รับในปีงบประมาณ
        พ.ศ. 2565 สามารถนำมาเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ได้โดย
        ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี