จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง 

 เผยเเพร่: 2020-02-25 |  อ่าน: 3,453 ครั้ง


คำถามที่พบบ่อย -จัดซื้อจัดจ้าง -
ลำดับ ว/ด/ป หน่วยงาน ข้อหารือ ตอบ
1 15 ต.ค. 62   กรณีหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีแล้ว กรณีหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีแล้ว
      พบว่าพัสดุบางรายการชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ พบว่าพัสดุบางรายการชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้หน่วย
      หน่วยงานต้องดำเนินการจำหน่ายพัสดุอย่างไร งานดำเนินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
        จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 4
        การจำหน่ายพัสดุข้อ 215 หลังจากการตรวจสอบแล้วพัสดุ
        ใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะ
        สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อ
        หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งให้ดำเนินการตาม
        วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
        (1) ขาย ให้ดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้า
        ขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดีให้นำวิธีที่กำหนดเกี่ยวกับ
        การซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้
        (ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกัน
        ไม่เกิน 500,000 บาท จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการ
        เจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้
        (ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การ
        สาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร
        ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
        (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่
        แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งาน
        ในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้น
        ระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธี
        เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
         
2 5-ต.ค.-62   กรณีหน่วยงานดำเนินการจำหน่ายพัสดุเสร็จสิ้นแล้วต้องดำเนิน กรณีหน่วยงานดำเนินการจำหน่ายพัสดุเสร็จสิ้นแล้วให้หน่วยงาน
      การตัดรายการออกจากบัญชีทะเบียนภายในกี่วัน ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
        และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 218 ให้เจ้าหน้าที่
        ลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที พร้อมทั้งตัดรายการ
        ออกจากระบบ GFMIS แล้วแจ้งให้สำนักงานการตรวจเงิน
        แผ่นดิน ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น
         
3 4-มี.ค.-63 ศพช. กรณีการจัดซื้อวัสดุด้วยเงินทดรองราชการจะต้อง การจัดซื้วัสดุจากทุกแหล่งเงินให้ดำเนินการจัดหาตาม
    สมุทรสาคร ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ ฯ หรือไม่ ระเบียบพัสดุ ฯ พ.ศ.2560 ยกเว้น การจัดหาอื่นที่มีระเบียบ
        กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ
         
4 27-มี.ค.-63 ศปป.ลำปาว กรณีหน่วยงานจัดซื้อน้ำม้นเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร กรณีเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไว้
      และไม่มีภาชนะเก็บรักษา เจ้าหน้าที่พัสดุได้จัดทำรายงานขอซื้อ ในวงเงิน 100,000 บาท และกำหนดระยะเวลาต้องการใช้
      เสนอหัวหน้าหน่วยงานในวงเงิน 100,000 บาท กำหนด พัสดุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563
      ระยะเวลาต้องการใช้ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 เมื่อระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุใกล้สิ้นสุดลง และหน่วยงานมี
      หาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ปรากฎว่าวงเงินในการจัดซื้อ ความจำเป็นต้องการใช้พัสดุอย่างต่อเนื่อง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำ
      น้ำมันยังเหลืออยู่ หน่วยงานสามารถใช้รายงานขอซื้อดังกล่าว รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฉบับใหม่ในวงเงินโดยวิธีเฉพาะ
      ในการเติมน้ำมันในวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่า เจาะจงเสนอหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่ระยะเวลาต้องการใช้พัสดุเดิม
      วงเงินจะหมดได้หรือไม่ หรือหน่วยงานจะต้องจัดทำรายงาน สิ้นสุดลง
      ขอซื้อฉบับใหม่ เนื่องจากรายงานขอซื้อฉบับเดิมกำหนดระยะเวลา  
      ต้องการใช้ได้สิ้นสุดลงแล้ว  
         
5 14-เม.ย.-63 ศพส.สงขลา ขอทราบแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว115
      การป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด 19 ตามหนังสือ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 กำหนดว่า การจัดซื้อจัดจ้าง
      ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว115 ลงวันที่ 27 พัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด 19
      มีนาคม 2563 ในแต่ละครั้ง ทุกวงเงิน ถือเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ให้หน่วยงาน
        ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อ 79 วรรค สอง โดยให้
        เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อน
        แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงาน และเมื่อ
        หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว ให้ถือเป็น
        หลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
         
6 19 พ.ค.63 ศปจ.สุพรรณบุรี ขอทราบแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรณีหน่วยงาน
      กรณีหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีวงเงิน 100,000 จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีวงเงิน 100,000 บาทขึ้นไป
      บาทขึ้นไปและกรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
        จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
        ข้อ 25 ในการดำเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้า
        หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น
        เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกำหนดระยะเวลา
        ในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
        (1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
        (2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
        (3) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
        (4) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
        (5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
        ข้อ 26 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามข้อ 25 แต่ละคณะ
        ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ
        อย่างน้อย 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
        พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ
        หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น
        โดยให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของ
        ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ
        ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ
        จะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้แต่จำนวน
        กรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจำนวน
        กรรมการตามวรรคหนึ่ง
        ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการ
        พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณา
        ผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
        เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
        คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการ
        หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็น
        กรรมการด้วย
        2. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรณีหน่วยงาน
        จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ให้ดำเนินการ
        ตามกฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดย
        วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลง
        เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้ง
        ผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 กล่าวคือ ในกรณีที่การ
        จัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท
        จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้
        ทั้งนี้ หน่วยงานควรคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ
        ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ
         
7 19 พ.ค.63 ศปจ.สุพรรณบุรี ขอทราบแนวทางการจัดทำราคากลางและการเปิดเผย การจัดทำราคากลางและการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
      ข้อมูลราคากลาง กรณีหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ กรณีหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มิใช่งานก่อสร้าง
      มิใช่งานก่อสร้างวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท และวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ให้ดำเนินการดังนี้
        การจัดทำราคากลาง
        1. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
        และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ในการซื้อ
        หรือจ้างแต่ละวิธี และทุกวงเงิน เว้นแต่ การซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
        ตามข้อ 23 และข้อ 79 วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน
        ขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอ
        ความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ โดย (3)
        จะต้องระบุราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ซึ่งหน่วยงาน
        อาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำราคากลาง
        ทั้งนี้ง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
        พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดที่มาของราคากลาง ไว้ดังนี้
        (1) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
        ราคากลางกำหนด
        (2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่
        กรมบัญชีกลางจัดทำ
        (3) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
        (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
        (5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
        (6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของ
        หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
        ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน
        ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) หรือ (3) ให้ใช้ราคา
        ตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3)
        ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่
        ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5)
        หรือ (6) โดยจะใช้ราคาใดตาม (4) (5) หรือ (6) ให้คำนึงถึง
        ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ
        และตามหนังสือกองคลัง กรมประมง ที่ กษ 0504.7/941
        ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 กำหนดให้หน่วยงานระบุ
        แหล่งที่มาของราคากลางในรายงานขอซื้อขอจ้าง (3) ดังนี้
        1. หากใช้ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่น
        กำหนด ให้ระบุว่า...ตามราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ
        หรือราคามาตรฐานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่กำหนด แล้วแต่กรณี
        พร้อมแนบราคามาตรฐานเป็นหลักฐาน
        2. หากใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ให้ระบุว่า
        ...สืบราคาจากท้องตลาด เป็นเงิน .....บาท พร้อมแนบใบเสนอราคา
        หรือเอกสารที่พิมพ์มาจากหน้าเว็บไซต์ โดยสืบราคาไม่น้อยกว่า
        3 ราย ซึ่งกรณีการจัดหาที่มีประกาศเชิญชวนให้หน่วยงาน
        ใช้ราคาเฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิงก่อน แต่หากเห็นว่าราคาต่ำสุด
        สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ก็ให้ใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิง
        สำหรับกรณีการจัดหาที่ไม่มีการประกาศเชิญชวน ให้หน่วยงาน
        ใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิง
        3. หากใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี
        งบประมาณ ให้ระบุว่า...ใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด
        ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญา เลขที่...ลงวันที่...
        เป็นเงิน.....บาท พร้อมแนบสำเนาสัญญาหรือใบสั่งเป็นหลักฐาน
        การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
        กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท
        ให้หน่วยงานจัดทำตารางราคากลางตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
        ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พ.ค. 2562 แต่หากการ
        จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ไม่ต้อง
        จัดทำตารางราคากลาง
         
8 12 พ.ค.63 สปจ.ขอนแก่น กรณีหน่วยงานประสงค์จัดซื้อฟางข้าวเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามหนังสือกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
      ของหน่วยงาน จะต้องดำเนินการตามหนังสือกฎกระทรวง พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563
      กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หมวด 1 พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร ข้อ 3 (9)
      หรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 หรือไม่ อย่างไร วัสดุการเกษตรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรขององค์การ
        ตลาดเพื่อเกษตรกร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
        จำกัด ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง หรือ
        กลุ่มเกษตรที่เป็นผู้ผลิตวัสดุนั้นและเป็นนิติบุคคล และข้อ 4 (5)
        ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ 3 (9) ซึ่งมีราคาต่อ
        หน่วยไม่เกิน 100,000 บาท และมีราคารวมไม่เกิน
        500,000 บาท จากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ชุมนุมสหกรณ์
        การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตร
        และสหกรณ์รับรอง หรือกลุ่มเกษตรที่เป็นผู้ผลิตวัสดุนั้น
        และเป็นนิติบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แต่ถ้ามีราคารวมเกิน
        500,000 บาท ให้ใช้วิธีคัดเลือก และแจ้งหน่วยงานดังกล่าว
        เข้าเสนอราคา
        ดังนั้น กรณีหน่วยงานประสงค์จัดซื้อฟางข้าวเพื่อใช้ในการ
        ดำเนินงานของหน่วยงาน ให้ดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ
        เนื่องจากฟางข้าวเป็นวัสดุการเกษตร
         
9 19 สค. 63 คุณจิตติมา กรณีการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสิ้นสุดลง ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
    สปจ. ระหว่างปีงบประมาณ และหน่วยงานมีความจำเป็นต้องจ้าง จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
    สุราษฎร์ธานี ต่อเนื่อง แต่ไม่มีเงินงบประมาณ ขอทราบว่าในช่วง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว347 ลงวันที่ 8 กันยายน
      ระหว่างรอเงินงบประมาณจากส่วนกลาง หน่วยงาน 2560 ได้อนุมัติยกเว้นให้สำหรับการเช่าหรือการจ้างที่ต้อง
      สามารถดำเนินการจัดจ้างต่อเนื่อง ตามหนังสือ กระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่เท่านั้น กรณี
      คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสิ้นสุดลงระหว่าง
      บริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ ปีงบประมาณ และหน่วยงานไม่มีเงินงบประมาณสำหรับการ
      กค (กวจ) 0405.2/ว347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 จ้างดังกล่าว หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างได้จนกว่า
      ได้หรือไม่ จะได้รับงบประมาณ
         
10 10 ก.ย. 63 สปจ. เครื่องคิดเลขขนาดเล็กสามารถจัดซื้อได้หรือไม่ สามารถจัดซื้อได้ ด้วยงบดำเนินงานเนื่องจากเป็นวัสดุคงทน
    อุบลราชธานี   ตามหนังสือ นร 0704/ว 37 ลว. 6 มกราคม 2559 เรื่อง
        แนวทางการพิจารณาวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนก
        ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่
        มีสภาพลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
        หรือเมื่อมีการนำไปใช้งานเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถ
        ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดั่งเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า
11 27 ต.ค.63 ศปจ.ขอนแก่น กรณีหน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
      ซื้อหรือจ้าง หากหน่วยงานมีข้าราชการไม่เพียงพอในการแต่งตั้ง การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 25 ในการดำเนิน
      คณะกรรมการ หน่วยงานสามารถแต่งตั้งลูกจ้างประจำ หรือ การซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
      พนักงานราชการ เป็นคณะกรรมการได้หรือไม่ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
        พร้อมกับกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ
        แล้วแต่กรณี คือ
        (1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
        (2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
        (3) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
        (4) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
        (5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
        ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณา
        ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้ามีเหตุ
        ที่ทำให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
        ขยายเวลาให้ตามความจำเป็นข้อ 26 คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
        ตามข้อ 25 แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และ
        กรรมการอย่างน้อย 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
        พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงาน
        ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่
        และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ
        ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ
        จะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จำนวนกรรมการ
        ที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจำนวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
        ดังนั้น กรณีหน่วยงานมีข้าราชการไม่เพียงพอในการแต่งตั้ง
        คณะกรรมการในการดำเนินการซื้อหรือจ้าง ก็สามารถแต่งตั้งลูกจ้าง
        ประจำ หรือพนักงานราชการเป็นคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ให้คำนึงถึง
        ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ
         
12 10 พ.ย. 63 ศพจ.ขอนแก่น รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อ รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อ
      หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดใดบ้าง หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกจะต้องประกอบด้วยรายการอย่างน้อย
        ดังต่อไปนี้
        1. รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
        2. รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่น
        ข้อเสนอทุกราย
        3. รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มี
        ผลประโยชน์ร่วมกัน
        4. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การ
        ให้คะแนน
        5. ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอ
        ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
         
13 15-ม.ค.-64 คุณสกาวรัตน์ กรณีหน่วยงานจัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อบันทึกข้อมูล กรณีหน่วยงานจัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อบันทึก
    ศปจ.นครราชสีมา การจับสัตว์น้ำ ซึ่งจะต้องดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทุกเดือน ข้อมูลการจับสัตว์น้ำ และเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความจำเป็น
      เมื่อสิ้นปีงบประมาณหน่วยงานมีความจำเป็นต้องดำเนินการ จะต้องจ้างต่อเนื่องไปอีกในปีงบประมาณใหม่ ให้
      จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ หน่วยงานดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุจนรู้ตัวผู้รับจ้าง
      หน่วยงานจะต้องดำเนินการอย่างไร ที่จะลงนามเป็นคู่สัญญาไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และเมื่อ
        หน่วยงานได้รับเงินงบประมาณแล้วจึงลงนามในสัญญา
        โดยมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม หรือวันอื่นอันเป็น
        ปีงบประมาณวันเริ่มต้นหรือวันที่มีการจ้างจริง
         
14 25-ม.ค.-64 คุณจิรา กรณีหน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 350
    ศปจ.ระยอง อิเล็กทรอนิกส์และปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอราคาเพียงรายเดียว ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 กำหนดว่ากรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอ
      และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกเลิก เพียงรายเดียว และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาแล้ว
      หน่วยงานจะต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารประกวด เห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการ
      ราคาอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ e-GP มาแนบหรือไม่ พิจารณาผลฯ สามารถเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อยกเลิก
        การประกวดราคาราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นได้ โดยไม่ต้อง
        พิจารณาใบเสนอราคาและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
        ของผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียวนั้น รวมถึงไม่ต้องจัดพิมพ์และ
        ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารการเสนอราคาดังกล่าวตามนัย
        ระเบียบฯ ข้อ 55 (1)
        ดังนั้น กรณีหน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวด
        ราคาอิเล็กทรอนิกส์และปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอราคาเพียง
        รายเดียว และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาแล้ว
        เห็นสมควรยกเลิก หน่วยงานไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาและ
        เอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอมาประกอบรายงาน
        ผลการพิจารณา
         
15 3-ก.พ.-64 ด่านตรวจสัตว์น้ำ หน่วยงานต้องการเบิกจ่ายค่าน้ำดื่ม จะต้องเบิกจ่ายอย่างไร การเบิกจ่ายค่าน้ำดื่ม ให้เบิกจ่ายตามหนังสือ ด่วนที่สุด
    ภูเก็ต   กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทาง
        การปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
        บริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของ
        หน่วยงานของรัฐ ตามตารางที่ 1 โดยจัดทำบันทึกขอความเห็นชอบ
        พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินประกอบหลักฐานการจ่ายเงิน
        ดูตัวอย่าง
         
16 11-ก.พ.-64 หน่วยบูรณะแหล่งน้ำฯ หัวหน้าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ได้
    จ. อุบลราชธานี ได้หรือไม่ โดยบุคลากรในหน่วยงานประกอบด้วย ข้าราชการ 1 คน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
      (หัวหน้าหน่วยงานฯ) ลูกจ้างประจำ 2 คน พนักงานราชการ 2 คน บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ระบุว่า “หัวหน้าเจ้าหน้าที่”
      และลูกจ้างชั่วคราว 1 คน หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงาน
        เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมาย
        เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด
        หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็น
        หัวหน้าเจ้าหน้าที่
        ทั้งนี้ หากบุคลากรในหน่วยงานมีเพียงพอเห็นควรให้แต่งตั้ง
        บุคคลอื่นเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
         
17 18-ก.พ.-64 ศปป.นครราชสีมา กรณีหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
      ๕๖ (๒) (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 กรณีตามมาตรา 56
      หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง วรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบ
      ไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง อยากทราบว่า การที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
      ผอ.ศูนย์ สามารถลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้หรือไม่ ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
        หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ 24
        ดังนั้น กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56
        (2) (ข) อำนาจในการลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นของหัวหน้า
        เจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งเป็นอำนาจตามระเบียบฯ ไม่ได้เกิดจาก
        การมอบอำนาจโดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่หากหัวหน้า
        หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ลงนามเองก็สามารถกระทำได้
         
18 16-มี.ค.-64 สนง.ปจ.ร้อยเอ็ด กรณีสำนักงานประมงอำเภอซึ่งมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในอาคาร ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว33 ลว. 18 มกราคม
      ของหน่วยงานอื่น ต่อมาเจ้าของอาคารสำนักงานมีความประสงค์ 2553 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
      จะให้หน่วยงานแยกมิเตอร์ไฟฟ้า เนื่องจากเจ้าของอาคารสำนักงาน งบประมาณ ข้อ 1.2.2 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
      ไม่ต้องการแบกรับภาระในการจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับหน่วยงาน ซึ่งบริการ (ยกเว้นสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่าย
      หากหน่วยงานจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสามารถเบิกจ่ายจาก ที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
      งบดำเนินงานได้หรือไม่ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ รายจ่ายเพื่อให้
        ได้มาซึ่งบริการ เช่น (1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่
        ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงติดตั้งหม้อแปลง
        เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ดังนั้น
        กรณีสำนักงานประมงอำเภอซึ่งมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในอาคาร
        ของหน่วยงานอื่น และมีความประสงค์จะแยกมิเตอร์ไฟฟ้า
        หน่วยงานสามารถติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าโดยเบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน
        หมวดค่าใช้สอยได้
         
19 มี.ค.-64 ยโสธร กรณีหน่วยงานประสงค์จัดซื้อวัสดุการเกษตร วงเงิน ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ระบุว่า วิธีประกวด
      งบประมาณ 612,500 บาท เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริม ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่ง
      กลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนา มีวงเงินเกิน 500,000 บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้
      การตลาดสินค้าเกษตร หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อโดยวิธี กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูล
      คัดเลือกได้หรือไม่ สินค้า (e-catalog) โดยให้ดำเนินการในระบบประกวดราคา
        อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ตามวิธีการ
        ที่กรมบัญชีกลางกำหนด
        พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 มาตรา 56 การจัดซื้อ
        จัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวน
        ทั่วไปก่อน เว้นแต่ กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก
        (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
        หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
        (ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษ
        หรือซับซ้อนหรือต้องผลิตจำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการโดย
        ผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชำนาญเป็นพิเศษ
        หรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมีจำนวนจำกัด
        (ค) มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจาก
        เกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวน
        ทั่วไปจะทำให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ
        (ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจำกัดทาง
        เทคนิคที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ
        (จ) เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ
        ดำเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ
        (ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิด
        เป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคง
        ของประเทศ
        (ซ) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จำเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบ
        ความชำรุดเสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น
        งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า
        หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
        (ซ) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
        ดังนั้น หน่วยงานจะดำเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
        วงเงินงบประมาณ 612,500 บาท จะต้องเลือกดำเนินการโดย
        วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อน เว้นแต่จะเข้าเงื่อนไข
        ตามกรณีข้างต้น จึงจะใช้วิธีคัดเลือกได้
         
20 12 พ.ค.64 สปจ.ขอนแก่น กรณีผู้เสนอราคานำเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย (แคชเชียร์เช็ค) กรณีผู้เสนอราคานำเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย (แคชเชียร์เช็ค)
      มาใช้เป็นหลักประกันการเสนอราคาด้วยวิธีประกวด มาใช้เป็นหลักประกันการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคา
      ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
      : e - bidding) จะต้องดำเนินการอย่างไร ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการดังนี้
        1. ส่งแคชเชียร์เช็คในรูปแบบ PDF File ผ่านทาง
        ระบบ e-GP ในวันเสนอราคา
        2. ส่งต้นฉบับแคชเชียร์เช็คให้ส่วนราชการตาม
        ระยะเวลาที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศจัดซื้อ
        จัดจ้าง
        3. เมื่อถึงวันที่ส่วนราชการกำหนดให้ส่งต้นฉบับ
        แคชเชียร์เช็คให้ดำเนินการดังนี้
        3.1 นำต้นฉบับแคชเชียร์เช็คส่งที่ส่วนราชการ
        3.2 เมื่อส่วนราชการได้รับต้นฉบับแคชเชียร์เช็คแล้ว
        ให้ออกใบเสร็จรับเงินและให้จัดทำทะเบียนคุมการรับ
        และการคืนแคชเชียร์เช็คดังกล่าว ตามแนวปฏิบัติทาง
        บัญชีในการรับหลักประกันการเสนอราคาด้วย
         
21 18 ส.ค.64 คุณขวัญจิรา กรณีหน่วยงานประสงค์รับบริจาคครุภัณฑ์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือ
    สปจ.พะเยา (เครื่องปรับอากาศ) จากบุคคลภายนอก ขอทราบว่า ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 มิได้กำหนด
      ครุภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องเป็นของใหม่เท่านั้น ใช่หรือไม่ ว่าทรัพย์สินที่รับบริจาคจะต้องเป็นของใหม่ แต่ได้กำหนด
      และมีขั้นตอนการรับบริจาคครุภัณฑ์อย่างไร หลักเกณฑ์ ดังนี้
        ข้อ 5 ในการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ราชการ
        ให้ส่วนราชการเป็นผู้รับบริจาคตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
        (1) การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้
        ส่วนราชการผู้รับบริจาคคำนึงถึงผลได้ผลเสีย และประโยชน์
        ที่ทางราชการจะพึงได้รับ และจะพึงต้องให้ตอบแทนทั้งใน
        ปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ
        (2) การรับบริจาคที่มีเงื่อนไขเป็นการผูกพันจะต้อง
        ไม่ให้ประโยชน์ต่อผู้ใดโดยเฉพาะ
        (3) การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีภาระติดพัน
        หรือมีภาระต้องเรียกร้องหรือซ่อมบำรุงรักษาส่วนราชการ
        ผู้รับบริจาคจะต้องพิจารณาว่าผลตอบแทนที่ได้รับคุ้มกับ
        ค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องเสียไปหรือไม่
        (4) ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
        ที่ไม่ตรงกับอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้ส่วนราชการ
        ที่ได้รับการบริจาคมาส่งมอบให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
        ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลและบริหารทรัพย์สินของแผ่นดิน
        ต่อไป ในกรณีที่มีผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้ทางราชการ
        ทุกกรณี ให้มีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นจนถึง
        หัวหน้าส่วนราชการ และให้ถือว่าเป็นการรับบริจาคในนาม
        ของส่วนราชการ
        (5) หัวหน้าส่วนราชการอาจตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อ
        พิจารณาให้ความเห็นในการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินก่อน
        ก็ได้
        ทั้งนี้ กลุ่มบริหารพัสดุ กองบริหารการคลัง กรมประมง
        ได้กำหนดขั้นตอนการรับบริจาคครุภัณฑ์ ดังนี้
        1. ให้หน่วยงานจัดทำหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
        สภาพทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค ซึ่งลูกจ้างประจำ และพนักงาน
        ราชการเป็นคณะกรรมการฯ ได้ แต่ทั้งนี้ ประธานต้องเป็น
        ข้าราชการเท่านั้น
        2. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งรายงานผลการตรวจสอบ
        สภาพทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค พร้อมแนบหนังสือบริจาค
        ของผู้บริจาคที่ระบุรายละเอียดของครุภัณฑ์ ได้แก่
        ชื่อรายการครุภัณฑ์ ยี่ห้อ รุ่น ขนาด หมายเลขเครื่อง และ
        จำนวนเงิน
        3. จัดทำหนังสือเพื่อขออนุมัติรับบริจาค และกำหนดหมายเลข
        ครุภัณฑ์ ส่งมายังกองบริหารการคลัง กรมประมงเพื่อเสนอ
        อธิบดีกรมประมงอนุมัติ โดยแนบเอกสารดังนี้
        - หนังสือบริจาคของผู้บริจาคที่ระบุรายละเอียดของครุภัณฑ์
        ได้แก่ ชื่อรายการครุภัณฑ์ ยี่ห้อ รุ่น ขนาด หมายเลขเครื่อง
        และจำนวนเงิน
        - สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน
        ที่ได้รับบริจาค
        - รายงานผลการตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค
         
21 มิ.ย.-64   กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา การลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
      56 (ข)หัวหน้าหน่วยงานสามารถลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 2 ข ตามระเบียบฯ ข้อ 79
      ได้หรือไม่ วรรคแรกเป็นอำนาจของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งเป็นอำนาจ
        ตามระเบียบฯ ไม่ได้เกิดจากการมอบอำนาจโดยหัวหน้าหน่วยงาน
        ของรัฐ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ลงนามเองก็ได้
         
22 มิ.ย.-64   กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอด้วยวิธี e-bidding จํานวน 2 ราย กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอด้วยวิธี e-bidding จํานวน 2 ราย
      ปรากฏว่าไม่ผ่านการพิจารณา จํานวน 1 ราย หน่วยงาน ปรากฏว่าไม่ผ่านการพิจารณา จํานวน 1 ราย หน่วยงานต้อง
      สามารถเรียกผู้เสนอราคามาลงนามในสัญญา โดยไม่ต้อง รอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ หรือใน
      รอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ตามหนังสือคณะกรรมการ กรณีที่มีการอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงานได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
      วินิจฉัยปัญหาฯ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 453 ลงวันที่ พิจารณาอุทธรณ์ ให้ทําการจัดซื้ออจัดจ้างต่อไปได้ตามมาตรา
      28 พฤศจิกายน 2560 ได้หรือไม่ 66 วรรคสอง ก่อน จึงจะเรียกผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกไว้
        มาลงนามในสัญญาได้
        ส่วนการดำเนินการตามหนังสือดังกล่าวนั้น เป็นกรณีที่มี
        ผู้เข้ามายื่นข้อเสนอเพียง 1 ราย และผ่านการพิจารณา ซึ่ง
        หน่วยงาน พิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
        เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่มีผู้มีสิทธิ
        อุทธรณ์ จึงไม่ต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
         
23 18 ส.ค.64 คุณปณัตฐา หน่วยงานสามารถจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit ตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
    ศพท.สมุทรปราการ (ATK) เพื่อใช้สำหรับตรวจเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มมาตรการสำหรับพื้นที่
      กรณีเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติราชการได้หรือไม่ ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้เน้น Work from home หาก
        จำเป็นต้องมาปฏิบัติงานให้มีการคัดกรองด้วยชุดตรวจ
        Antigen Test Kit (ATK) ทุกสัปดาห์
        ดังนั้น หากพื้นที่ของหน่วยงานเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
        เข้มงวดตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
        ของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 และมีความจำเป็นให้เจ้าหน้าที่
        มาปฏิบัติงาน หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ Antigen Test
        Kit (ATK) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
        ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 17 ค่าวัสดุ
        โดยให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด
        และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และให้มีการควบคุมการเบิกจ่าย
        ค่าชุดตรวจ ATK ให้สอดคล้องกับจำนวนเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงาน
        ตามจริง
         
24 18 ส.ค.64 คุณมัง ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกค่ายานพาหนะให้แก่ กรณีผู้จัดฝึกอบรมรับผิดชอบค่ายานพาหนะให้แก่ผู้เข้ารับ
    นปจ.ลำปาว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคคลภายนอก กรณีผู้จัดฝึกอบรม การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
      รับผิดชอบค่ายานพาหนะให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ใช้ยานพาหนะประจำทาง หรือเช่าเหมายานพาหนะ
        ตามสิทธิของข้าราชการระดับปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายได้
        เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด
        โดยใช้แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคล
        ภายนอก เอกสารหมายเลข 2 ท้ายระเบียบกระทรวงการคลัง
        ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
        ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 เป็นหลักฐานการจ่าย
         
25 2-ก.ย.-64 ศพช.ระยอง กรณีหน่วยงานจะยืมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จาก กรณีหน่วยงานจะยืมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จากอีกหน่วย
      อีกหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในกรมประมง งานหนึ่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในกรมประมงหน่วยงานต้อง
      หน่วยงานต้องดำเนินการอย่างไร ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด
        ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ 2
        การยืม ข้อ 208 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืม
        ทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลและกำหนด
        วันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
        1. การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจาก
        หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
        2. การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ
        เดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบ
        พัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ
        จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ