ค่าเช่าบ้านราชการ

ค่าเช่าบ้านราชการ 

 เผยเเพร่: 2020-02-25 |  อ่าน: 2,403 ครั้ง


คำถามที่พบบ่อย - ค่าเช่าบ้านราชการ -
ลำดับ ว/ด/ป หน่วยงาน ข้อหารือ   ตอบ
1 1 ต.ค.2562 สปจ.ร้อยเอ็ด      กรณีข้าราชการระดับชำนาญการซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน และใช้สิทธินำหลักฐานการเช่าซื้อบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการในท้องที่เดิม ต่อมาได้รับคำสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติราชการในท้องที่ใหม่ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการร้องขอของตนเอง หากในท้องที่ใหม่มีบ้านพักของทางราชการ ผู้มีอำนาจจัดที่พักไม่ต้องจัดข้าราชการดังกล่าวเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการใช่หรือไม่        กรณีข้าราชการระดับอาวุโสลงมา หรือระดับชำนาญการพิเศษลงมา ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านและได้ใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการในท้องที่เดิมแล้ว ต่อมาได้รับคำสั่งให้เดินทางไปรับราชการในท้องที่ใหม่ซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ให้ผู้มีอำนาจจัดที่พักดำเนินการจัดที่พักให้ข้าราชการรายอื่นเข้าพักอาศัยก่อน แล้วจึงจัดที่พักให้แก่ข้าราชการผู้ใช้สิทธิดังกล่าวเข้าพักอาศัยในลำดับถัดไป
2 4 ต.ค.2562 สปจ.พัทลุง      ขอทราบความหมายของคำว่า " ท้องที่ " ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ        ท้องที่ หมายถึง กรุงเทพมหานคร อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือท้องที่ของอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้หลายท้องที่ รวมกันเป็นท้องที่เดียวกัน
3 10 ต.ค.2562 สปจ.ขอนแก่น      กรณีข้าราชการซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ได้ใช้สิทธินำหลักฐานการเช่าซื้อบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการ และได้ชำระค่าเช่าซื้อบ้านเสร็จสิ้นแล้ว ต่อมาได้รับคำสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติราชการในท้องที่ใหม่ซึ่งไม่ได้เกิดจากการร้องขอของตนเอง ข้าราชการดังกล่าวสามารถใช้สิทธินำหลักฐานการเช่าซื้อบ้านหลังใหม่ในท้องที่ใหม่มาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้หรือไม่        กรณีข้าราชการซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ได้ใช้สิทธินำหลักฐานการเช่าซื้อบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการ และได้ชำระค่าเช่าซื้อบ้านเสร็จสิ้นแล้ว ต่อมาได้รับคำสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติราชการในท้องที่ใหม่ซึ่งไม่ได้เกิดจากการร้องขอของตนเอง ข้าราชการดังกล่าวสามารถใช้สิทธินำหลักฐานการเช่าซื้อบ้านหลังใหม่ในท้องที่ใหม่มาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้
4          กรณีข้าราชการปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง และเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน โดยได้นำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อมาเบิกค่าเช่าบ้าน ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการประจำสำนักงานแห่งใหม่ และยังคงเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน โดยออกเดินทางไปยังสำนักงานแห่งใหม่ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563 และได้เข้ารายงานตัวในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ซึ่งระหว่างวันที่ 19 - 24 มิถุนายน 2563 ไม่สามารถหาบ้านเช่าได้ ต่อมาวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ได้บ้านเช่าเพื่ออาศัย ขอทราบว่าในเดือนมิถุนายน 2563 สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้อย่างไร        จากกรณีข้างต้นข้าราชการดังกล่าวสามารถเบิกค่าเช่าบ้านเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีประสงค์นำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านสามารถนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อที่ในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ต่อเนื่องได้ แต่ไม่สามารถเบิกค่าเช่าที่พักระหว่างการหาบ้านเช่าได้
2. กรณีประสงค์เบิกค่าเช่าบ้าน ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ดังนี้
- ระหว่างวันที่ 1 - 17 มิถุนายน 2563 สามารถนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสัดส่วนที่อาศัยอยู่จริง โดยส่งเบิกที่ส่วนกลาง
- ระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2563 สามารถเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- ระหว่างวันที่ 19 - 24 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเดินทางถึงท้องที่แต่ไม่สามารถเข้าพักบ้านเช่าได้ สามารถเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ถึงท้องที่
- ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสัดส่วนที่อาศัยอยู่จริง
5 17 ส.ค.2563 คุณพรพิมล ศปจ.ขอนแก่น      กรณีผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าบ้านจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง        กรณีผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าบ้าน ให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านยื่นแบบ ๖๐๐๕ฉบับใหม่ต่อหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด (ประมงจังหวัด) เพื่อรับรองสิทธิในแบบ ๖๐๐๕ และให้หัวหน้า ส่วนราชการที่เป็นผู้เบิกเงินจากคลัง (ประมงจังหวัด) เป็นผู้อนุมัติในแบบ ๖๐๐๕ และแบบ ๖๐๐๖ พร้อมแนบสำเนาสัญญาเช่าบ้านฉบับเดิมและฉบับใหม่ด้วย (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙)
6 ต.ค. สปจ. สระบุรี      ข้าราชการได้รับคำสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติงานในท้องที่ใหม่ตามการปรับโครงสร้างของกรมประมง โดยเดิมข้าราชการปฏิบัติงานอยู่ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ย้ายไปปฏิบัติงาน ที อ.เสาไห้ จังหวัดสระบุรี ข้าราชการมีสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านพักข้าราชการหรือไม่

 
       ตาม พรก.ค่าเช้าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 กำหนดนิยาม ท้องที่ หมายความว่า กรุงเทพมหานคร อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือท้องที่ของอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นท้องที่เดียวกัน
ดังนั้น ท้องที่ อ.แก่งคอย และ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ถือว่าเป็นต่างท้องที่ จึงมีสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านพักข้าราชการ
7 22-ต.ค.-63 สปจ.ชัยภูมิ      กรณีหน่วยงานได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่ (ตามคำสั่งกรมประมง        ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติงานประจำอยู่
      เรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในฯ) และหน่วยงานยังคง   ในท้องที่เดิม และมิได้มีการย้ายสถานที่ทำการใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกา
      ตั้งอยู่ที่เดิม เจ้าหน้าที่สามารถเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านเนื่องจากการ   ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
      ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกรมประมงในครั้งนี้ได้หรือไม่    
           
8 26-ต.ค.-63 สปจ.ปัตตานี      กรณีเจ้าหน้าที่ได้รับสิทธิค่าเช่าบ้าน และผ่อนชำระค่าเช่าซื้อบ้านหมดแล้วตามสัญญา เจ้าหน้าที่สามารถใช้สิทธิในการเช่าซื้อบ้านหลังใหม่ได้อีกหรือไม่        ไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากในการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านจะเบิกจ่ายได้เฉพาะหลังแรกเท่านั้น เว้นแต่บ้านที่เคยใช้สิทธิถูกทำลายหรือเสียหาย เนื่องจากภัยพิบัติจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 มาตรา 17 (1)
           
9 27 ต.ค.2563 สปจ.ขอนแก่น      กรณีนาย ก. ได้รับคำสั่งให้บรรจุแต่งตั้งที่สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ต่อมาได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไม่ได้เป็นการย้ายตามคำร้องขอของตนเอง ไม่มีเคหะสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำ และทางราชการไม่ได้จัดที่พักอาศัยให้ จึงได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ต่อมาได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก โดยไม่ได้เป็นการย้ายตามคำร้องขอของตนเอง ไม่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำ และทางราชการไม่ได้จัดที่พักอาศัยให้ นาย ก. ยังคงได้รับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ อย่างไร        ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กำหนดว่า ข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น (1) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด (2) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน (3) ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคำร้องขอของตนเอง
               ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำ
          สำนักงานในต่างท้องที่ที่เป็นท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้า
          รับราชการใหม่ด้วย
          ดังนั้น กรณีนาย ก. ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานประมงจังหวัด
          ขอนแก่น ซึ่งเป็นท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก โดยไม่ได้เป็นการย้ายตามคำร้องขอ
          ของตนเอง ไม่มีเคหะสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่
          ที่ไปประจำ และทางราชการไม่ได้จัดที่พักอาศัยให้ ดังนั้น นาย ก. จึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
           
10 3 พ.ย.2563 สปจ.อุบลราชธานี      กรณีข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านยื่นขอรับเงินค่าเช่าบ้านครั้งแรกจะต้อง        การยื่นแบบขอรับเงินค่าเช่าบ้านครั้งแรก หรือมีการโอนย้ายโดยเปลี่ยนสังกัด
      แนบเอกสารใดบ้าง   หรือเปลี่ยนสำนักเบิกเงินเดือน หรือมีการเปลี่ยนแปลงค่าเช่าบ้านที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว
          หรือมีการเปลี่ยนแปลงบ้านเช่า เปลี่ยนแปลงสัญญาเงินกู้ หรือสัญญาเช่าบ้านเดิม
          ครบกำหนดผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านจะต้องยื่นแบบการขอรับค่าเช่าบ้าน
          (แบบ 6005) ต่อผู้มีอำนาจรับรองการใช้สิทธิทุกครั้ง พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
          1. หนังสือขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
          2. สำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง คำสั่งโอน ย้าย
          3. แบบรายงานข้อมูลการขอรับค่าเช่าบ้าน
          4. แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน และการรับรองของคณะ
          กรรมการตรวจสอบสภาพบ้าน
          5. หลักฐานอื่น ๆ
          กรณีเช่าบ้าน
          1. หนังสือสัญญาเช่า พร้อมติดอากรแสตมป์
          2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่า
          3. แผนผังบ้านเช่า โดยแสดงส่วนพื้นที่ที่เช่า
          4. แผนที่ทางไปบ้านเช่า
          5. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิในบ้านของเจ้าของบ้านเช่า
          6. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียน
          บ้านของผู้ให้เช่า
          กรณีเช่าซื้อ
          1. สำเนาสัญญาเช่าซื้อบ้าน
          2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อ
          กรณีผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน
          - กู้เงินเพื่อซื้อบ้าน
          1. สำเนาสัญญาเช่าซื้อขายบ้านและที่ดิน (จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่)
          2. สำเนาสัญญากู้เงิน
          3. สำเนาสัญญาจำนอง
          4. สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ผ่อนชำระเงินกู้
          5. สำเนาโฉนดที่ดิน
          6. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขายบ้าน
          - กู้เงินเพื่อปลูกสร้างบ้าน
          1. สำเนาสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน
          2. สำเนาหนังสือขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน
          3. หลักฐานการขอหมายเลขประจำบ้าน
          4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้รับจ้าง
          5. สำเนาโฉนดที่ดิน
          6. สำเนาสัญญากู้เงิน
          7. สำเนาสัญญาจำนองหรือหนังสือค้ำประกัน
          6. เมื่อได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิแล้ว ให้ผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับค่าเช่าบ้าน
          ประจำเดือนตามแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) พร้อมแนบหลักฐาน
          การชำระเงินค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ/ผ่อนชำระเงินกู้ ต่อผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่าย
          เงินค่าเช่าบ้าน
           
11 16-พ.ย.-63 สปจ.อุบลราชธานี      ข้าราชการได้พักอาศัยอยู่ในบ้านของบิดา และบิดาได้โอนกรรมสิทธิบ้าน   ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้ เนื่องจากการที่ข้าราชการได้รับ
      หลังดังกล่าวให้โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน ต่อมาข้าราชการผู้นี้ได้กู้เงิน   โอนบ้านจากบิดามาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนโดยไม่มีหนี้ค้างชำระจากสถาบันการเงิน
      จากธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อรื้อถอนบ้านและปลูกสร้างบ้านใหม่เนื่องจาก   ข้าราชการจึงมีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิของตนเอง ตามพระราชกฤษฎีกา
      บ้านหลังเดิมชำรุด ข้าราชการดังกล่าวสามารถนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้มาเบิก   ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 (2)
      ค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้หรือไม่    
           
12 16-ก.พ.-64 คุณเกศ      กรณีข้าราชการดำรงตำแหน่งประมงอำเภอเมือง และได้รับอนุมัติให้ใช้สิทธิ        ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พัก
    สปจ.ฉะเชิงเทรา นำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อมาเบิกค่าเช่าบ้าน ต่อมาได้รับคำสั่งย้าย   ของทางราชการ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 (4) ในการจัดที่พักตาม (2) และ (3)
      (มิใช่ตามคำร้องขอของตนเอง) ให้ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาฯ   หากข้าราชการผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการและยื่นขอใช้สิทธิ
      สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา หน่วยงานจะต้องจัดข้าราชการ   นำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคา
      ดังกล่าวเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการหรือไม่   บ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการ
          ตามมาตรา 17 หรือมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
          ข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้รับการอนุมัติให้
          ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่นั้นก่อนที่ถูกจัดที่พัก ผู้มี
          อำนาจจัดที่พักไม่ต้องจัดข้าราชการผู้นั้นเข้าพักอาศัยในที่พักของ
          ทางราชการแม้ต่อมาข้าราชการดังกล่าวได้รับคำสั่งให้เดินทางไป
          ประจำสำนักงานใหม่ซึ่งอยู่ในท้องที่เดียวกัน ก็ไม่ต้องจัดข้าราชการ
          ผู้นั้นเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการเช่นกัน
          ดังนั้น กรณีข้าราชการดำรงตำแหน่งประมงอำเภอเมือง และได้รับอนุมัติ
          ให้ใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อมาเบิกค่าเช่าบ้านอยู่แล้ว
          แม้ต่อมาได้รับคำสั่งย้าย (มิใช่ตามคำร้องขอของตนเอง) ให้ไปดำรง
          ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มฯ สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา หน่วยงาน
          ไม่ต้องจัดข้าราชการผู้นั้นเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
          และข้าราชการผู้นั้นยังสามารถนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อมาเบิก
          ค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้ดังเดิม
           
13 มิ.ย.-64 สนง.ประมงลำพูน      เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน จำเป็นต้องเช่าบ้านในท้องที่        ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ หากได้เช่าบ้านและอาศัยอยู่จริง
      ที่สำนักงานใหม่หรือไม่   สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ แม้บ้านหลังนั้นจะตั้งอยู่นอกท้องที่ที่ปฏิบัติ
          ราชการ เว้นแต่กรณี มาตรา 17
          ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการได้เช่าซื้อหรือ
          ผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระ จะต้องตั้งอยู่ในท้องที่
          ที่ไปประจำสำนักงานใหม่