การเดินทางไปราชการ

การเดินทางไปราชการ 

 เผยเเพร่: 2020-02-12  |  อ่าน: 173 ครั้ง

 

คำถามที่พบบ่อย -เดินทางไปราชการ -
ลำดับ ว/ด/ป หน่วยงาน ข้อหารือ   ตอบ
1 10 ต.ค.2562 ศพจ. กรณีพนักงานราชการได้รับมอบหมายให้ไปราชการที่กรุงเทพมหานคร   ตามระเบืยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
    เพชรบูรณ์ เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางปรับอากาศจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร   ราชการ พ.ศ. 2550 คือ อัตราค่าพาหะนะรับจ้างให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายใน
      กรุงเทพมหานคร (หมอชิต 2) มีความประสงค์จะเดินทางไปโรงแรมมารีน่า   วงเงินเที่ยวละไม่เกิน 500 บาท
      ริเวอร์ จะเบิกค่าโดยสารแท็กซี่ได้ในอัตราเท่าไหร่    
           
           
2 18 ต.ค.2562 ศพช. การเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว   กรณีการเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่ง
    สุราษฎร์ธานี สามารถเบิกค่าเช้าที่พักสูงกว่าอัตราที่กำหนดเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 25 ได้   ท่องเที่ยวผู้เดินทางไปราชการสามารถขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตรา
      หรือไม่ และผู้มีอำนาจอนุมัติคือใคร   ที่ระเบียบกำหนดเพิ่มขึ้นได้อีกไม่เกินร้อยละ 25 โดยจะต้องได้รับอนุมัติจาก
          ผู้อำนวยการศูนย์ ตามคำสั่งกรมประมงที่ 889/2556 เรื่องมอบหมายอำนาจ
          หน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง ข้อ 2.6 (5)
           
           
3 9 ธ.ค.2562 ศพส.สขลา กรณีเจ้าหน้าที่ชาย-หญิง จำนวน 2 ราย ได้รับมอบหมายให้เดินทางไป   กรณีเจ้าหน้าที่ชาย-หญิง จำนวน 2 ราย ได้รับมอบหมายให้เดินทางไป
      ราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมที่กรมประมง โดยแต่ละคนทำหนังสือขออนุมัติ   ราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมที่กรมประมงนั้น ให้ทำหนังสือขออนุมัติเดินทางไป
      เดินทางไปราชการของตนเอง จากกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่แต่ละราย   ราชการรวมกัน เนื่องจากวัน เวลา และสถานที่เดียวกัน และให้เบิกค่าเช่าที่พัก
      สามารถเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะที่แตกต่างกันได้หรือไม่   ในลักษณะเดียวกัน
           
           
4 19 ธ.ค.2562 ศพส.สขลา ค่าสัมภาระ กรณีได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการโดยเครื่องบินสามารถ   กรณีได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการโดยเครื่องบินสามารถเบิกค่า
      นำมาเบิกได้หรือไม่   พาหะนะ รวมถึงค่าสัมภาระ และค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการที่สายการบิน
          เรียกเก็บ ยกเว้น ค่าบริการเลือกที่นั่ง ค่าบริการอาหารและเครื่องดื่ม
          ค่าประกันชีวิตหรือค่าประกันภัยภาคสมัครใจ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
          (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 165
          ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559)
           
           
5 2 ม.ค.2563 สนท.ระนอง กรณีเจ้าหน้าที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ สามารถจองที่พัก   กรณีเจ้าหน้าที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ สามารถจองที่พักผ่าน
      ผ่านตัวแทนจำหน่าย เช่น Traveloka และชำระเงินผ่านระบบ   ตัวแทนจำหน่ายและชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ใช้ใบเสร็จ
      อิเล็กทรอนิกส์ ได้หรือไม่และใช้หลักฐานใดประกอบการเบิกจ่าย   รับเงินของตัวแทนจำหน่ายที่พิมพ์ออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐาน
          ประกอบการเบิกค่าเช่าที่พัก
           
           
6 3 ม.ค.2563 ศพจ.เชียงราย กรณีข้าราชการได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์ให้ใช้ยานพาหนะ   ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
      ส่วนตัวเดินทางไปราชการ ขอทราบว่ายานพาหนะส่วนตัวดังกล่าวจะต้อง   ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ 4 ให้คำนิยาม“พาหนะส่วนตัว” หมายความว่า
      เป็นกรรมสิทธิของข้าราชการผู้นั้นหรือไม่   รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลซึ่งมิใช่ของทางราชการ
          ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เดินทางไปราชการหรือไม่ก็ตาม โดยการใช้
          พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการนั้น ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุญาตจาก
          ผู้บังคับบัญชา และต้องใช้พาหนะนั้นตลอดเส้นทาง จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชย
          เป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายได้
           
7 7 ม.ค.63 สปจ. กรณีกรมประมงมีคำสั่งให้พนักงานราชการลาออกตั้งแต่   กรณีกรมประมงมีคำสั่งให้พนักงานราชการลาออกตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม
    สมุทรปราการ วันที่ 6 มกราคม 2563 พนักงานราชการคนดังกล่าวมีสิทธิรับเงินเดือน   2563 พนักงานราชการคนดังกล่าวมีสิทธิรับเงินเดือนจนกว่าจะถึงวันที่
      ของเดือนมกราคม 2563 ในวันที่ 1 , 4 และ 5 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ   คำสั่งลาออกมีผลบังคับใช้ ซึ่งในกรณีนี้พนักงานราชการมีสิทธิรับเงินเดือน
      ได้หรือไม่   ระหว่างวันที่ 1 - 5 1/1/2563
           
           
8 9 มี.ค.63 ศพส.สงขลา ขอทราบรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ   ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 2 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2555
      ชั่วคราวที่เบิกจ่ายจากงบรายจ่ายอื่น และงบดำเนินงาน   เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการ
          เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว รายละเอียดดังนี้
          1. การเดินทางไปฝึกอบรมหรือสัมมนาที่กำหนดให้มีการศึกษาดูงานใน
          ต่างประเทศสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ดังนี้
          1.1 กรณีค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ
          รวมไว้ด้วยกัน ให้เบิกจากงบรายจ่ายอื่น
          1.2 กรณีแยกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือสัมมนาภายในประเทศและค่าใช้จ่าย
          ในการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศออกจากกัน สามารถเบิกจ่ายได้ดังนี้
          - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมเฉพาะส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือ
          สัมมนาภายในประเทศ ให้เบิกจากงบดำเนินงาน
          - ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ให้เบิกจากงบรายจ่ายอื่น
          2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่
          เกิดขึ้นเนื่องจากการเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยตรง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
          ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะในต่างประเทศ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียม
          หนังสือเดินทาง ค่าธรรมนียมเข้าประเทศ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าของที่ระลึก และ
          ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยตรง ให้เบิกจากงบรายจ่ายอื่น
          3. ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นในประเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ
          ระหว่างการเดินทางภายในประเทศให้เบิกจากงบดำเนินงาน
           
9 17 มี.ค.63 ศพจ.สระบุรี กรณีพนักงานราชการได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ สามารถ   ตามคำสั่งกรมประมง ที่ 116/2561 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิก
      เบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายได้ในอัตราเท่าใด   ค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ ข้อ 3 (3) พนักงาน
          ราชการให้เบิกค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายในอัตราตามตำแหน่งที่กระทรวงการคลัง
          เทียบตำแหน่งไว้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.6/ว 104 ลงวันที่ 22
          กันยายน 2551 ซึ่งพนักงานราชการ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มตำแหน่ง ดังนี้
          1. กลุ่มงานบริการและกลุ่มงานเทคนิค เทียบเท่าตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
          ปฏิบัติงาน
          2. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
          - เริ่มรับราชการ - 9 ปี เทียบเท่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
          - 10 - 17 ปี เทียบเท่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
          - 17 ปีขึ้นไป เทียบเท่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
          3. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
          - เริ่มรับราชการ - 9 ปี เทียบเท่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
          - 10 - 17 ปี เทียบเท่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
          - 17 ปีขึ้นไป เทียบเท่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
          - ผู้ได้รับต่าตอบแทนในอัตราสูงสุดของบัญชีอัตราค่าตอบแทน
          เทียบเท่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
          4. กลุ่มงานเชี่ยญชาญเฉพาะ
          - เริ่มรับราชการ - 4 ปี เทียบเท่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
          - 5 - 10 ปี เทียบเท่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
          - 10 ปีขึ้นไป เทียบเท่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
          - ผู้ได้รับต่าตอบแทนในอัตราสูงสุดของบัญชีอัตราค่าตอบแทน
          เทียบเท่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
          5. กลุ่มงานเชี่ยญชาญพิเศษ เทียบเท่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
           
10 30-มี.ค.-63 PIPO ตรัง กรณีพนักงานราชการได้รับมอบหมายให้ไปราชการต่างจังหวัด   กรณีข้าราชการต้องเดินทางไปราชการต่างจังหวัด โดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคลใน
      โดยขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางจะเบิกค่าพาหนะอย่างไร   การเดินทาง จะต้องใด้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและต้องใช้พาหนะนั้นตลอด
          เส้นทาง จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหะนะในลักษณะเหมาจ่ายได้ ตาม
          พระราชกฤษฎีกาการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 มีสิทธิเบิกจ่าย
          ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
          ราชการ พ.ศ. 2550 คือ ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ
          4 บาท โดยแนบเอกสารระยะทางจากกรมทางหลวง
           
11 เม.ย.-63        หน่วยงานขออนุมัติเดินทางไปราชการ และได้มีการซื้อตั๋วโดยสาร        กรณีที่หน่วยงานได้จัดซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน และไม่สามารถเดินทางได้ผล
      เครื่องบิน แต่สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโคโรนา 2019 สามารถเบิกค่าธรรมเนียมในการ
      โคโรนา 2019 จึงไม่สามารถเดินทางไปราชการได้ จะสามารถเบิก   คืนหรือเปลี่ยนบัตรโดยสารยานพาหนะในการเดินทางไปราชการ หรือ ค่าบัตร
      ค่าธรรมเนียมในการคืนตั๋วโดยสารได้หรือไม่   โดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้ หรือค่าธรรมเนียมในการยกเลิกการ
          จองยานพาหนะตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กค 0408.4/ว 35 ลงวันที่ 2มีนาคม 2563
          เรื่องการอนุมัติหลักการเบิกจ่าย กรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การ
          จัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่อง
          มาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019