การเดินทางไปราชการ

การเดินทางไปราชการ 

 เผยเเพร่: 2020-02-25 |  อ่าน: 1,845 ครั้ง


คำถามที่พบบ่อย -เดินทางไปราชการ -
ลำดับ ว/ด/ป หน่วยงาน ข้อหารือ   ตอบ
1 10 ต.ค.62 ศพจ.      กรณีพนักงานราชการได้รับมอบหมายให้ไปราชการที่กรุงเทพมหานคร        ตามระเบืยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
    เพชรบูรณ์ เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางปรับอากาศจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร   ราชการ พ.ศ. 2550 คือ อัตราค่าพาหะนะรับจ้างให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายใน
      กรุงเทพมหานคร (หมอชิต 2) มีความประสงค์จะเดินทางไปโรงแรมมารีน่า   วงเงินเที่ยวละไม่เกิน 500 บาท
      ริเวอร์ จะเบิกค่าโดยสารแท็กซี่ได้ในอัตราเท่าไหร่    
           
           
2 18 ต.ค.62 ศพช.      การเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว        กรณีการเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่ง
    สุราษฎร์ธานี สามารถเบิกค่าเช้าที่พักสูงกว่าอัตราที่กำหนดเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 25 ได้   ท่องเที่ยวผู้เดินทางไปราชการสามารถขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตรา
      หรือไม่ และผู้มีอำนาจอนุมัติคือใคร   ที่ระเบียบกำหนดเพิ่มขึ้นได้อีกไม่เกินร้อยละ 25 โดยจะต้องได้รับอนุมัติจาก
          ผู้อำนวยการศูนย์ ตามคำสั่งกรมประมงที่ 889/2556 เรื่องมอบหมายอำนาจ
          หน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง ข้อ 2.6 (5)
           
           
3 9 ธ.ค.62 ศพส.สขลา      กรณีเจ้าหน้าที่ชาย-หญิง จำนวน 2 ราย ได้รับมอบหมายให้เดินทางไป        กรณีเจ้าหน้าที่ชาย-หญิง จำนวน 2 ราย ได้รับมอบหมายให้เดินทางไป
      ราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมที่กรมประมง โดยแต่ละคนทำหนังสือขออนุมัติ   ราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมที่กรมประมงนั้น ให้ทำหนังสือขออนุมัติเดินทางไป
      เดินทางไปราชการของตนเอง จากกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่แต่ละรายสามารถ   ราชการรวมกัน เนื่องจากวัน เวลา และสถานที่เดียวกัน และให้เบิกค่าเช่าที่พัก
      เบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะที่แตกต่างกันได้หรือไม่   ในลักษณะเดียวกัน
           
           
4 19 ธ.ค.62 ศพส.สขลา      ค่าสัมภาระ กรณีได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการโดยเครื่องบินสามารถ        กรณีได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการโดยเครื่องบินสามารถเบิกค่า
      นำมาเบิกได้หรือไม่   พาหะนะ รวมถึงค่าสัมภาระ และค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการที่สายการบิน
          เรียกเก็บ ยกเว้น ค่าบริการเลือกที่นั่ง ค่าบริการอาหารและเครื่องดื่ม
          ค่าประกันชีวิตหรือค่าประกันภัยภาคสมัครใจ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
          (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 165
          ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559)
           
           
5 2 ม.ค.63 สนท.ระนอง      กรณีเจ้าหน้าที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ สามารถจองที่พัก        กรณีเจ้าหน้าที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ สามารถจองที่พักผ่าน
      ผ่านตัวแทนจำหน่าย เช่น Traveloka และชำระเงินผ่านระบบ   ตัวแทนจำหน่ายและชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ใช้ใบเสร็จ
      อิเล็กทรอนิกส์ ได้หรือไม่และใช้หลักฐานใดประกอบการเบิกจ่าย   รับเงินของตัวแทนจำหน่ายที่พิมพ์ออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐาน
          ประกอบการเบิกค่าเช่าที่พัก
           
           
6 3 ม.ค.63 ศพจ.เชียงราย      กรณีข้าราชการได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์ให้ใช้ยานพาหนะ        ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
      ส่วนตัวเดินทางไปราชการ ขอทราบว่ายานพาหนะส่วนตัวดังกล่าวจะต้อง   ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ 4 ให้คำนิยาม“พาหนะส่วนตัว” หมายความว่า
      เป็นกรรมสิทธิของข้าราชการผู้นั้นหรือไม่   รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลซึ่งมิใช่ของทางราชการ
          ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เดินทางไปราชการหรือไม่ก็ตาม โดยการใช้
          พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการนั้น ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุญาตจาก
          ผู้บังคับบัญชา และต้องใช้พาหนะนั้นตลอดเส้นทาง จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชย
          เป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายได้
           
7 7 ม.ค.63 สปจ.      กรณีกรมประมงมีคำสั่งให้พนักงานราชการลาออกตั้งแต่        กรณีกรมประมงมีคำสั่งให้พนักงานราชการลาออกตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม
    สมุทรปราการ วันที่ 6 มกราคม 2563 พนักงานราชการคนดังกล่าวมีสิทธิรับเงินเดือน   2563 พนักงานราชการคนดังกล่าวมีสิทธิรับเงินเดือนจนกว่าจะถึงวันที่
      ของเดือนมกราคม 2563 ในวันที่ 1 , 4 และ 5 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ   คำสั่งลาออกมีผลบังคับใช้ ซึ่งในกรณีนี้พนักงานราชการมีสิทธิรับเงินเดือน
      ได้หรือไม่   ระหว่างวันที่ 1 - 5 1/1/2563
           
           
8 9 มี.ค.63 ศพส.สงขลา      ขอทราบรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ        ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 2 ลงวันที่ 3 ตุลาคม
      ชั่วคราวที่เบิกจ่ายจากงบรายจ่ายอื่น และงบดำเนินงาน   2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่ายรายการ
          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว รายละเอียดดังนี้
          1. การเดินทางไปฝึกอบรมหรือสัมมนาที่กำหนดให้มีการศึกษาดูงานใน
          ต่างประเทศ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ดังนี้
          1.1 กรณีค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน
          ในต่างประเทศรวมไว้ด้วยกัน ให้เบิกจากงบรายจ่ายอื่น
          1.2 กรณีแยกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือสัมมนาภายในประเทศและ
          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศออกจากกัน สามารถ
          เบิกจ่ายได้ดังนี้
          - ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมเฉพาะส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
          หรือสัมมนาภายในประเทศ ให้เบิกจากงบดำเนินงาน
          - ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ให้เบิกจากงบรายจ่ายอื่น
          2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว หมายถึง ค่าใช้จ่าย
          ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยตรง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
          ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะในต่างประเทศ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน
          ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าธรรมนียมเข้าประเทศ ค่าเครื่องแต่งกาย
          ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการ
          ต่างประเทศโดยตรง ให้เบิกจากงบรายจ่ายอื่น
          3. ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นในประเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
          และค่าพาหนะระหว่างการเดินทางภายในประเทศให้เบิกจากงบดำเนินงาน
           
9 17 มี.ค.63 ศพจ.สระบุรี      กรณีพนักงานราชการได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ สามารถ        ตามคำสั่งกรมประมง ที่ 116/2561 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตรา
      เบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายได้ในอัตราเท่าใด   การเบิกค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ ข้อ 3 (3)
          พนักงานราชการ ให้เบิกค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายในอัตราตามตำแหน่งที่กระทรวง
          การคลังเทียบตำแหน่งไว้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.6/ว 104
          ลงวันที่ 22 กันยายน 2551 ซึ่งพนักงานราชการ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม
          ตำแหน่ง ดังนี้
          1. กลุ่มงานบริการและกลุ่มงานเทคนิค เทียบเท่าตำแหน่งประเภททั่วไป
          ระดับปฏิบัติงาน
          2. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
          - เริ่มรับราชการ - 9 ปี เทียบเท่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
          - 10 - 17 ปี เทียบเท่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
          - 17 ปีขึ้นไป เทียบเท่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
          3. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
          - เริ่มรับราชการ - 9 ปี เทียบเท่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
          - 10 - 17 ปี เทียบเท่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
          - 17 ปีขึ้นไป เทียบเท่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
          - ผู้ได้รับต่าตอบแทนในอัตราสูงสุดของบัญชีอัตราค่าตอบแทน
          เทียบเท่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
          4. กลุ่มงานเชี่ยญชาญเฉพาะ
          - เริ่มรับราชการ - 4 ปี เทียบเท่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
          - 5 - 10 ปี เทียบเท่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
          - 10 ปีขึ้นไป เทียบเท่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
          - ผู้ได้รับต่าตอบแทนในอัตราสูงสุดของบัญชีอัตราค่าตอบแทน
          เทียบเท่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
          5. กลุ่มงานเชี่ยญชาญพิเศษ เทียบเท่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
           
10 30-มี.ค.-63 PIPO ตรัง      กรณีพนักงานราชการได้รับมอบหมายให้ไปราชการต่างจังหวัด        กรณีข้าราชการต้องเดินทางไปราชการต่างจังหวัด โดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคลใน
      โดยขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางจะเบิกค่าพาหนะอย่างไร   การเดินทาง จะต้องใด้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและต้องใช้พาหนะนั้นตลอด
          เส้นทาง จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหะนะในลักษณะเหมาจ่ายได้ ตาม
          พระราชกฤษฎีกาการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 มีสิทธิเบิกจ่าย
          ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
          ราชการ พ.ศ. 2550 คือ ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ
          4 บาท โดยแนบเอกสารระยะทางจากกรมทางหลวง
           
11 เม.ย.-63        หน่วยงานขออนุมัติเดินทางไปราชการ และได้มีการซื้อตั๋วโดยสาร        กรณีที่หน่วยงานได้จัดซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน และไม่สามารถเดินทางได้
      เครื่องบิน แต่สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   ผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโคโรนา 2019 สามารถเบิก
      โคโรนา 2019 จึงไม่สามารถเดินทางไปราชการได้ จะสามารถเบิก   ค่าธรรมเนียมในการคืนหรือเปลี่ยนบัตรโดยสารยานพาหนะในการเดินทาง
      ค่าธรรมเนียมในการคืนตั๋วโดยสารได้หรือไม่   ไปราชการ หรือ ค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้ หรือ
          ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกการจองยานพาหนะ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด
          ที่ กค 0408.4/ว 35 ลงวันที่ 2มีนาคม 2563 เรื่อง การอนุมัติ
          หลักการเบิกจ่าย กรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัด
          ฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผล
          สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
           
           
12 17 ส.ค. 63 สนง.ปจ.อุบล      เจ้าหน้าที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมงานวันสถาปนากรมประมง        กรณีเจ้าหน้าที่จะเข้าร่วมงานสถาปนากรมประมง เจ้าหน้าที่จะต้อง
      เจ้าหน้าที่จะต้องเบิกค่าเช่าที่พักในแบบเหมาจ่ายหรือจ่ายจริง   เบิกจ่ายค่าที่พัก ในลักษณะเบิกจ่ายจริงเนื่องจากวันสถาปนากรม เข้าข่าย
          การจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
          การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
           
13 13 ส.ค.63 คุณอนงค์      กรณีหน่วยงานได้รับเงินนอกงบประมาณ (ทุนวิจัย สวก.) โดยมี        ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติเดินทางไปราชการ
    กพก. ข้าราชการบำนาญเป็นหัวหน้าโครงการฯ และมีข้าราชการของหน่วย   และการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 ข้อ 3 สรุปได้ว่า
      งานเป็นผู้ร่วมปฏิบัติงาน หากข้าราชการบำนาญซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการฯ   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ ดังนั้น
      ประสงค์เดินทางไปราชการเพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยดังกล่าว   กรณีข้าราชการบำนาญซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการฯ ประสงค์เดินทางไปราชการ
      สามารถขออนุมัติเดินทางได้ด้วยตนเองหรือไม่ และสามารถส่งใบสำคัญ   เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย ให้ข้าราชการของหน่วยงานที่เป็นผู้ร่วม
      เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเองได้หรือไม่ อย่างไร   ปฏิบัติงาน หรือหัวหน้ากลุ่มงานที่กำกับดูแลงานวิจัยดังกล่าวจัดทำหนังสือ
          เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการให้แก่ข้าราชการบำนาญซึ่งเป็น
          หัวหน้าโครงการฯ (โดยข้าราชการผู้ขออนุมัติเดินทางไม่จำเป็นต้องร่วม
          เดินทางด้วย) โดยให้ระบุชื่อผู้เดินทางไปราชการพร้อมระบุค่าใช้จ่ายที่จะต้อง
          เบิกกับทางราชการ และแนบหนังสือการอนุมัติเทียบตำแหน่งประกอบด้วย
          สำหรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ข้าราชการบำนาญ
          ที่เป็นหัวหน้าโครงการฯ สามารถส่งใบสำคัญเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
          ไปราชการได้ด้วยตนเองตามแบบ 8708 ที่กรมบัญชีกลางกำหนด
           
14 2-ก.พ.-64 คุณพัชรี      ข้าราชการสามารถขออนุมัติเดินทางไปราชการชั่วคราวได้         ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
    ศพช. ครั้งละไม่เกินกี่วัน   มาตรา 18 ระบุว่า การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางสำหรับการเดินทางไปราชการ
    สุราษฎร์ธานี     เรื่องหนึ่งเรื่องใด ในสถานที่ปฏิบัติราชการแห่งเดียวกัน ให้เบิกได้เพียง
          ระยะเวลาไม่เกิน 120 วันนับแต่วันที่ออกเดินทาง ถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติ
          จากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด สำหรับส่วนราชการใดที่ไม่มีปลัดกระทรวง
          ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ
          ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความจำเป็นและประหยัด
           
15 5-ก.พ.-64 คุณมัย      กรณีข้าราชการระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการพิแศษ        ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9)
    ศพส.สงขลา ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน (กรณีที่ไม่มีความจำเป็น   พ.ศ. 2560 มาตรา 27 การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน
      รีบด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ) ผอ.ศูนย์ สามารถอนุมัติ   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
      ให้ข้าราชการดังกล่าวเดินทางโดยเครื่องบินได้หรือไม่   (2) ชั้นประหยัด สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้
          (ข) ให้ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่ง
          ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น
          ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไป
          ระดับอาวุโส ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ตำแหน่ง
          ประเภททั่วไประดับชำนาญงาน หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท
          นาวาโท นาวาอากาศโทขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศ
          พันตำรวจโทขึ้นไป
          (ค) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ หรือยศ ต่ำกว่าที่ระบุใน (ข) เฉพาะกรณีที่
          มีความจำเป็นรีบด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
          การเดินทางซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม (2) จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่า
          พาหนะในการเดินทางภาคพื้นดินระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทาง
          จะพึงเบิกได้
          ดังนั้น กรณีข้าราชการระดับชำนาญการพิแศษขออนุมัติเดินทางไปราชการ
          โดยเครื่องบิน ผอ.ศูนย์ จึงมีอำนาจอนุมัติให้ข้าราชการดังกล่าวเดินทาง
          โดยเครื่องบินได้ โดยให้เบิกชั้นประหยัดหรือต่ำกว่า
          สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการซึ่งไม่มีสิทธิเดินทางโดยเครื่องบิน
          หากประสงค์เดินทางโดยเครื่องบิน ให้เสนอหนังสือขออนุมัติเดินทางไปยัง
          ผอ.กอง โดยผ่าน ผอ.ศูนย์ เนื่องจากคำสั่งกรมประมง ที่ 889/2556
          ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ข้อ 2.5 (17) ได้มอบอำนาจให้ ผอ.กอง
          เป็นผู้อนุมัติให้ข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่ไม่มีสิทธิ
          เดินทางโดยพาหนะเครื่องบินเดินทางโดยพาหนะเครื่องบิน
           
16 5-ก.พ.-64 ศปจ.สกลนคร      กรณี ผอ.ศูนย์ ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงาน        ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
      แห่งใหม่ ซึ่งมิใช่ตามคำร้องขอของตนเอง และไม่มีกำหนด   มาตรา 32 (4) การเดินทางไปช่วยราชการที่ไม่อาจกำหนดระยะเวลา
      ระยะเวลาสิ้นสุด จึงมีความจำเป็นต้องย้ายที่อยู่ใหม่   สิ้นสุด หรือมีกำหนดเวลาไม่ถึง 1 ปี ซึ่งต่อมาภายหลังส่วนราชการ
      ผอ.ศูนย์ สามารถเบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวได้หรือไม่   มีความจำเป็นต้องให้ข้าราชการผู้นั้นอยู่ช่วยราชการ ณ สถานที่
          แห่งเดิมนั้น ให้นับเวลาช่วยราชการต่อเนื่อง และให้ถือเวลา
          การช่วยราชการตั้งแต่วันที่ครบกำหนด 1 ปีเป็นต้นไป เป็นการ
          เดินทางไปราชการประจำ
          มาตรา 33 ผู้เดินทางไปราชการประจำ ซึ่งมิใช่ผู้ซึ่งได้รับคำสั่งให้
          เดินทางไปประจำสำนักงานแห่งใหม่ตามคำร้องขอของตนเอง ให้เบิก
          ค่าใช้จ่ายได้ตามมาตรา 14 และกรณีที่ผู้เดินทางดังกล่าว มีความ
          จำเป็นต้องย้ายที่อยู่ใหม่ ให้เบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในลักษณะ
          เหมาจ่ายได้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด
          ดังนั้น กรณี ผอ.ศูนย์ ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานแห่งใหม่
          โดยมิใช่ตามคำร้องขอของตนเอง และไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด และมี
          ความจำเป็นต้องย้ายที่อยู่ใหม่ ผอ.ศูนย์ สามารถเบิกค่าขนย้ายสิ่งของ
          ส่วนตัวได้ในลักษณะเหมาจ่ายได้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวง
          การคลังกำหนด โดยให้จัดส่งใบสำคัญขอเบิกค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักงาน
          แห่งใหม่
           
17 11-ก.พ.-64 สนง.ปจ      กรณีเจ้าหน้าที่เดินทางเข้ารับพระราชทานเครื่องราช        ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติราชการได้
    .ปัตตานี อิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายที่ส่วนกลางกรมประมง   เนื่องจากตามพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
      เจ้าหน้าที่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   พ.ศ. 2526 มาตรา 13 การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่
      ปฏิบัติราชการได้หรือไม่   (1) การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงานซึ่งปฏิบัติ
          ราชการปกติตามคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ
          ราชการโดยปกติ
          (2) การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติ
          จากผู้บังคับบัญชา
          (3) การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตำแหน่งหรือไปรักษา
          ราชการแทน
          (4) การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร
          ของผู้ซึ่งรับราชการ ประจำในต่างประเทศ
          (5) การเดินทางข้ามแดนชั่วคราว เพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแดน
          ต่างประเทศตามข้อตกลง ระหว่างประเทศ
           
18 29-มี.ค.-64 คุณปรีดา      กรณีลูกจ้างประจำได้รับหนังสือจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล        ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
      กรมประมง ให้เข้ารับการสอบเลื่อนระดับ ลูกจ้างดังกล่าว   (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560) ระบุว่า
      สามารถขออนุมัติเดินทางไปราชการ และขอเบิก   มาตรา 8 สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้หรือไม่   เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ หรือวันที่
          ออกจากราชการ แล้วแต่กรณี
          มาตรา 13 การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่
          (๑) การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงานซึ่ง
          ปฏิบัติราชการปกติ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่
          ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ
          (2) การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับ
          อนุมัติจากบังคับบัญชา
          (3) การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตำแหน่งหรือ
          ไปรักษาราชการแทน
          (4) การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาที่อยู่ใน
          ราชอาณาจักรของผู้ซึ่งรับราชการประจำในต่างประเทศ
          (5) การเดินทางข้ามแดนชั่วคราว เพื่อไปปฏิบัติราชการ
          ในดินแดนต่างประเทศตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
          มาตรา 14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่
          (1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
          (2) ค่าเช่าที่พัก
          (3) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
          สำหรับยานพาหนะค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบ หาม และอื่น ๆ
          ทำนองเดียวกัน
          (4) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
          ดังนั้น กรณีลูกจ้างประจำได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
          สอบเลื่อนระดับตามหนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง
          ลูกจ้างประจำดังกล่าวสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้
           
19 มี.ค.-64 ราชบุรี      กรณีเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงครึ่งวันในการเดินทางไปราชการ        ตาม พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2548
      สามารถเบิกได้ในกรณีใด   ฉบับ 7 มาตรา 16 การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคำนวณ
          เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้นับตั้งแต่เวลาออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่
          ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติ
          ราชการตามปกติ แล้วแต่กรณี ดังนี้
          1. เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มีการพักแรม ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมง
          เป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึง
          หรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน
          2. เวลาเดินทางไปราชการในกรณีที่มิได้มีการพักแรม หากนับได้
          ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงนั้นนับได้เกินสิบสองชั่วโมง ให้ถือ
          เป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมง แต่เกินหกชั่วโมงขึ้นไป
          ให้ถือเป็นครึ่งวัน
          ดังนั้น เจ้าหน้าที่สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงครึ่งวันได้ เมื่อได้รับอนุมัติ
          ให้เดินทางไปราชการในกรณีที่ไม่มีการพักแรม และระยะเวลาเดินทาง
          มากกว่า 6 ชั่วโมง
           
20 พ.ค.        ผู้เดินทางไปราชการประจำจะเบิกค่าเช่าที่พัก        ผู้เดินทางไปราชการประจำจะเบิกค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
      และค่าพาหนะสำหรับบุคคลในครอบครัวได้หรือไม่   สำหรับบุคคลในครอบครัวได้ ตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
          ไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 มาตรา 9 การเบิกค่าเช่าที่พัก
          และค่าพาหนะสำหรับผู้ติดตามให้เบิกได้ดังต่อไปนี้
          (1) หนึ่งคน สำหรับข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า
          (2) ไม่เกินสองคน สำหรับข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภท บริหารระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตำแหน่งประเภท อำนวยการระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า