ประวัติความเป็นมา 

 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา


 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
Rayong Coastal Aquaculture Research and Development Center

 

 

ประวัติความเป็นมา

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 โดยเป็นงานหนึ่งใน โครงการเงินกู้ของธนาคารพัฒนาเอเชีย มีเป้าหมายเพื่อผลิตพันธุ์ลูกกุ้งทะเลสนองต่อความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลเริ่มดำเนินงานได้ในปี2526ในขณะนั้นมีชื่อว่า งานพัฒนาการเลี้ยงกุ้งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน มีขอบเขตความรับผิดชอบจากจังหวัดเพชรบุรี  จนถึงจังหวัดตราด ต่อมาในปี 2530 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น สถานีประมงน้ำกร่อยจังหวัดระยอง  และในปี 2533  กองประมงน้ำกร่อยได้ปรับภาระความรับผิดชอบเป็นกองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  จึงปรับเปลี่ยนภารกิจมาเป็น สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระยอง จากนั้นในปี 2546   รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการและกรมประมงเห็นว่าภารกิจความรับผิดชอบของสถานีฯ  เพิ่มมากขึ้นจึงยกฐานะเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง  สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง  กรมประมง   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง ในปี พ.ศ. 2559 กรมประมง   ได้มีการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ     และปรับเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง    มีเนื้อที่ทั้งหมด   27   ไร่   2  งาน 90 ตารางวา ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่  3
ถนนเลียบหาดแม่รำพึง ( บ้านตะพง – บ้านก้นอ่าว ) ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ห่างจากตัวจังหวัดระยองประมาณ 12 กิโลเมตร