วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ SWOT 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์


 

วิสัยทัศน์

 พัฒนางานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

 

ค่านิยม

“มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัย ทำงานเป็นทีม ถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น”

 

พันธกิจ

1.  ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า

2.  ศึกษาวิจัยและพัฒนาให้มีการเพิ่มผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3.  ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งให้ได้คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล

4.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ

 

การวิเคราะห์ SWOT

•  จุดแข็ง Strength

1.  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถด้านการเพาเเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

2.  มีพื้นที่ที่่เหมาะสมรองรับต่อการพัฒนางานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

3.  มีระบบการทำงานที่บูรณาการภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

4.  สัตว์น้ำชายฝั่งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงมีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ระดับต้นๆ ของประเทศ

5.  มีกระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบสัตว์น้ำชายฝั่งที่ส่งออกได้มาตรฐาน

6.  บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

 

•  จุดอ่อน Weaknesses

1.  นโยบายด้านงานวิจัยขาดความชัดเจนไม่ต่อเนื่อง และบางส่วนไม่ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร

2.  ผู้วิจัยทำงานด้านงานบริการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มากกว่างานวิจัย

3.  ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทางด้านงานวิจัย

4.  สิ่งก่อสร้าง เครื่องมืออุปกรณ์ ชำรุดและล้าสมัย ในการปฏิบัติงาน

5.  ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

6.  บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการนำกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติ

7.  ขาดการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

 

•  โอกาส Opportunity

1.  ค่านิยมในการบริโภคสัตว์น้ำเพื่อสุขภาพมีมากขึ้น

2.  การผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงมีความสำคัญมากขึ้นเพื่อทดแทนการจับจากธรรมชาติ

3.  สินค้าสัตว์น้ำเป็นที่ต้องการของตลาดโลก

4.  ภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

5.  มีเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งได้สะดวก

6.  มีระบบขนส่งและการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ในอนาคต

7.  มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตลอดห่วงโซ่อุปทาน

8.  รัฐบาลมีนโยบายให้เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสัตว์น้ำของประเทศ

 

•  อุปสรรค Threat

1.  กฎระเบียบบางประการไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

2.  งานที่ได้รับมอบหมายและงานสนับสนุนมากกว่างานภารกิจหลัก

3.  การเกิดภัยธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกมีความรุนแรงมากขึ้น และไม่สามารถคาดการ์ล่วงหน้าได้

4.  การขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรมมีผลกระทบต่อพื้นที่ และคุณภาพแหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

5.  มีมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเพิ่มขึ้น

6.  การเกิดโรคอุบัติใหม่ที่สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

7.  เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางส่วนขาดความเข้าใจและไม่ยอมรับกฎระเบียบ