นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล

นักวิชาการประมงชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
    


นางปริญญา สุทธินนท์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นางสาวชัชนันท์ ปาระจิตต์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวขวัญจิรา ชุ่มชื่น

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายฉัตรชัย เนื่องศรี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางพิณชกร ศรีทองคำ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาวพัชราภรณ์ เขมากโรทัย

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

 หมู่ที่ 10  ตำบลตะพง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000    rayongcoastal@gmail.com   0-3865-5191   0-3864-4583 ต่อ 114   แฟนเพจ