บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
นายปกป้อง อุ่มอยู่

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง
    


นางสมพิศ แย้มเกษม

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นางปริญญา สุทธินนท์

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นางสาวชัชนันท์ ปาระจิตต์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางพิณชกร ศรีทองคำ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาววนิดา อุทัยกัน

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

 หมู่ที่ 10  ตำบลตะพง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000