ภารกิจและหน้าที่ 

 เผยเเพร่: 2017-04-19  |  อ่าน: 1,326 ครั้ง

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

 

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง เป็นหน่วยงานในสังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ ตลอดจนทำการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อพัฒนางานและอาชีพประมงให้มีประสิทธิภาพ

1.  ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการประมง รวมทั้งระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.  ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำตามแผนการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

3.  ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม และตรวจรับรองสินค้าประมงและ

4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อให้ได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ    คุณภาพการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อประโยชน์ในด้านการประมงและถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรต่อไป

5. บริการด้านวิชาการแก่เกษตรกร เผยแพร่ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแก่เกษตรกรผู้สนใจ  ทั้งในและนอกสถานที่