ประวัติของหน่วยงาน

[2022-03-03] แนะนำหน่วยงาน (งานนำเสนอ 2565).. [2022-01-25] แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของด่านตรวจประมงในสังกัด ประจำปีงบป.. [2021-11-10] แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของศูนย์บริหารจัดการด่านตร.. [2021-03-31] ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่องแจ้งปิ.. [2020-12-23] ประวัติของหน่วยงาน.. [2020-11-07] แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของด่านตรวจประมงในสังกัด ประจำปีงบป.. [2020-11-06] แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของศูนย์บริหารจัดการด่านตร.. [2020-06-30] แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของศูนย์บริหารจัดการด่านตร.. [2020-06-30] แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ของด่านตรวจประมงในสังกัด ประจำปีงบป.. [2020-03-31] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส..

ประวัติของหน่วยงาน 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

 

ประวัติการก่อตั้ง

               ตั้งอยู่ที่ 228 หมู่ 6 บ้านจอมกิตติ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546  คำสั่งกรมประมงที่ 563/2546 จัดตั้งด่านตรวจสัตว์จังหวัดเชียงรายเป็นการภายใน  สังกัดส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ  สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง

โดยใช้บ้านพักประมงอำเภอเชียงแสนเป็นสำนักงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงราย (ชั่วคราว)

         ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงรายในปีงบประมาณ 2547 โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน  2549

ทำเนียบหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงราย

ภาพหัวหน้าด่าน            รายนาม                                       ปีที่ดำรงตำแหน่ง    ถึงปี     

                                      นายธกานต์ ยศแผ่น                        2546                      2558

                                      เรือเอกอภิชาติ  สมฤทธิ์                  2558                      2559

 

            1 ตุลาคม 2559 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงราย ได้ยกฐานะเป็น ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559

ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)

ภาพผู้อำนวยการศูนย์     รายนาม                                      ปีที่ดำรงตำแหน่ง     ถึงปี

                                        นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์             2559                       2563

 

            1 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย) ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563

ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)

ภาพผู้อำนวยการศูนย์     รายนาม                                      ปีที่ดำรงตำแหน่ง     ถึงปี

                                        นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์             2563                       2563

                                        นายธีระชัย ทิพย์ดวง                     2563                       2564

                                        นายกิตติพัทธ์ แก้วใส                    2564                       ปัจจุบัน