บุคลากรศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)
นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)
    


นางสาวภริตา แก้วจุฬา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวระพีพร ดวงสุวรรณ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายทวีป ทรัพย์นุช

พนักงานพัสดุ
(ส.2)
    


นายสหกาจ อาษายศ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสายสุนีย์ สมฤทธิ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพีระวัฒน์ รัตนประทีป

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายอรรถพงษ์ ธิวงค์เวียง

งานวิชาการด้านการประมงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวชลธิชา ฉัตรเงิน

งานวิชาการด้านการประมงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวจิตสุดา ธิวงค์เวียง

งานจัดทำข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายสมผัด กันแก้ว

พนักงานขับรถ
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)

 เลขที่ 228 หมู่ 6  บ้านจอมกิตติ  ต. เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย  57150