บุคลากรศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)
นายธีระชัย ทิพย์ดวง

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 1 (เชียงราย)
    


นางสาวภริตา แก้วจุฬา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวระพีพร ดวงสุวรรณ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายอาทิตย์ ไชยลังกา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


ว่าง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายทวีป ทรัพย์นุช

พนักงานพัสดุ
(ส.3)
    


นายสหกาจ อาษายศ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสายสุนีย์ สมฤทธิ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพีระวัฒน์ รัตนประทีป

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสิทธิชัย บวบสด

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสงกรานต์ ไทยใหม่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
    


ว่าง

งานวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวชลธิชา ฉัตรเงิน

งานวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
ว่าง

งานจัดทำข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายสมผัด กันแก้ว

พนักงานขับรถ
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)

 เลขที่ 228 หมู่ 6  บ้านจอมกิตติ  ต. เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย  57150