บุคลากรศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)
นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)
    


นางสาวภริตา แก้วจุฬา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวระพีพร ดวงสุวรรณ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายทวีป ทรัพย์นุช

พนักงานพัสดุ
(ส.2)
    


นายสหกาจ อาษายศ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสายสุนีย์ สมฤทธิ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพีระวัฒน์ รัตนประทีป

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายอรรถพงษ์ ธิวงค์เวียง

งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวชลธิชา ฉัตรเงิน

งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวจิตสุดา ธิวงค์เวียง

งานจัดทำข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายสงกรานต์ ไทยใหม่

งานสนับสนุนด้านธุรการและบริหารงานทั่วไป
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายสมผัด กันแก้ว

พนักงานขับรถ
(จ้างเหมาบริการ)
    

Copyright © 2016-2020 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)

 เลขที่ 228 หมู่ 6  บ้านจอมกิตติ  ต. เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย  57150