นายกิตติพัทธ์ แก้วใส

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 1 (เชียงราย)
    


นายศิริพงษ์ สารถ้อย

หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่


บุคลากรด่านตรวจประมงเชียงใหม่

    
นายกิตติภพ จันทรประวัติ

หัวหน้าด่านตรวจประมงตาก


บุคลากรด่านตรวจประมงตาก

    


นางสาวภริตา แก้วจุฬา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวระพีพร ดวงสุวรรณ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายอาทิตย์ ไชยลังกา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายอรรถพงษ์ ธิวงค์เวียง

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายทวีป ทรัพย์นุช

พนักงานพัสดุ
(ส.3)
    


นายสหกาจ อาษายศ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสายสุนีย์ สมฤทธิ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพีระวัฒน์ รัตนประทีป

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสงกรานต์ ไทยใหม่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(พนักงานราชการ)
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)

 เลขที่ 228 หมู่ 6  บ้านจอมกิตติ  ต. เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย  57150     ossfish@hotmail.com   053777504   053777505   แฟนเพจ