บุคลากร ด่านตรวจประมงตาก
นายกิตติภพ จันทรประวัติ

หัวหน้าด่านตรวจประมงตาก
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางสาวขวัญฤดี ชัยรัตน์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายราเชน ขำสุข

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายบุริศร์ ชีพธรรม

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวชยานันต์ แก้วมีบุญ

นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ)
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายทัตชัย ศรีเจริญ

พนักงานทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงตาก

 ด่านตรวจประมงตาก 683 หมู่ 1 ถนนสายเอเชีย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก