บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก
นายกิตติพัทธ์ แก้วใส

นักวิชาการประมงชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก
(หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก)
    
นายอาคม ดาทุมมา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวกนกวรรณ โนนงาม

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายราเชน ขำสุข

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายวโรดม หล้าอูป

นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ)
    


นายพสิษฐ์ พยา

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายทัตชัย ศรีเจริญ

พนักงานทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    

Copyright © 2016-2019 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก 683 หมู่ 1 ถนนสายเอเชีย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก