บุคลากรด่านตรวจประมงตาก
นายกิตติพัทธ์ แก้วใส

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก)
    


นายธีรยุทธ วิเศษศรี

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายราเชน ขำสุข

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายอาคม ดาทุมมา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวกนกวรรณ โนนงาม

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายพสิษฐ์ พยา

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายทัตชัย ศรีเจริญ

พนักงานทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงตาก

 ด่านตรวจประมงตาก 683 หมู่ 1 ถนนสายเอเชีย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก