หน่วยงานในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)


หน่วยงานในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย) 


ศูนย์บริการจัดการด่านตรวจประมง เขต 1 (เชียงราย)

หน่วยงานในสังกัด
ด่านตรวจประมงเชียงใหม่
ด่านตรวจประมงตาก