บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่
นายศิริพงษ์ สารถ้อย

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นางสาวยุวดี สุขใส

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายณัฐพนธ์ กองติ๊บ

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่

 ที่ตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316