นาย ศิริพงษ์ สารถ้อย

หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นางสาว ยุวดี สุขใส

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นาย ชลธิศ ลือเดช

นักบันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316      ffid.chiangmai@fisheries.go.th   053-904013   053-904013