นายศิริพงษ์ สารถ้อย

หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นางสาวยุวดี สุขใส

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นาย -


(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316      Dan_cmfish1@hotmail.com   053-904013   053-904013