รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564


[2022-05-11] การประชุมเรื่องการใช้ระบบ e-Payment.. [2022-05-06] การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยเครื่องมือวัดผลการปฎิบัติงาน OKRs.. [2022-05-06] การรับฟังการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบแนวทางที่เป็นเลิศ เรื่อง.. [2022-05-06] การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (.. [2022-05-02] การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อปรับเปลี.. [2022-04-28] การประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในกา.. [2022-04-20] การประชุมเตรียมจัดทำข้อมูลเพื่อขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดผลการดำ.. [2022-04-11] กรมประมง "งดให้ งดรับ" ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลต่างๆ เพื.. [2022-04-08] การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน.. [2022-04-08] การประชุมหารือการพัฒนางานบริการการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ.) ผู้ประกอบกา.. อ่านทั้งหมด 

รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564