การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2566


[2023-03-22] กรมประมงเข้ารับการตรวจประเมินรางวัล Ombudsman Awards ประจำปี 2565.. [2023-03-09] ข่าววีดิทัศน์กรมประมง วันที่ 7 มี.ค. 66 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ PMQA.. [2023-03-09] กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ PMQA ระหว่างวันที่ 7 – 8 ม.. [2023-03-09] การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการเข้ามาศึกษาดูงานระ.. [2023-03-03] งานบริการในคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอ.. [2023-03-01] การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสร้างสรรค์งานบริการ ครั้งที่ 1/.. [2023-03-01] การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกรมประมงเรื่อง ช่อ.. [2023-02-21] คณะผู้บริหารและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม.. [2023-02-21] คณะผู้บริหารและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผล.. [2023-02-21] กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการวิเคราะห์และปรับกระบ.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2566 


วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบการประชุม Hybrid Meetings พร้อมด้วยนางสาวณัฐพร สนธิ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้พิจารณาความคืบหน้าการจัดทำร่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) / ร่างรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) และร่างหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานรัฐ) (ปค.1) เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานในกรมประมงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

ขอบคุณภาพข่าวจาก : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์