การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกรมประมง ครั้งที่ 1/2566


[2023-03-22] กรมประมงเข้ารับการตรวจประเมินรางวัล Ombudsman Awards ประจำปี 2565.. [2023-03-09] ข่าววีดิทัศน์กรมประมง วันที่ 7 มี.ค. 66 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ PMQA.. [2023-03-09] กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ PMQA ระหว่างวันที่ 7 – 8 ม.. [2023-03-09] การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการเข้ามาศึกษาดูงานระ.. [2023-03-03] งานบริการในคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอ.. [2023-03-01] การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสร้างสรรค์งานบริการ ครั้งที่ 1/.. [2023-03-01] การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกรมประมงเรื่อง ช่อ.. [2023-02-21] คณะผู้บริหารและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม.. [2023-02-21] คณะผู้บริหารและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผล.. [2023-02-21] กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการวิเคราะห์และปรับกระบ.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกรมประมง ครั้งที่ 1/2566 


วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกรมประมง ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meetings โดยที่ประชุมได้รายงานปัญหาที่พบในการรวบรวมข้อมูลรายงานประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และร่วมกันพิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รวมถึงหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานรัฐ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือเพื่อปรับปรุงรายงานดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ โดยประธานการประชุมเน้นย้ำให้การจัดทำรายงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง

ขอบคุณภาพข่าวจาก : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์