การประชุมคณะทำงานพิจารณาการรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 2/2565


[2023-03-22] กรมประมงเข้ารับการตรวจประเมินรางวัล Ombudsman Awards ประจำปี 2565.. [2023-03-09] ข่าววีดิทัศน์กรมประมง วันที่ 7 มี.ค. 66 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ PMQA.. [2023-03-09] กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ PMQA ระหว่างวันที่ 7 – 8 ม.. [2023-03-09] การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการเข้ามาศึกษาดูงานระ.. [2023-03-03] งานบริการในคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอ.. [2023-03-01] การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสร้างสรรค์งานบริการ ครั้งที่ 1/.. [2023-03-01] การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกรมประมงเรื่อง ช่อ.. [2023-02-21] คณะผู้บริหารและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม.. [2023-02-21] คณะผู้บริหารและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผล.. [2023-02-21] กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการวิเคราะห์และปรับกระบ.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะทำงานพิจารณาการรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 2/2565 


วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการรับรางวัลเลิศรัฐ ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลงานของกรมประมงที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 และรายละเอียดของการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566

โดยคณะทำงานในที่ประชุมได้ร่วมการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการสมัครเข้ารับรางวัลเลิศรัฐของกรมประมง ประจำปี 2566 รวมถึงแผนการดำเนินการของคณะทำงานกลั่นกรองผลงาน ที่จะสมัครเข้ารับรางวัล ตลอดจนร่างผลลัพธ์ PMQA 4.0 หมวด 7

 

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์