กรมประมง รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับก้าวหน้า


[2023-01-20] Q&A ไขข้อข้องใจ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์.. [2023-01-04] กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเพื่อสรุปผลและติดตามการดำเนินงานประจำปีง.. [2023-01-04] การประชุมพิจารณาการจัดทำแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (ตัวชี้วั.. [2023-01-04] การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ครั้งที.. [2022-12-19] ผลคะแนนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติรา.. [2022-12-19] การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกรมประมง ครั้งที่.. [2022-12-14] กลุ่มพัฒนาระบบบริหารหารือร่วมกับผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อร่.. [2022-12-14] การประชุมคณะทำงานพิจารณาการรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 2/2565.. [2022-11-21] รวมข่าว กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบม.. [2022-11-17] การประชุมเพื่อทดลองใช้งานระบบการยื่นคำขอออนไลน์ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร.. อ่านทั้งหมด 

กรมประมง รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับก้าวหน้า 


สำหรับวันนี้ พบกับกรมประมง ที่ได้พัฒนาองค์การจนได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับก้าวหน้า


กรมประมง เน้นการสานพลังทุกภาคส่วน สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประมงทั้งภายในและระหว่างประเทศ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการ มีการออกแบบกระบวนการ (Redesign process) เพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ลดระยะเวลาในการให้บริการ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการให้บริการประชาชน และปรับเปลี่ยนการให้บริการสู่ระบบดิจิทัล

ตัวอย่างผลงานที่โดดเด่น ได้แก่

ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนการออกใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (FSW) ที่ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในทางการค้า ลดระยะเวลา ลดเอกสาร และค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมตรวจสอบการนำเข้า ส่งออก สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมประมง

โครงการบึงหนองบัวพัฒนา ชาวประชาร่วมใจ ชุมชนก้าวไกล สร้างรายได้จากธนาคารสัตว์ เป็นโครงการตามความต้องการของชุมชนบ้านโป่งในการใช้แหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ราษฎรในชุมชนมีผลผลิตสัตว์น้ำเพียงพอต่อการบริโภค สามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งผลให้ชุมชนผลิตสัตว์น้ำบริโภค 3.75 ตัน มีรายได้ถึง 198,709 บาท

การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม โดยประเทศไทยได้รับการปลดใบเหลือง และมีบทบาทนำในเครือข่าย AN-IUU เพื่อแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน