การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด Smart DOF Officers


[2022-11-21] รวมข่าว กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบม.. [2022-11-17] การประชุมเพื่อทดลองใช้งานระบบการยื่นคำขอออนไลน์ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร.. [2022-11-15] รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 คลิก.. [2022-11-11] กรมประมง รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับ.. [2022-10-02] การประชุมสัมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) หัวข้อ"ชุดความคิดใ.. [2022-09-22] คลิ๊กชมวีดิทัศน์ผลงานกรมประมง เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมประมง ปี.. [2022-09-22] วันสถาปนากรมประมง และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ชูนิทรรศการ.. [2022-09-22] อธิบดีกรมประมง เข้ารับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า.. [2022-09-20] การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด Smart DOF Officers.. [2022-09-14] 5 ปี ปฎิรูประบบราชการ (พศ. 2561 - 2565).. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด Smart DOF Officers 


เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด Smart DOF Officers โดยที่ประชุมได้มีการรับทราบผลการดำเนินการคัดเลือกตัวแทนผู้เข้าประกวดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมทั้ง พิจารณาสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวดจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และตัดสินการประกวด

โดยการประกวด Smart DOF Officers มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการค้นหาบุคลากรที่เป็นตัวแทนของกรมประมงเพื่อสื่อสารภารกิจและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของกรม ฯ สู่สาธารณะเป็นวงกว้างต่อไป

 

ขอบคุณภาพข่าวจาก #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์