การต้อนรับคณะที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบการให้บริการ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการเยี่ยมชมระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง


[2022-11-21] รวมข่าว กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบม.. [2022-11-17] การประชุมเพื่อทดลองใช้งานระบบการยื่นคำขอออนไลน์ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร.. [2022-11-15] รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 คลิก.. [2022-11-11] กรมประมง รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับ.. [2022-10-02] การประชุมสัมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) หัวข้อ"ชุดความคิดใ.. [2022-09-22] คลิ๊กชมวีดิทัศน์ผลงานกรมประมง เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมประมง ปี.. [2022-09-22] วันสถาปนากรมประมง และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ชูนิทรรศการ.. [2022-09-22] อธิบดีกรมประมง เข้ารับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า.. [2022-09-20] การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด Smart DOF Officers.. [2022-09-14] 5 ปี ปฎิรูประบบราชการ (พศ. 2561 - 2565).. อ่านทั้งหมด 

การต้อนรับคณะที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบการให้บริการ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการเยี่ยมชมระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง 


วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบการให้บริการ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการเยี่ยมชมระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง โดยกรมประมงได้มีการปรับปรุงยกระดับการอำนวยความสะดวกการบริการภาครัฐในการให้บริการประชาชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านคู่มือประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 51 กระบวนงาน โดยมีงานบริการที่สามารถนำมายกระดับการให้บริการแบบ Fully Digital (การยื่นคำขอ การชำระเงิน การออกใบอนุญาต โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประกอบด้วยงานบริการที่ได้รับการสนับสนุนที่อยู่ในคู่มือประชนชน จำนวน 14 งานบริการ และนอกคู่มือประชาชนจำนวน 2 งานบริการ

 

ขอบคุณภาพข่าวจาก กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์