ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน การพัฒนางานบริการเป็นระบบออนไลน์ ติดตามการดำเนินงานตามพรบ. อำนวยความสะดวก และเตรียมความพร้อมจัดประชุมการตัดสินโครงการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565


[2023-01-20] Q&A ไขข้อข้องใจ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์.. [2023-01-04] กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเพื่อสรุปผลและติดตามการดำเนินงานประจำปีง.. [2023-01-04] การประชุมพิจารณาการจัดทำแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (ตัวชี้วั.. [2023-01-04] การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ครั้งที.. [2022-12-19] ผลคะแนนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติรา.. [2022-12-19] การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกรมประมง ครั้งที่.. [2022-12-14] กลุ่มพัฒนาระบบบริหารหารือร่วมกับผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อร่.. [2022-12-14] การประชุมคณะทำงานพิจารณาการรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 2/2565.. [2022-11-21] รวมข่าว กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบม.. [2022-11-17] การประชุมเพื่อทดลองใช้งานระบบการยื่นคำขอออนไลน์ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน การพัฒนางานบริการเป็นระบบออนไลน์ ติดตามการดำเนินงานตามพรบ. อำนวยความสะดวก และเตรียมความพร้อมจัดประชุมการตัดสินโครงการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 


วันพุธที่17 สิงหาคม 2565 ประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน การพัฒนางานบริการเป็นระบบออนไลน์ ติดตามการดำเนินงานตามพรบ. อำนวยความสะดวก และเตรียมความพร้อมจัดประชุมการตัดสินโครงการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565