การประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2565


[2022-09-22] คลิ๊กชมวีดิทัศน์ผลงานกรมประมง เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมประมง ปี.. [2022-09-22] วันสถาปนากรมประมง และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ชูนิทรรศการ.. [2022-09-22] อธิบดีกรมประมง เข้ารับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า.. [2022-09-20] การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด Smart DOF Officers.. [2022-09-14] 5 ปี ปฎิรูประบบราชการ (พศ. 2561 - 2565).. [2022-09-12] พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565.. [2022-09-11] การประชุมคณะกรรมการประกวดหน่วยงานดีเด่น ครั้งที่ 3/2565.. [2022-09-11] การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสร้างสรรค์งานบริการ.. [2022-09-11] การต้อนรับคณะที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบการให้บริการ จากสำนักงานคณะกรรมการ.. [2022-09-11] ร่วมโหวตผู้เข้าประกวด "SMART DOF OFFICERS".. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2565 


กรมประมงได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2565 ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยร่วมกันพิจารณาตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs)

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ร่าง) ประเด็นการถ่ายทอดตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปยังกรม และ Action Plan การขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ประกอบด้วย ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ปศุสัตว์ และระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการขอรับความช่วยเหลือด้านการเกษตร