การประชุมคณะอำนวยการจัดการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565


[2022-09-22] คลิ๊กชมวีดิทัศน์ผลงานกรมประมง เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมประมง ปี.. [2022-09-22] วันสถาปนากรมประมง และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ชูนิทรรศการ.. [2022-09-22] อธิบดีกรมประมง เข้ารับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า.. [2022-09-20] การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด Smart DOF Officers.. [2022-09-14] 5 ปี ปฎิรูประบบราชการ (พศ. 2561 - 2565).. [2022-09-12] พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565.. [2022-09-11] การประชุมคณะกรรมการประกวดหน่วยงานดีเด่น ครั้งที่ 3/2565.. [2022-09-11] การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสร้างสรรค์งานบริการ.. [2022-09-11] การต้อนรับคณะที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบการให้บริการ จากสำนักงานคณะกรรมการ.. [2022-09-11] ร่วมโหวตผู้เข้าประกวด "SMART DOF OFFICERS".. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะอำนวยการจัดการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565  


วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการจัดการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยกระดับและส่งเสริมการพัฒนางานบริการให้เต็มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในการพัฒนาองค์การให้ก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาในประเด็นที่สำคัญ อาทิ คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด, หลักเกณฑ์การประกวด และ แบบฟอร์มใบสมัครด้านต่าง ๆ อาทิ ผลงานนวัตกรรม, ผลงานสร้างสรรค์งานบริการ, Smart DOF Officers, ผลงานหน่วยงานดีเด่น, แผนการดำเนินงาน และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

 

ขอบคุณภาพข่าวจาก #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์