การประชุมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา การให้บริการอนุมัติและการอนุญาตตามกระบวนงานในคู่มือสำหรับประชาชน


[2022-08-04] การประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้.. [2022-08-04] กรมประมง คว้าหน่วยงานภาครัฐระดับเกรด A.. [2022-07-27] การตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0.. [2022-07-27] การประชุมเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภ.. [2022-07-27] การประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข.. [2022-07-27] การประชุมคณะอำนวยการจัดการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (.. [2022-07-20] " การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำป.. [2022-07-01] การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ.. [2022-06-22] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. [2022-06-13] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา การให้บริการอนุมัติและการอนุญาตตามกระบวนงานในคู่มือสำหรับประชาชน 


วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา การให้บริการอนุมัติและการอนุญาตตามกระบวนงานในคู่มือสำหรับประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เเละข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพิจารณาปรับลดขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการ ที่ระบุอยู่ในคู่มือประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้เเก่ผู้รับบริการ โดยพัฒนาเป็นการให้บริการในรูปเเบบของระบบดิจิทัล เเละการพัฒนาลดขั้นตอนเเละระยะเวลาในรูปแบบเดิม (walk in) อาทิเช่น การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1), การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ, การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์, การออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก, การแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง, การออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการแพปลา เป็นต้น โดยการพิจารณาครั้งนี้มีกระบวนงานที่ร่วมพิจารณารวมทั้งสิ้น 51 งานบริการ


ขอบคุณภาพข่าวจาก #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์